Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Υ9/οικ.76818/9.8.2013.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2012 ]

Αριθμ. 110034/15.11.2012 Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) έτους 2013

(Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) έτους 2013)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 110034

(ΦΕΚ Β' 3035/15-11-2012)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ47/3−07−12 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2105/Β΄/12) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Μάριο Σαλμά» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 78084/25−07−12 (ΦΕΚ 2339/Β΄/2012) υπουργική απόφαση.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α) ΓΥ 150/01−3−2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 681/Β/2012).

4. Το γεγονός, ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. O προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης για το σύνολο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 2.371 εκατ. €, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για το έτος 2013.

(Το πρώτο εδάφιο, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Υ9/οικ.76818/9.8.2013)

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ανά Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αναλογικά, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του. Η μηνιαία δαπάνη κάθε Φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Προϋπολογισμό του και αντιστοιχεί στην φαρμακευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση. Στην περίπτωση, που στο τέλος κάθε εξαμήνου το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης έχει υπερβεί το προκαθορισμένο ποσόν, το υπόλοιπο αναζητείται και καταβάλλεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες σε ειδικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο κάθε φορέας.

2. Φορείς, που διαθέτουν ηλεκτρονική συνταγογράφηση ή σύστημα ηλεκτρονικής σάρωσης, υπολογίζουν το ποσό υπέρβασης που υποχρεούνται να επιστρέψουν οι φαρμακευτικές εταιρίες με βάση τα πραγματικά στοιχεία πωλήσεων που διαθέτουν.

Το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, σύμφωνα με το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά της προβλεπόμενης από την πραγματική μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη κάθε φορέα, αφού αφαιρεθούν τα ποσά επιστροφής (rebate), οι επιστροφές που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία καθώς και οι εκπτώσεις.

3. Σε φορείς, που δεν διαθέτουν ηλεκτρονική συνταγογράφηση ή σύστημα ηλεκτρονικής σάρωσης και μέχρι την καθολική εφαρμογή τους, ο υπολογισμός των ποσών, που υποχρεούνται να επιστρέψουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, επί πλέον του ποσού επιστροφής (Rebate) 9% και του κλιμακωτού ποσού επιστροφής (Rebate) του άρθρου 22 του νόμου 4052/2012, γίνεται με βάση τα στοιχεία πωλήσεων, για κάθε εταιρεία, ως ακολούθως:

3.1 Με βάση τα στοιχεία πωλήσεων που καταθέτουν οι φαρμακευτικές εταιρείες στον ΕΟΦ κάθε μήνα (η υποβολή τους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στην πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα) και τα οποία ο ΕΟΦ επαληθεύει και επιβεβαιώνει προκειμένου τα στοιχεία αυτά να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back)), γίνεται επιμερισμός ανά εταιρεία με βάση το άθροισμα των μεριδίων αγοράς κάθε φαρμάκου της, στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής λίστας. Με την καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονική συνταγογράφησης τα στοιχεία αυτά αντλούνται από το σύστημα.

3.2 Αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στις παράλληλες εξαγωγές και στις πωλήσεις προς νοσοκομεία ανά εταιρεία/ανά φάρμακο.

3.3 Με βάση την αναλογία 80/20 προσδιορίζονται οι πωλήσεις προς τους Φ.Κ.Α. και διασταυρώνονται με τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ. Με την καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τα στοιχεία αυτά αντλούνται από το σύστημα.

3.4 Λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα στοιχεία των περιπτώσεων 3.1, 3.2 και 3.3 για τις πωλήσεις ανά εταιρεία/ανά μήνα και για το 2012. Τα στοιχεία πωλήσεων, ανά μήνα, ανά εταιρεία για το 2012, αποτελούν τη βάση αναφοράς για τον υπολογισμό κάθε υπερβάλλοντος ποσού για κάθε εταιρεία το 2013.

4. Για τους φορείς, που διαθέτουν ηλεκτρονική συνταγογράφηση ή σύστημα ηλεκτρονικής σάρωσης, προσδιορίζεται το ποσό, που πρέπει να πληρωθεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) για το 2013, από κάθε εταιρεία με βάση το ποσοστό της πραγματικής συμμετοχής κάθε φαρμακευτικής εταιρίας στη διαμόρφωση της φαρμακευτικής δαπάνης κάθε φορέα...

5. Σε Φορείς, που δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της κατά τα ανωτέρω συμμετοχής, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό το μερίδιο αγοράς της κάθε εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν το 2012 ως έτος βάσης. Το υπερβάλλον ποσό επί των πωλήσεων κάθε εταιρείας ανά μήνα, προσδιορίζει το ποσό που πρέπει να πληρωθεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) για το 2013. Στην περίπτωση που νέες εταιρείες, με μηδενικό κύκλο εργασιών (πωλήσεις) κατά το 2012, εισέρχονται στην αγορά κατά τους μήνες αναφοράς, τα μερίδια αγοράς όλων των εταιρειών επαναυπολογίζονται με βάση τον κύκλο εργασιών (πωλήσεις) των εταιρειών με θετικό κύκλο εργασιών(πωλήσεις) κατά το προηγούμενο έτος, προσθέτοντας τον προβαλλόμενο (extrapolated) ετήσιο κύκλο εργασιών (πωλήσεων) των νέων εταιρειών που εισέρχονται στην αφορά, κατά τους μήνες αναφοράς. Στην περίπτωση που εταιρείες με θετικό κύκλο εργασιών (πωλήσεις) κατά το προηγούμενο έτος, εξέρχονται από την αγορά κατά τους μήνες αναφοράς, τα μερίδια αγοράς όλων των εταιρειών επαναυπολογίζονται με βάση, όμως τον ετήσιο κύκλο εργασιών (πωλήσεις) μόνον εκείνων των εταιρειών οι οποίες είχαν θετικό κύκλο εργασιών (πωλήσεις) τόσο κατά το προηγούμενο έτος όσο και κατά τους τρέχοντες μήνες αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι για τις εταιρίες με θετικό κύκλο εργασιών (πωλήσεως) κατά το προηγούμενο έτος και μηδενικό κύκλο εργασιών (πωλήσεως) κατά τους μήνες αναφοράς, η οφειλόμενη συνεισφορά είναι μηδέν.

6. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία συγκεντρώνονται ανά μήνα και οι πληρωμές πραγματοποιούνται με συχνότητα έξι μηνών, η δε προθεσμία πληρωμής των υπολογιζόμενων ποσών πραγματοποιείται σε ένα μήνα από την πιστοποίηση. Οι οποίες διαφορές συμψηφίζονται στα μεσοδιαστήματα των εξαμηνιαίων περιόδων.

7. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά με ισόποσες οφειλές του προς Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων από την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τις ανάγκες των φαρμακείων του. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ επιστρεφομένων από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ποσών και εκκαθαρισμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς Κ.Α.Κ., που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους.

8. Ακολουθεί υπόδειγμα εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) για τους Φορείς της παραγράφου 4, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

9. Η απόφαση αυτή θα επανεξετάζεται περιοδικά ανάλογα με το βαθμό επίτευξης του στόχου μη υπέρβασης του καθορισμένου ετήσιου προϋπολογισμού (για το έτος 2013 έχει οριστεί σε 2.371 εκατ. € συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) της φαρμακευτικής δαπάνης για το σύνολο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και θα λαμβάνονται αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

(Η παράγραφος 9, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Υ9/οικ.76818/9.8.2013)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο