Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-1998 ]

ΠΟΛ.1168/5.6.1998 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 98/1998 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης εργασιών στην περίπτωση που, για την απόδειξη ύπαρξης επαγγελματικής στέγης, προσκομίζεται μισθωτήριο συμφωνητικό που έχει λήξει κατά το περιεχόμενό του, ισχύει όμως κατά το νόμο περί εμπορικών μισθώσεων

(Κοινοποίηση της υπ αριθ. 98/1998 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης εργασιών στην περίπτωση που, για την απόδειξη ύπαρξης επαγγελματικής στέγης, προσκομίζεται μισθωτήριο συμφωνητικό που έχει λήξει κατά το περιεχόμενό του, ισχύει όμως κατά το νόμο περί εμπορικών μισθώσεων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 5 Ιουνίου 1998
Αριθμ.Πρωτ.: 1067753/2606

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1168

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ.98/1998 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης εργασιών στην περίπτωση που για την απόδειξη ύπαρξης επαγγελματικής στέγης προσκομίζεται μισθωτήριο συμφωνητικό που έχει λήξει κατά το περιεχόμενό του, ισχύει όμως κατά το νόμο περί εμπορικών μισθώσεων.

1. Κοινοποιούμε κατωτέρω τη σχετική με το ανωτέρω θέμα υπ' αριθ. 98/1998 Γνωμοδότηση του 4ου τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών.
2. Με τη Γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι η ΔΟΥ υποχρεούται στη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης εργασιών, στην περίπτωση που η αρχική μίσθωση έληξε κατά τους όρους της μισθωτικής σύμβασης, ισχύει όμως κατά τις διατάξεις του Ν.2235/1994 και ειδικότερα του άρθρου 2, παρ. 8 αυτού. Το άρθρο αυτό καταλαμβάνει όλες τις
ισχύουσες, κατά το χρόνο εφαρμογής του, εμπορικές μισθώσεις και θεωρεί ως ελάχιστο χρόνο διάρκειας αυτών τα εννέα (9) έτη.

Αρ. Γνωμ.: 98/1998

Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται εάν νομίμως η φορολογική αρχή χορηγεί βεβαίωση έναρξης λειτουργίας καταστήματος, όταν για την απόδειξη ύπαρξης επαγγελματικής στέγης προσκομίζεται μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει λήξει κατά το περιεχόμενό του, ισχύει όμως κατά το νόμο περί εμπορικών μισθώσεων (άρθρο 5 του Π.Δ.34/1995).

Επί του ως άνω ερωτήματος το Ν.Σ.Κ. έχει την εξής γνώμη:

Α. Στο άρθρο 5, παρ. 1 του Π.Δ.34/1995 "Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων" (οράτε άρθρο 2, παρ. 8 του Ν.2235/1994) ορίζεται: "1. Η μίσθωση ισχύει για εννέα έτη, ακόμη κι αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας". Πριν από τη ρύθμιση αυτή του άρθρου 2, παρ. 8 του Ν.2235/1994 ίσχυε ως ελάχιστος χρόνος εμπορικής μίσθωσης το διάστημα των έξι ετών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.813/1978, αν και οι εμπορικές μισθώσεις από τότε μέχρι το Ν.2235/1994 είχαν παραταθεί αναγκαστικά από το νόμο.

Β. Δίδονται τα εξής: Την 23.9.1991 συνήφθη συμφωνητικό μισθώσεως ενός καταστήματος στην πόλη της Σάμου, μεταξύ των Γ. Ροδίτη και Δ. Ροδίτη, ως συνεκμισθωτών και της Μαρίας Λιάκου, ως μισθώτριας με δικαίωμα υπεκμίσθωσης, με ισχύ από 23.9.1991 έως 23.9.1996. Την 2.5.1995 η Μ. Λιάκου υπεκμίσθωσε, ως έχουσα αυτό το δικαίωμα, στον Ι. Αθανασιάδη το ίδιο κατάστημα, για χρονικό διάστημα από 1.1.1995 έως 30.9.1996, ήτοι πέραν της αρχικής συμφωνηθείσας διάρκειας (αρχική λήξη 23.9.1996). Την 1.10.1996 κατετέθη από τη Μαρία Λιάκου
κατά του Ι. Αθανασιάδη αγωγή απόδοσης μισθίου και με την υπ' αριθ. 11/756/ΕΔ/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου, που κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή, διατάσσεται η απόδοση του μισθίου στην αρχική μισθώτρια. Περαιτέρω, η αρχική μισθώτρια μετέβη στη ΔΟΥ Σάμου προκειμένου να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών λειτουργίας υποκαταστήματος. Η ΔΟΥ Σάμου, όμως, δεν έκανε δεκτή τη δήλωση, για το λόγο ότι η σύμβαση μισθώσεως έχει λήξει σύμφωνα με το αρχικό μισθωτήριο συμβόλαιο. Περαιτέρω, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.1642/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 43 του άρθρου 1 του Ν.2093/1992, απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί η βεβαίωση έναρξης λειτουργίας καταστήματος, είναι η ύπαρξη επαγγελματικής στέγης, η οποία αποδεικνύεται και με την υποβολή είτε τίτλου κτήσεως, είτε μισθωτηρίου, είτε συμφωνητικού παραχώρησης, αλλά και με την πραγματοποίηση αυτοψίας από υπαλλήλους της ΔΟΥ και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης. Τέτοια, όμως, ύπαρξη επαγγελματικής στέγης δεν αποδεικνύεται εν προκειμένω - πάντα κατά τους ισχυρισμούς της ΔΟΥ - η δε επικαλούμενη από την εκμισθώτρια "παράταση" του
χρόνου της μισθώσεως (το ορθόν επίκληση του ελαχίστου νομίμου συμβατικού χρόνου) δεν ισχύει, διότι η επιχείρηση δεν λειτουργεί στο συγκεκριμένο χώρο, η δε μισθώτρια δεν χρησιμοποιούσε η ίδια το ακίνητο μέχρι την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης (κατά το συμβόλαιο την 23.9.1996), ούτε είχε υποβάλει μέχρι την ημερομηνία αυτή δήλωση έναρξης των εργασιών. Κατόπιν τούτων, ερωτάται εάν νομίμως αρνήθηκε η ΔΟΥ Σάμου τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης έναρξης εργασιών ή όχι.

Γ. Επί του ερωτήματος αυτού, το Ν.Σ.Κ. έχει τη γνώμη ότι μη νομίμως η ΔΟΥ Σάμου αρνήθηκε στη μισθώτρια τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας καταστήματος, εφόσον η αρχική μίσθωση, που έληγε κατά τους όρους του συμβολαίου την 23.9.1996, κατελήφθη να ισχύει από τις διατάξεις του Ν.2235/1994 και ειδικότερα από το άρθρο 2, παρ. 8 αυτού. Το άρθρο αυτό καταλαμβάνει όλες τις ισχύουσες, κατά το χρόνο εφαρμογής του, εμπορικές μισθώσεις και θεωρεί ως ελάχιστο χρόνο διάρκειας αυτών τα εννέα έτη. Επομένως, η μίσθωση που επικαλείται η φορολογούμενη έμπορος, ούτε έχει λήξει, ούτε έχει "παραταθεί", όπως κακώς αναφέρεται στο έγγραφο του ερωτήματος, αλλά ισχύει ως εάν είχε αρχικώς συμφωνηθεί για εννέα έτη και λήγει την 23.9.2000, με δυνατότητα μάλιστα της παράτασης του άρθρου 6 του Π.Δ.34/1995. Επομένως, τα εννέα χρόνια αποτελούν
πλέον, για νέες και παλαιές μισθώσεις (καταλαμβανόμενες εν λειτουργία από το Ν.2235/1994), το χρονικό όριο κατώτατης διάρκειάς τους και, κατά το νόμο, υφίσταται επαγγελματική στέγη για τη μισθώτρια.
Ενόψει τούτων, η εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 43 του άρθρου 1 του Ν.2093/1992, δεν έχει κάποιο νόημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι δεν υφίσταται θέμα αμφισβήτησης της υπάρξεως επαγγελματικής στέγης στο πρόσωπο της μισθώτριας, ώστε να γεννηθεί θέμα αποδείξεως της υπάρξεως αυτής κατά τα οριζόμενα σε κατά καιρούς εγκυκλίους, όπου προβλέπονται ορισμένοι ευχερείς τρόποι αποδείξεως αυτής (οράτε τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1007/1990 και ΠΟΛ.194/1987 κ.λπ.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο