Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2013 ]

Αριθ. Πρωτ. Δ6Α 1103255 ΕΞ 2013/25.6.2013 «Σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την μελέτη και προετοιμασία των διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και ορισμός του Συντονιστή αυτής».

(«Σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την μελέτη και προετοιμασία των διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και ορισμός του Συντονιστή αυτής».)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. Πρωτ. Δ6Α 1103255 ΕΞ2013
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθ. Πρωτ. Δ6Α 1103255 ΕΞ2013
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ Α ́
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184
Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210 3311291
FAX : 210 3217280

Δ6Α 1103255

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την μελέτη και προετοιμασία των διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και ορισμός του Συντονιστή αυτής».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 70 Β ́ του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ – Α 151) όπως προστέθηκε, ισχύει και τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Α.5 «τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών» της παραγράφου Α του ν.4152/2013 (Α ́ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
β) Του άρθρου 89 του π.δ 284/88 (Α ́ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του π.δ. 185/2009 (Α ́ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.......» και του π.δ. 189/2009 (Α ́ 221) « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
δ) Του άρθρου 34 του ν.1914/1990 (Α ́ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α ́ 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων εντός και εκτός Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις» .
ε) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α ́ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016».
στ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/86 (Α’75), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2690/99 (Α’ 45).
ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π. δ. 63/2005 (Α ́ 98).

2. Τα από 20-6-2013 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

3.Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β ́ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συστήνουμε Ομάδα Εργασίας για να μελετήσει τα δεδομένα, να προετοιμάσει τις διαδικασίες και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να οργανωθεί και να λειτουργήσει η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.

Β. Ορίζουμε ως Συντονιστή της Ομάδας τον Γεώργιο Πλάνη, υπάλληλο με βαθμό Β ́, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας διαμορφώνει το πλαίσιο των απαιτήσεων και των απαραίτητων ενεργειών για την λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και στα πλαίσια αυτά οφείλει:

1. Να προετοιμάσει τις διαδικασίες και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις εντός και εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), μέχρι την προηγούμενη μέρα από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, ως συγκροτημένης πλέον οργανικής μονάδας, επιπέδου Διεύθυνσης.

2. Να υποδείξει τα μέλη που θα συγκροτήσουν την ομάδα εργασίας, τα οποία θα παρέχουν εργασία σε αυτή σε μερική ή πλήρη απασχόληση, όπως θα ορισθεί στην σχετική απόφαση.

3. Να σχεδιάσει, να προτείνει και να μεριμνήσει για την υλοποίηση της οργανωτικής δομής της Διεύθυνσης.

4. Να προτείνει τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά σε αυτήν.

Γ. Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας θα ορισθούν με άλλη απόφασή μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της ΓραμματείαςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο