Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-08-2013 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16.8.2013 Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013

(Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα,  16 Αυγούστου 2013
Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
τηλ.213 1313246, 3240, 3250, 3253, 3275, 3201
213 1313365, 3371, 3372, 3375, 3374

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013»

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για τη διοικητική μεταρρύθμιση που στηρίζεται στους άξονες της αναδιοργάνωσης των δομών, της βελτίωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών, της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων καθώς και  των υποδομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αξιοποιώντας την εμπειρία από την υλοποίηση του πρώτου κύκλου κινητικότητας, σχεδίασε τα επόμενα βήματα για την ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα κατά την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Συγκεκριμένα, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 90 και 91 του ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ1914/Β/7.8.2013) και ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013)   αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες ρυθμίζουν τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ζητήματα λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ καθώς και ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τόσο η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ/1914/Β/7.8.2013) Υπουργική απόφαση για τη θέση σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων, λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης, όσο και η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013(ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) για τη μετάταξη/μεταφορά αυτών διασφαλίζει ότι η επιλογή διενεργείται κατόπιν αποτίμησης και αντικειμενικής μοριοδότησης των προσόντων τους, τυπικών και ουσιαστικών, συνεκτιμώμενης της εργασιακής και διοικητικής εμπειρίας καθώς και της υπηρεσιακής απόδοσης, δηλ. στοιχείων που συνθέτουν την  εργασιακή φυσιογνωμία του υπαλλήλου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται, περαιτέρω, στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο Δημόσιο και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που ελέγχει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ


Αναφορικά με τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησής τους που παρατίθενται στο Παράρτημα Α΄ των υπουργικών αποφάσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ και ΤΕ

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α

Μ Ο Ρ Ι Α

1.    ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

ΜΕΓΙΣΤΟ 30

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

βαθμός πτυχίου

επί 0,5

            έως 5

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (της ίδιας κατηγορίας  με το βασικό τίτλο σπουδών )

 

3

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

συναφές με το αντικείμενο του Φορέα

7

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

συναφής με το αντικείμενο του Φορέα

4

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ

 

5

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες)

άριστη γνώση

3

πολύ καλή γνώση

2

 καλή γνώση

1

 

Προκειμένου ο υπάλληλος να τεθεί σε διαθεσιμότητα, μοριοδοτείται για τον  βασικό τίτλο σπουδών της κατηγορίας στην οποία υπηρετεί.
 
Στην περίπτωση, ωστόσο, που υπάλληλος υπηρετεί σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών του προσόντων , βάσει ειδικών διατάξεων, θα μοριοδοτηθεί για τον τίτλο σπουδών που κατέχει.

Για παράδειγμα:

α) Οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. που υπηρετούν στην κατηγορία ΠΕ αλλά έχουν βασικό τίτλο σπουδών του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, θα μοριοδοτηθούν  βάσει του πτυχίου του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (ειδική διάταξη: άρθρο 24 παρ. 2 του Π.Δ.57/2007).

β) Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ κλάδων τεχνικών ειδικοτήτων οι οποίοι κατέχουν το βασικό τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο, θα μοριοδοτηθούν για τον τίτλο που κατέχουν.

γ) Οι υπάλληλοι που κατέχουν βασικό τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά υπηρετούν σε κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ βάσει ειδικών διατάξεων, θα μοριοδοτηθούν  για τον τίτλο που κατέχουν με αναγωγή της βαθμολογίας του σε κλίμακα με βαθμολογία από μηδέν έως δέκα.

Προκειμένου ο υπάλληλος να μεταταγεί/μεταφερθεί σε νέα υπηρεσία του Δημοσίου και σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας- εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και δεν εμπίπτει στον περιορισμό της οκταετίας (παρ. 2 άρθρου 70 του Ν.3528/2007 και παρ. 2 άρθρου 76 του Ν.3584/2007)  - θα μοριοδοτηθεί για τον τίτλο σπουδών της ανώτερης κατηγορίας καθώς και για το σύνολο των κριτηρίων της κατηγορίας αυτής.

Για παράδειγμα, οι υπάλληλοι που κατέχουν ανώτερο τίτλο σπουδών ΠΕ ή ΤΕ, αλλά υπηρετούσαν σε κατηγορία ΔΕ στο φορέα προέλευσης , δύνανται να μεταταγούν/μεταφερθούν σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή θα μοριοδοτηθούν με τα κριτήρια της  ανώτερης κατηγορίας.

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους σπουδών αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με αυτή
της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (άρθρο 8 του ν. 3328/2005). Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο βαθμός του τίτλου είναι ο ελάχιστος της βαθμολογικής κλίμακας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, δηλ. ο βαθμός πέντε (5),  όπως άλλωστε ισχύει και για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Ο δεύτερος τίτλος σπουδών λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν είναι ίδιας κατηγορίας με το βασικό τίτλο σπουδών. Για παράδειγμα, για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ θα λαμβάνεται υπόψη ως δεύτερος τίτλος μόνο το δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και όχι πτυχίο τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.  Οι λοιποί τίτλοι σπουδών δεν μοριοδοτούνται.

Ο καθορισμός του επιπέδου γνώσης των ξένων γλωσσών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Περαιτέρω δε,  για τις περιπτώσεις τίτλων σπουδών που δεν αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο, λαμβάνεται υπόψη το Παράρτημα  «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ»
(https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp), το οποίο έχει συντάξει το ΑΣΕΠ, προκειμένου για τις βασικότερες ξένες γλώσσες που ζητούνται ως προσόν διορισμού στο δημόσιο και προσαρτάται σε προκηρύξεις που εκδίδονται ή ελέγχονται από αυτό.

Μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες.  Έτσι, στις περιπτώσεις γνώσης πλέον των δύο ξένων γλωσσών θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη μοριοδότηση ο ευνοϊκότερος για τον υπάλληλο συνδυασμός.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υπάλληλος κατέχει συναφές διδακτορικό δίπλωμα και συναφή μεταπτυχιακό τίτλο ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. και κατέχει συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή συναφή μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται αθροιστικά.

Δεν μοριοδοτούνται περισσότεροι του ενός μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή διδακτορικά διπλώματα.

Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα θεωρείται αυτό που έχει κριθεί ως συναφές από το αρμόδιο όργανο του φορέα προέλευσης τόσο για τη θέση του σε διαθεσιμότητα όσο και για τη μετάταξη/μεταφορά.Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α

Μ Ο Ρ Ι Α

1.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

ΜΕΓΙΣΤΟ  30

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

Για τα πρώτα 5 έτη

(αριθμός ετών x συντελεστή 1)

 

5

Για τα επόμενα 10 έτη

(αριθμός ετών x συντελεστή 0,5)

 

5

Για τα επόμενα 20 έτη

(αριθμός ετών x συντελεστή 0,25)

 

5

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 

προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

(max  5 έτη  x 1,5  μόριο για κάθε έτος)

7,5

προϊσταμένου Διεύθυνσης

(max  5 έτη  x 1 μόριο για κάθε έτος)

5

προϊσταμένου Τμήματος

(max  5 έτη  x 0,5 μόριο για κάθε έτος)

2,5


Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:

Ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου υπολογίζεται μέχρι την ημέρα κατάργησης της θέσης στην οποία ανήκει ο υπάλληλος. Από το χρόνο αυτό θα αφαιρεθεί και δεν θα μοριοδοτηθεί  ο χρόνος που δεν υπολογίζεται για την προαγωγή του υπαλλήλου (άρθρο 89 του Υ.Κ., όπως ισχύει). Χρόνος μεγαλύτερος του εξαμήνου λαμβάνεται ως πλήρες έτος.

Στο χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊστάμενου οργανικής μονάδας  δεν  υπολογίζονται μόνο τα χρονικά διαστήματα που ο υπάλληλος άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα ύστερα από επιλογή από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά και τα χρονικά διαστήματα που αφορούν την με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση των καθηκόντων αυτών, η οποία βέβαια θα πρέπει να προκύπτει από σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου.  Χρόνος μεγαλύτερος του εξαμήνου λαμβάνεται ως πλήρες έτος.

Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, λαμβάνεται υπόψη  κατά τη μοριοδότηση.1.    ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΜΕΓΙΣΤΟ  30

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΣΔΔ ή ΣΤΗΝ ΕΣΤΑ

 

30

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ

 

 

30

ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡ.18 ΤΟΥ Ν.2190/1994

 

25

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

 

20

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 ή

Ν.2643/1998

 

15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

15

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ

 

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

 

5Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:

Ο τρόπος εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση ορίζεται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας με την οποία ο υπάλληλος διορίστηκε ή προσλήφθηκε με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή σε φορείς του άρθρου 1 παρ.1 του ν.3812/2009 και όχι των διαδικασιών με τις οποίες ο υπάλληλος μετέτρεψε τη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου.

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ


Διακρίνονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

α) Διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.2190/1994 για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το ΑΣΕΠ εκδίδει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού, συγκροτεί τις απαιτούμενες επιτροπές και ασκεί όλες τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαγωνισμών έως τον καθορισμό των διοριστέων και τη δημοσίευση των οικείων πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αναφέρονται ενδεικτικά οι προκηρύξεις γραπτών διαγωνισμών: 2/1998, 7/2Γ/1999, 6/1Π/2000, 22/2Γ/2001, 24/3Γ/2002, 22/1Γ/2003, 2/1Γ/2004).

β) Διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.2525/1997. Το ΑΣΕΠ εκδίδει την προκήρυξη, διενεργεί το διαγωνισμό και ασκεί όλες τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Αναφέρονται ενδεικτικά οι προκηρύξεις: 7/1Π/2000, 9/1Π/2001, 25/1Π/2004, 1Π/2005,10Π/2006, 1Π/2008).


2.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡ.18 ΤΟΥ Ν.2190/1994

Διακρίνονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

α)  Διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής με σειρά προτεραιότητας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το ΑΣΕΠ εκδίδει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού, συγκροτεί τις απαιτούμενες επιτροπές και ασκεί όλες τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών έως τον καθορισμό των διοριστέων και τη δημοσίευση των οικείων πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αναφέρονται ενδεικτικά οι προκηρύξεις: 9/1997, 1/1998, 1Κ/1999, 4/4Κ/2000, 7/6Κ/2001, 34/19Κ/2002,16/13Κ/2003, 5Κ/2007, 1Κ/2013).

β)  Διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής με σειρά προτεραιότητας από τους φορείς σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει την προκήρυξη και ελέγχει τη διαδικασία: ο οικείος φορέας καταρτίζει τους προσωρινούς πίνακες τους οποίους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ το οποίο ασκεί  έλεγχο αυτεπαγγέλτως ή κατ΄ ένσταση υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο η επιτροπή του οικείου φορέα καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, καθώς και τους πίνακες διοριστέων, τους οποίους  και αποστέλλει  για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  (Αναφέρονται ενδεικτικά οι προκηρύξεις: 1/316Μ/2009, 1/209Μ/2005, 1/233Μ/2006, 1/270Μ/2007, 1/488Μ/2008).

γ) Διαδικασία επιλογής με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3320/2005 μέσω του κυλιόμενου πίνακα επιλαχόντων για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η διαδικασία διενεργείται από το ΑΣΕΠ, χωρίς την έκδοση προκήρυξης.

3.    ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Διακρίνονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

α) Διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής με τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 19 του Ν.2190/1994 για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία. Το ΑΣΕΠ εκδίδει ή εγκρίνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, συγκροτεί τις απαιτούμενες επιτροπές επιλογής οι οποίες κρίνουν και καθορίζουν τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων και ασκεί όλες τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών έως τον καθορισμό των διοριστέων και τη δημοσίευση των οικείων πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αναφέρονται ενδεικτικά οι προκηρύξεις: 1Ε/2009, 1Ε/2008, 1Ε/2007, 4Ε/2005, 12Ε/2005, 5/1Ε/2004,1/2009, 1/2008, 1/2007).

β)  Διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την πλήρωση θέσεων σε δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και εταιρείες του  Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 (ενδεικτικά αναφέρονται ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, EAB AE) και σε δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και εταιρείες του Κεφαλαίου Β΄ του ν.3429/2005 (ενδεικτικά αναφέρονται ΟΛΘ Α.Ε, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ).  Το ΑΣΕΠ εγκρίνει την προκήρυξη στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης και ακολουθείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 13 του ως άνω νόμου διαδικασία ελέγχου των συγκεκριμένων προσλήψεων από το ΑΣΕΠ.

γ) Διεξαγωγή διαδικασίας πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή υπαλλήλων επί θητεία που διενεργείται από τους φορείς βάσει ειδικών διατάξεων και το ΑΣΕΠ ασκεί τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις έλεγχο.

4.    ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 1648/1986 ή Ν. 2643/1998


Διεξαγωγή από τον ΟΑΕΔ της διαδικασίας διορισμού ή πρόσληψης  των προστατευομένων από τις οικείες διατάξεις προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 του ν. 2643/1998.

5.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής τακτικού προσωπικού με ειδικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες συγκροτείται επιτροπή από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα, στην οποία συμμετέχει Σύμβουλος του ΑΣΕΠ  που ορίζεται μετά από κλήρωση μεταξύ των μελών της ανεξάρτητης αρχής ή από τον Πρόεδρο αυτής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που υπάλληλος,  μετά το διορισμό του στο δημόσιο με έναν εκ των ως άνω τρόπων,  συμμετείχε εκ νέου σε διαδικασία πρόσληψης, από τις προαναφερόμενες, και διορίστηκε σε άλλον φορέα του δημοσίου, η μοριοδότηση που θα ληφθεί υπόψη αντιστοιχείται με τον αυστηρότερο τρόπο εισαγωγής που είναι και ο ευνοϊκότερος για τον υπάλληλο. Για παράδειγμα, υπάλληλος ο οποίος αρχικά είχε διοριστεί στο Δημόσιο με γραπτό διαγωνισμό και στη συνέχεια διορίστηκε εκ νέου σε άλλη θέση του Δημοσίου με διαδικασία επιλογής με σειρά προτεραιότητας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, η μοριοδότηση που θα ληφθεί υπόψη αντιστοιχείται με τον αυστηρότερο τρόπο εισαγωγής που είναι ο γραπτός διαγωνισμός.

Επίσης, π.χ. σε περίπτωση υπαλλήλου που αρχικά διορίστηκε με σειρά προτεραιότητας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 σε έναν φορέα και στη συνέχεια αποφοίτησε από την ΕΣΔΔ και επέλεξε να παραμείνει στον ίδιο αρχικό φορέα, λαμβάνεται υπόψη η ευνοϊκότερη για αυτόν μοριοδότηση, δηλ. η εισαγωγή με γραπτό διαγωνισμό στην ΕΣΔΔ.

6.    Γραπτός Διαγωνισμός προ ΑΣΕΠ

Διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα άρθρα 28-29 του π.δ. 611/1977,το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 993/1979 και το  άρθρο 3 παρ. 2 του ν.1057/1980.

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου του τρόπου εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση, λαμβάνεται υπόψη η ατομική πράξη διορισμού ή απόφαση πρόσληψης του υπαλλήλου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου απαιτείται, ή οποιαδήποτε απόφαση διορισμού βάσει ειδικών διατάξεων. Αν από το περιεχόμενο της κατά τα ανωτέρω πράξης δεν προκύπτει η διαδικασία βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε ο διορισμός ή πρόσληψη, πρέπει να αναζητηθεί η σχετική πράξη διάθεσης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου του τρόπου εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση κατόπιν  αντικατάστασης – αναπλήρωσης διοριστέου, λαμβάνεται υπόψη η απόφαση διάθεσης/ αναπλήρωσης του ΑΣΕΠ (Τμήμα), για τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείτο πλέον η δημοσίευση των αναπληρώσεων στην Εφημερίδα της ΚυβερνήσεωςΚ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α

Μ Ο Ρ Ι Α

1.      ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

ΜΕΓΙΣΤΟ  30

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

βαθμός επί 1

 

έως 20

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

4

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες)

άριστη γνώση

3

πολύ καλή γνώση

2

 καλή γνώση

1
Για την αξιολόγηση του κριτηρίου  «μεταλυκειακές σπουδές», γίνονται δεκτοί  όλοι οι τίτλοι σπουδών μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), υπό την προϋπόθεση ότι είτε φέρουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις (για τους αποφοίτους ΙΕΚ, απαιτείται δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης) είτε χορηγούνται από αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής (για τους τίτλους ΑΕΙ, ΤΕΙ). Το κριτήριο βαθμολογείται μόνο στην περίπτωση που ο μεταλυκειακός τίτλος σπουδών υφίσταται ως δεύτερος (πέραν του βασικού) τίτλος και όχι όταν αυτός συνιστά τον βασικό για διορισμό τίτλο (αφορά μόνο τις περιπτώσεις διορισμών στην κατηγορία ΔΕ με βασικό τίτλο το δίπλωμα ΙΕΚ).Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α

Μ Ο Ρ Ι Α

1.    ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ(Μ.Ο. βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 8 ετών)

 

ΜΕΓΙΣΤΟ  10

Μ.Ο. βαθμολογίας έως και 8,00

 

2

Μ.Ο. βαθμολογίας: 8,01 - 9,00

 

4

Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,01 – 9,50

 

6

Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,51 – 9,80

 

8

Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,81 – 10,00

 

10
Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:

Για την υπηρεσιακή αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της τελικής βαθμολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας οκταετίας, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ε του άρθρου 1 του Π.Δ. 178/2004 (ΦΕΚ 154/Α/16-8-2004) «Τρόπος τήρησης και ενημέρωσης του προσωπικού μητρώου των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ν.ΠΔ.Δ. που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου περιλαμβάνονται οι εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου των τελευταίων οκτώ (8) ετών.
Στην περίπτωση που οι εκθέσεις αξιολόγησης που υπάρχουν στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου δεν καλύπτουν πλήρη οκταετία, η βαθμολογία του κριτηρίου αυτού εξάγεται με βάση τις εκθέσεις που υπάρχουν.
   
Επισημαίνεται ότι για την εξαγωγή του μέσου όρου διαιρούμε το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας των εκθέσεων που υπάρχουν με τον αριθμό των εκθέσεων αυτών. Δηλαδή, όταν υπάρχουν δύο (2) εκθέσεις διαιρούμε το άθροισμα του βαθμού των δύο εκθέσεων δια του αριθμού 2.

Επιπροσθέτως, εφιστούμε την προσοχή σας στo εξής:
   
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ισχύοντος συστήματος αξιολόγησης, όπως αυτό οριοθετείται από το  Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Β΄/25-9-1992), όλες οι εκθέσεις που διαλαμβάνουν ειδική αιτιολογία 9 ή 10 κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 εισάγονται υποχρεωτικά στην κατά το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 1943/1991 Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης προκειμένου η επιτροπή αυτή να κρίνει εάν η παρατιθέμενη αιτιολογία θεμελιώνεται σε πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα …». Ως εκ τούτου, οι εκθέσεις αξιολόγησης οι οποίες διαλαμβάνουν ειδική αιτιολογία για βαθμολογία 9 ή 10 και δεν έχουν εισαχθεί στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη και να μοριοδοτηθούν.


Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α

Μ Ο Ρ Ι Α

1.    ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ  ΠΟΙΝΕΣ

 

ΜΕΓΙΣΤΟ -30

Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών

 

-10

·           Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως 5 έτη

·           Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής Προϊστάμενου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως 5 έτη

·           Αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20

·           Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς

·           Προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών

 

-30Λαμβάνονται υπόψη οι πειθαρχικές ποινές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις (όπως αποφάσεις Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου κατόπιν ένστασης κατά απόφασης του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου κατόπιν ένστασης κατά απόφασης πειθαρχικού προϊσταμένου,  οριστικές αποφάσεις κατά των οποίων δεν ασκήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο ένσταση) υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν διαγραφεί από το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
   
Στην περίπτωση επιβολής δύο  ή και περισσότερων πειθαρχικών ποινών στον ίδιο υπάλληλο, αφαιρούνται από τον υπάλληλο έως 30 μόρια.
 


Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α

Μ Ο Ρ Ι Α

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

 

ΕΓΓΑΜΟΣ

 

2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Για κάθε τέκνο x 4

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκ νέου λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια 

……

……
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας, ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται τα εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται από τον Κ.Φ.Ε., όπως εκάστοτε ισχύει.

Για την απόδειξη των εισοδηματικών κριτηρίων, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό δηλωθέν εισόδημα του υπαλλήλου όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το τρέχον (ή ελλείψει αυτού, για το προηγούμενο) οικονομικό έτος.
 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


Δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα:

αα) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α` 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α` 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,
 
ββ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
 
γγ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ` αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,
 
δδ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα βάση των διατάξεων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.7.2013).
 
εε) υπάλληλος ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.
    
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά τη δημοσίευση του ν. 4172/2013, δηλ. την 23η Ιουλίου 2013. Τα απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εξαίρεση από το καθεστώς της διαθεσιμότητας περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 υπουργικής απόφασης.

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Στην περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), ο υπάλληλος τίθεται σε διαθεσιμότητα και εξαιρείται αναδρομικά μετά την προσκόμιση του σχετικού δικαιολογητικού .

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος προσκομίσει πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ που έχει εκδοθεί, από τις τέως υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας, μεταξύ του χρονικού διαστήματος 1/1/2011 (ημερομηνία σύστασης των ΚΕΠΑ) και 1/9/2011 (ημερομηνία κατάργησης των υγειονομικών επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας  που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο), το σχετικό πιστοποιητικό γίνεται δεκτό από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και ο υπάλληλος εξαιρείται από τη διαθεσιμότητα.

Στην περίπτωση της δικαστικής συμπαράστασης, η δικαστική απόφαση που ορίζει τον δικαστικό συμπαραστάτη πρέπει να είναι τελεσίδικη για να εξαιρεθεί ο υπάλληλος από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Υπάλληλος ο οποίος έχει διοριστεί ειδικός επίτροπος τέκνου δεν εξαιρείται.

Η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τα πρόσωπα τα οποία βαρύνουν τον  υπάλληλο, δεν αναιρεί την ιδιότητά τους ως προσώπων που τον βαρύνουν.
 
Σε περιπτώσεις εξαιρέσεων όπου απαιτείται ως μία εκ των προϋποθέσεων  το ετήσιο εισόδημα να είναι χαμηλότερο των 12.000 ευρώ, νοείται το εισόδημα  του/της συζύγου ή του εξαρτώμενου μέλους του  υπαλλήλου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 η διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Στον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών που ελάμβανε  πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Στην έννοια των αποδοχών δεν περιλαμβάνονται τα επιδόματα των άρθρων 15 και 18 του ν. 4024/2011, τα οποία απαιτούν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση του υπαλλήλου με τα αντίστοιχα καθήκοντα και συνεπώς παύουν να καταβάλλονται στο σύνολο τους μετά την απομάκρυνση του από αυτά.

Επί των ανωτέρω αποδοχών εξακολουθούν να διενεργούνται και οι κρατήσεις που προβλέπονται στην παρ. 2α του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας) και στην παρ. 2β του ίδιου άρθρου για όσους κατά το χρόνο ένταξής τους σε διαθεσιμότητα υπάγονταν στο ΤΠΔΥ.

Για το προσωπικό που εντάσσεται σε διαθεσιμότητα, εξακολουθούν να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη, οι οποίες υπολογίζονται επί των αποδοχών που καταβάλλονται σε αυτό κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας. Η εισφορά εργοδότη βαρύνει το φορέα προέλευσης και η εισφορά του ασφαλισμένου βαρύνει τον ίδιο. Ο φορέας προέλευσης παρακρατεί την εισφορά του ασφαλισμένου και την αποδίδει μαζί με την εργοδοτική εισφορά στους οικείους φορείς εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων.


 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ενέργειες της Διοίκησης

1. Σύσταση των Τριμελών ανά φορέα Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων


Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ.Γ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013. Επισημαίνεται ότι Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια  συστήνονται τόσο σε φορείς προέλευσης (δηλ. σε φορείς με πλεονάζον προσωπικό) όσο και σε φορείς υποδοχής (δηλ. σε φορείς στους οποίους μπορεί να μεταταγεί/μεταφερθεί).Φορέας

Όργανο

Συγκρότηση

Α.Υπουργείο/

ΝΠΔΔ Υπουργείου/

ομάδα ΝΠΔΔ Υπουργείου

Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου/

Κοινό Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για ομάδα ΝΠΔΔ ανάλογα με τις ανάγκες

Πρόεδρος: μέλος του ΑΣΕΠ

Μέλος-Εισηγητής: Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού του Υπουργείου Η΄ του μεγαλύτερου σε αριθμό προσωπικού ΝΠΔΔ (για ομάδα ΝΠΔΔ)

Μέλος: Προϊστάμενος άλλης Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου

Β. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις/

ΝΠΔΔ ΟΤΑ Α΄και Β΄Βαθμού

Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Πρόεδρος: μέλος του ΑΣΕΠ

Μέλος-Εισηγητής: Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μέλος: Προϊστάμενος άλλης Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Γ. ΟΤΑ Α΄και Β΄Βαθμού Η΄

Ομάδα ΟΤΑ Α΄και Β΄Βαθμού

Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ανήκουν/Η΄

Διακριτό Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο  με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ανάλογα με τις ανάγκες

 

 

Πρόεδρος: μέλος του ΑΣΕΠ

Μέλος-Εισηγητής: Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η΄ Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού του μεγαλύτερου σε αριθμό προσωπικού ΟΤΑ (για ομάδα ΟΤΑ)

Μέλος: Προϊστάμενος άλλης Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης/

 

Δ.Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης/

Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού/

Γενική Γραμματεία Συντονισμού

 

Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας

Πρόεδρος: μέλος του ΑΣΕΠ

Μέλη: Προϊστάμενοι  των οικείων οργανικών  μονάδων
2. Έκδοση ΚΥΑ σύστασης ή /και κατάργησης θέσεων

Βάσει των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης, εκδίδεται η απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού-μετά από πρωτοβουλία του τελευταίου- για την κατάργηση πλεοναζουσών θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα καθώς και η απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού για τη σύσταση θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.


3. Προσδιορισμός πλεονάζοντος προσωπικού 

Η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) κατάργησης πλεοναζουσών θέσεων συνεπάγεται την αξιολόγηση, μέσω της αποτίμησης προσόντων, των υπαλλήλων του κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις του φορέα.
Στην περίπτωση που καταργούνται όλες οι θέσεις του κλάδου/ειδικότητας δεν τίθεται ζήτημα αξιολόγησης αφού όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν στον συγκεκριμένο κλάδο/ειδικότητα εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας μέσω της διαθεσιμότητας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετά την έκδοση της ΚΥΑ κατάργησης ολόκληρου κλάδου/ειδικότητας, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη θέσης σε διαθεσιμότητα όλων των υπαλλήλων που ανήκουν στον κατηργημένο κλάδο/ειδικότητα.
 
Πχ. Έστω ότι στο Υπουργείο Χ μετά την κατανομή των θέσεων προσωπικού σε οργανικές μονάδες προκύπτει η αναγκαιότητα κατάργησης 20 θέσεων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και 10 θέσεων ΔΕ Οδηγών. Με δεδομένο ότι στις προϋφιστάμενες οργανικές μονάδες υπηρετούν 30 υπάλληλοι που ανήκουν στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και 10 υπάλληλοι στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, συνάγεται ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν στον κλάδο/ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και κανένας υπάλληλος στον κλάδο/ειδικότητα ΔΕ Οδηγών ο οποίος καταργείται στο σύνολό του.

Σημειώνεται ότι στο προσωπικό που πρόκειται να αξιολογηθεί  συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας οι οποίοι υπηρετούν ως αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες.

Σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ κατάργησης θέσεων, οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει:
- να  συμπληρώσουν τους ψηφιακούς πίνακες συνδρομής κριτηρίων για όλους τους υπαλλήλους του κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις του φορέα και
-να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ το οποίο θα  καταρτίσει Πίνακα Κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα.

Μετά τη μοριοδότηση βάσει ενιαίου λογισμικού από το ΑΣΕΠ, ο ανωτέρω Πίνακας Κατάταξης υπαλλήλων διαβιβάζεται στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Φορέα προέλευσης το οποίο και εκδίδει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ανάρτηση του τελικού Πίνακα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα καθώς και για την ηλεκτρονική αποστολή αυτών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected]  προκειμένου να αναρτηθούν στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους τόσο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όσο και του ΑΣΕΠ.

4. Γνωστοποίηση κενών θέσεων και πλεονάζοντος προσωπικού στο Τριμελές  Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011

Ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής, σύμφωνα με παρ.2 του αρ. 91 του ν.4172/201, γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσωπικό, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Εντός δέκα ημερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες που θα μετακινηθούν στους φορείς υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας .

Το αίτημα για την πλήρωση των θέσεων αυτών συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης των υπηρεσιακών αναγκών καθώς και ο αριθμός του πλεονάζοντος προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα αποστέλλονται στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/11.

Σημειώνεται ότι τα αιτήματα των Νομικών Προσώπων οποιασδήποτε μορφής αποστέλλονται κεντρικά από το εποπτεύον Υπουργείο.  

5. Ανακοίνωση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εντός δέκα ημερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα που θα μετακινηθούν στους  φορείς υποδοχής καθώς και τη σειρά προτεραιότητας ανά φορέα υποδοχής.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εκδίδει σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Τριμελούς Συμβουλίου, τις ανάγκες των φορέων και τις προτεραιότητες πολιτικής στελέχωσης, η οποία δημοσιεύεται  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και  με την οποία καθορίζονται α) η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής, β) ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, σύμφωνα με τα οικεία περιγράμματα θέσεων εφόσον υπάρχουν, γ) τα απαιτούμενα προσόντα. Η Ανακοίνωση μπορεί να απευθύνεται στο σύνολο ή σε μέρος των φορέων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.1  της παραγράφου Ζ του ν.4093/2012, όπως έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013.

6.Ενέργειες των προς μετάταξη /μεταφορά υπαλλήλων και των υπηρεσιών προέλευσης


Οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλούνται, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της  Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να υποβάλουν την αίτηση προτίμησής τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης καθώς και κάθε δικαιολογητικό απαραίτητο για τη βαθμολόγηση των σχετικών κριτηρίων, ιδίως όταν αυτό δεν περιλαμβάνεται ήδη στον υπηρεσιακό του φάκελο.

7.Ενέργειες φορέων προέλευσης   

Μέσα σε  προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι φορείς προέλευσης και συγκεκριμένα οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού αυτών, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις ακόλουθες ενέργειες:
α. έλεγχος νομιμότητας πρόσληψης και προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου που υποβάλει αίτηση μετάταξης/μεταφοράς
β. σύνταξη  των πινάκων συνδρομής κριτηρίων για όλους τους αιτούντες υπαλλήλους
γ. έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης για τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο
δ. αποστολή των αιτήσεων, των πινάκων συνδρομής κριτηρίων και των σχετικών πιστοποιητικών στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής στον οποίο και απευθύνεται η αίτηση καθώς και στο ΑΣΕΠ.
 
8. Ενέργειες φορέων υποδοχής

Τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής, τα οποία συνεδριάζουν εκ παραλλήλου γνωμοδοτούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση σε αυτά των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης του ΑΣΕΠ για τη σειρά προτεραιότητας με την οποία οι ως άνω υπάλληλοι των πινάκων μπορεί να μεταταχθούν ή μεταφερθούν και εκδίδουν τους Τελικούς Πίνακες Διάθεσης.

Για τη γνωμοδότηση τους, τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια λαμβάνουν υπόψη την κατάταξη των υπαλλήλων που μπορεί να μεταταχθούν /μεταφερθούν με βάση τα γενικά κριτήρια επιλογής του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης και τα τυχόν πρόσθετα ειδικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

9.Ενέργειες Τριμελούς Συμβουλίου άρθρου 5 παρ.3 του ν.4024/2011

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος έχει υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις και τελικά διατίθεται σε περισσότερους του ενός φορείς, τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, διαβιβάζουν τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης στο ΑΣΕΠ, το οποίο καταρτίζει για όλους τους φορείς υποδοχής Ενιαίο Πίνακα Διάθεσης ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού.  Για την κατάρτιση του Ενιαίου Πίνακα Διάθεσης, το ΑΣΕΠ λαμβάνει υπόψη τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων, τη σειρά προτίμησης σε φορείς υποδοχής, καθώς και τη σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής όπως έχει καθοριστεί με την Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στη συνέχεια, ο Ενιαίος Πίνακας Διάθεσης διαβιβάζεται από το ΑΣΕΠ στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 το οποίο και εκδίδει τον τελικό πίνακα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το δέκατο τέταρτο  εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 91 του ν.4172/2013.

 
10.Υπουργική Απόφαση μετάταξης/μεταφοράς

Για τη μετάταξη ή μεταφορά των υπάλληλων εκδίδεται απόφαση του  οικείου οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Κατόπιν των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις των άρθρων 80, 82 και 93 του ν. 4172/2013 τέθηκαν σε διαθεσιμότητα:
α) υπάλληλοι ειδικότητας σχολικών φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ

β) προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία όπως αναφέρονται στο άρθρο 82 του ν.4172/2013

γ) μόνιμοι και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Οδηγοί  και Τεχνικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ιδίου ως άνω νόμου τίθενται από 23.9.2013 υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ της Δημοτικής Αστυνομίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά προσόντα των ως άνω υπαλλήλων, παρακαλούνται οι φορείς να αποστείλουν σχετικό τεκμηριωμένο ως προς τις υπηρεσιακές ανάγκες αίτημα προς το Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] συμπληρώνοντας το σχετικό συνημμένο υπόδειγμα.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο