Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: Υ1γ/Γ.Π/58802/28.8.2013 Διευκρινίσεις επί της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ.

(Διευκρινίσεις επί της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 28 / 7 /2013
Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/58802
59315,62792

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας:10433 Αθήνα
FAX:210 5233563
Πληροφορίες:Β. Κωστούλα
Γ. Αναγνωστοπούλου
Τηλέφωνο:2132161341

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ

Σχετ: α) Η υπ. Αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ με ΑΔΑ Β43ΡΘ-ΤΑΦ.και με διόρθωση σφαλμάτων αυτής με ΦΕΚ 3007/τβ/13-11-2012.

Μετά από ερωτήματα υγειονομικών υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας αναφορικά με:

1.προσθήκη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο,

2.επανέλεγχο της επιχείρησης λόγω αμφισβήτησης των αιτιών της αρνητικής γνωμοδότησης για την αδειοδότηση της επιχείρησής

3. τασσόμενη προθεσμία συμμόρφωσης των επιχειρήσεων από την υγειονομική υπηρεσία επί παραβάσεων-διορθώσεων που απαιτούνται

4.εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας για προσωρινή και σε περίπτωση υποτροπής οριστική ανάκληση της άδειας.

Σας γνωρίζουμε ότι:

1. Για τη προσθήκη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο, σε ήδη αδειοδοτημένη επιχείρηση, απαιτείται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Ο προσδιορισμός των εξυπηρετούμενων ατόμων γίνεται διαιρώντας το εμβαδό του παραχωρούμενου εξωτερικού χώρου με το 1,20 και σε συνάρτηση πάντα με τη συγκρότηση της επιχείρησης (π.χ παρασκευαστήριο, αποχωρητήρια ) σύμφωνα με τη ανωτέρω σχετική (α) νέα Υγειονομική Διάταξη. Η πρόσθετη πράξη προσδιορισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας της επιχείρησης χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση της προϋπάρχουσας άδειας.

Στις επιχειρήσεις που είναι αδειοδοτημένες με την παλαιότερη Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/83 και αιτούνται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στον αριθμό 6 του άρθρου 18 της υπ΄αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ.

Η ανάπτυξη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο κατά παράβαση της υπάρχουσας άδειας χωρίς πρόσθετη πράξη προσδιορισμού αποτελεί επέκταση της επιχείρησης και πρέπει άμεσα η επιχείρηση να συμμορφωθεί με την ήδη υπάρχουσα άδεια και να αιτηθεί πρόσθετη πράξη προσδιορισμού αλλιώς επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

Για την ανάπτυξη καθισμάτων σε παρακείμενη αίθουσα απαιτείται αντικατάσταση της άδειας της επιχείρησης.

2. Σε περιπτώσεις όπου οι επιχειρηματίες αμφισβητούν τα αίτια της αρνητικής γνωμοδότησης για την αδειοδότηση της επιχείρησής τους δύναται να ζητήσουν επανέλεγχο. Η σύνθεση της επιτροπής επανελέγχου θα είναι διαφορετική της αρχικής.

3. Η υγειονομική υπηρεσία οφείλει να ορίζει στην έκθεση ελέγχου διάστημα συμμόρφωσης του ενδιαφερόμενου με την αρχική γνωμοδότηση που δεν μπορεί να ξεπερνά τον ένα μήνα. Σε περίπτωση παρέλευσης του οριζομένου χρονικού περιθωρίου χωρίς συμμόρφωση, ο φάκελος επιστρέφεται στον οικείο Δήμο με αρνητική γνωμοδότηση.

4. Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι η υγειονομική υπηρεσία εισηγείται για την προσωρινή ή σε περίπτωση υποτροπής την οριστική ανάκληση της άδειας της επιχείρησης με πλήρη και σαφή αιτιολόγηση.Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο