Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2013 ]

Αριθμ. 44382/26.7.2013 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης− Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία− Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) Στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναυπλιέων του Δήμου Ναυπλίου του Νομού Αργολίδας νυν Δημοτική Κοινότητα Ναυπλιέων της Δημοτικής Ενότητας Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) στο Τοπικό Διαμέρισμα Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας νυν Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, γ) στο Τοπικό Διαμέρισμα Ζακυνθίων του Δήμου Ζακυνθίων του Νομού Ζακύνθου, νυν Δημοτική Κοινότητα Ζακύνθου της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δ) στο Τοπικό Διαμέρισμα Ηγουμενίτσης του Δήμου Ηγουμενίτσης του Νομού Θεσπρωτίας, νυν Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης της Δημοτικής Ενότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου Ηγουμενίτσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ε) στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρδίτσης του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσης νυν Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

(Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης− Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία− Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) Στο Τοπικό Διαμέρισμα Ναυπλιέων του Δήμου Ναυπλίου του Νομού Αργολίδας νυν Δημοτική Κοινότητα Ναυπλιέων της Δημοτικής Ενότητας Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) στο Τοπικό Διαμέρισμα Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας νυν Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, γ) στο Τοπικό Διαμέρισμα Ζακυνθίων του Δήμου Ζακυνθίων του Νομού Ζακύνθου, νυν Δημοτική Κοινότητα Ζακύνθου της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δ) στο Τοπικό Διαμέρισμα Ηγουμενίτσης του Δήμου Ηγουμενίτσης του Νομού Θεσπρωτίας, νυν Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης της Δημοτικής Ενότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου Ηγουμενίτσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ε) στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρδίτσης του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσης νυν Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας)

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Αριθμ. 44382

(ΦΕΚ Β' 1858/30-07-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1, 12 και 13α παρ. 4 του νόμου 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» ( Α’114), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

4. Την υπ’ αριθμ.Υ46/6.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β’2101), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ331/11.7.2013 όμοια απόφαση (Β΄ 1717) και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 της υπ’ αρ. 10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί μεταφοράς πόρων και αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος στην εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Β 416).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 11, και 13 παρ. 2 του νόμου 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄156).

7. Την υπ’ αρ. 9400/1.3.2007 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση τα Τοπικά Διαμερίσματα Ναυπλιέων του Δήμου Ναυπλίου του Νομού Αργολίδας, Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, Ζακυνθίων του Δήμου Ζακυνθίων του Νομού Ζακύνθου, Ηγουμενίτσης του Δήμου Ηγουμενίτσης του Νομού Θεσπρωτίας και Καρδίτσης του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας.

8. Την πρόταση της ΕΚΧΑ Α.Ε. που περιέχεται στο υπ’ αρ. 557/7/22.7.2013 πρακτικό του Δ.Σ της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εισηγείται την έκδοση απόφασης:
α) για την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών την 26−7−2013 στο κτηματολογικό βιβλίο για τα ακίνητα των περιοχών:
1) του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπλιέων του Δήμου Ναυπλίου του Νομού Αργολίδας, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλιέων της Δημοτικής Ενότητας Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Ναυπλίου,
2) του Τοπικού Διαμερίσματος Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, νυν Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Σπάρτης,
3) του Τοπικού Διαμερίσματος Ζακυνθίων του Δήμου Ζακυνθίων του Νομού Ζακύνθου, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ζακύνθου της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που υπάγονται στη τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Ζακύνθου,
4) του Τοπικού Διαμερίσματος Ηγουμενίτσης του Δήμου Ηγουμενίτσης του Νομού Θεσπρωτίας, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης της Δημοτικής Ενότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου Ηγουμενίτσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που υπάγονται στη τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Ηγουμενίτσας,
5) του Τοπικού Διαμερίσματος Καρδίτσης του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσης, νυν Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που υπάγονται στη τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας, κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης, όπου αυτά περιλαμβάνονται, με αριθμό ειδικού Πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., νυν ΕΚΧΑ ΑΕ:
1) 267/28−5−2013 για τις Δημοτικές Κοινότητες Ναυπλιέων και Σπαρτιατών,
2) 268/6−6−2013 για τις Δημοτικές Κοινότητες Ζακύνθου και Ηγουμενίτσας
3) 269/17−7−2013 για τη Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας και
β) για τον ορισμό της 30−7−2013, ως ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου για τα ακίνητα των περιοχών αυτών.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Άρθρο 1

Σήμερα 26 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή, διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών την 26−7−2013 στο κτηματολογικό βιβλίο για τα ακίνητα των περιοχών:
α) του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπλιέων του Δήμου Ναυπλίου του Νομού Αργολίδας νυν Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλιέων της Δημοτικής Ενότητας Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Ναυπλίου,
β) του Τοπικού Διαμερίσματος Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, νυν Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Σπάρτης,
γ) του Τοπικού Διαμερίσματος Ζακυνθίων του Δήμου Ζακυνθίων του Νομού Ζακύνθου, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ζακύνθου της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που υπάγονται στη τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Ζακύνθου,
δ) του Τοπικού Διαμερίσματος Ηγουμενίτσης του Δήμου Ηγουμενίτσης του Νομού Θεσπρωτίας, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης της Δημοτικής Ενότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου Ηγουμενίτσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που υπάγονται στη τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Ηγουμενίτσας και
ε) του Τοπικού Διαμερίσματος Καρδίτσης του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσης, νυν Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που υπάγονται στη τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας, κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης όπου αυτά περιλαμβάνονται, με αριθμό ειδικού Πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., νυν ΕΚΧΑ ΑΕ:
α) 267/28−5−2013 για τις Δημοτικές Κοινότητες Ναυπλιέων και Σπαρτιατών,
β) 268/6−6−2013 για τις Δημοτικές Κοινότητες Ζακύνθου και Ηγουμενίτσας και
γ) 269/17−7−2013 για τη Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας.

Άρθρο 2

1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή:
α) του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπλιέων του Δήμου Ναυπλίου του Νομού Αργολίδας, νυν Δημοτική Κοινότητα Ναυπλιέων της Δημοτικής Ενότητας Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
β) του Τοπικού Διαμερίσματος Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, νυν Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
γ) του Τοπικού Διαμερίσματος Ζακυνθίων του Δήμου Ζακυνθίων του Νομού Ζακύνθου, νυν Δημοτική Κοινότητα Ζακύνθου της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
δ) του Τοπικού Διαμερίσματος Ηγουμενίτσης του Δήμου Ηγουμενίτσης του Νομού Θεσπρωτίας, νυν Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης της Δημοτικής Ενότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου Ηγουμενίτσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου και
ε) του Τοπικού Διαμερίσματος Καρδίτσης του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσης, νυν Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ορίζεται η 30−7−2013, ημέρα Τρίτη.

2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις περιοχές αυτές αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού Πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, νυν ΕΚΧΑ Α.Ε.:
α) 267/28−5−2013 για τις Δημοτικές Κοινότητες Ναυπλιέων και Σπαρτιατών,
β) 268/6−6−2013 για τις Δημοτικές Κοινότητες Ζακύνθου και Ηγουμενίτσας και
γ) 269/17−7−2013 για τη Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας, για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο