Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-2013 ]

Αριθ. Πρωτ: Δ6Α 1117535 ΕΞ 2013/18.7.2013 «Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1103255ΕΞ2013/25-6-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΖΗ-ΣΜΙ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και ορισμός των μελών της Ομάδας Εργασίας για την μελέτη και προετοιμασία των διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο Υπουργείο Οικονομικών».

(«Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1103255ΕΞ2013/25-6-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΖΗ-ΣΜΙ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και ορισμός των μελών της Ομάδας Εργασίας για την μελέτη και προετοιμασία των διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο Υπουργείο Οικονομικών».)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού


Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013
Αριθ. Πρωτ: Δ6Α1117535ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013
Αριθ. Πρωτ: Δ6Α1117535ΕΞ2013

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1103255 ΕΞ 2013/25.6.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΖΗ-ΣΜΙ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και ορισμός των μελών της Ομάδας Εργασίας για την μελέτη και προετοιμασία των διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο Υπουργείο Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 70 Β ́ του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ – Α 151) όπως προστέθηκε, ισχύει και τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Α.5 «τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών» της παραγράφου Α του ν.4152/2013 (Α ́ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013».

β) Του άρθρου 89 του π.δ 284/88 (Α ́ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του π.δ. 185/2009 (Α ́ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.......» και του π.δ. 189/2009 (Α ́ 221) « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Του άρθρου 34 του ν.1914/1990 (Α ́ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α ́ 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων εντός και εκτός Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις» .

ε) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α ́ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016».

στ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/86 (Α’75), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2690/99 (Α’ 45).
ζ)Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π. δ. 63/2005 (Α ́ 98).

2.Την με αριθ. Δ6Α 1103255 ΕΞ 2013/25.6.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΖΗ - ΣΜΙ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την μελέτη και προετοιμασία των διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και ορισμός του Συντονιστή αυτής».

3. Το από 2-7-2013 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την συνημμένη απόφαση (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
) της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.


4 . Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β ́ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβασηαρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων σόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α . Συμπληρώνουμε την αριθ. Δ6Α 1103255 ΕΞ2013/25.6.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΖΗ - ΣΜΙ) απόφασή μας, συγκροτούμε την Ομάδα Εργασίας για την μελέτη των δεδομένων και την προετοιμασία των διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο Υπουργείο Οικονομικών και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:


1 . Γεωργία Ψυχογιοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

2 . Γεώργιο Σταυρίδη, υπάλληλο με βαθμό Β ́, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Δ’ ΔΟΥ Αθηνών, ως μέλος.

3 . Γεώργιο Γιαννακούλια, υπάλληλο με βαθμό Β ́, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ ́- Αξιολόγησης Δικαστικών Αποφάσεων επί Θεμάτων Ελέγχου και Είσπραξης της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης, ως μέλος.

4 . Άννα Μαρτίνη, υπάλληλο με βαθμό Β ́, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της ΔΟΥ Χολαργού, ως μέλος.

5 . Θεόδωρο Τρυποσκούφη, υπάλληλο με βαθμό Δ’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β ́- Παρακολούθησης της
Διοικητικής, Διαιτητικής και Δικαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης, ως μέλος.

6 . Γεώργιο Αλάνη, υπάλληλο με βαθμό Β ́ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ΔΕΚ Αθηνών, ως μέλος.

7 . Γεώργιο Κακιώρα, υπάλληλο με βαθμό Β ́ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ως μέλος.

8 . Αθανασία Μπούρα, υπάλληλο με βαθμό Ε ́, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης, ως μέλος.

Β . Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η Δωροθέα Γιαλίδη - Τζούρη, υπάλληλος με βαθμό Γ ́, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με αναπληρώτρια την Μαρία Αλεξανδράκη, υπάλληλο με βαθμό Δ ́, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην
Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης.


Γ . Τα ορισθέντα ως μέλη με α/α 4, 6, και 7, θα απασχολούνται με αποκλειστικά καθήκοντα στην Ομάδα Εργασίας καθ ́ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, υπό τον συντονισμό του ορισθέντος Συντονιστή αυτής Γεωργίου Πλάνη.

Δ . Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι τα οριζόμενα στην παρ. Α, καθώς και στις περιπτώσεις 1, 3, 4 της παραγράφου Β της αριθ. Δ6Α
1103255ΕΞ2013/25.6.2013 απόφασής μας.

Ε . Η Ομάδα Εργασίας θα συνεργάζεται με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες εντός και εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες οφείλουν να της παρέχουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία και την εν γένει συνδρομή τους, κατά απόλυτη προτεραιότητα των λοιπών εργασιών τους και μπορεί επίσης να καλεί στελέχη των Υπηρεσιών αυτών προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της.

ΣΤ . Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας, που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής, τα δε μέλη της θα συνεργάζονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Ζ . Ως χρόνος έναρξης λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας καθορίζεται η 2 Ιουλίου 2013 και οι εργασίες της θα διαρκέσουν
μέχρι την 31 Ιουλίου 2013 , οπότε θα παραδοθεί σχετικό πόρισμα στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
`1


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο