Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2013 ]

Αριθμ. 3511.1/19/24.7.2013 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3511.1/13/2013/28.05.2013 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1383) «Καθορισμός της σύνθεσης πληρώματος επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες αναψυχής και περιήγησης άνω των τριάντα (30) ν.μ από το λιμένα αφετηρίας έως τον τελικό λιμένα προορισμού συνολικής διάρκειας μικρότερης του εικοσιτετραώρου»

(Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3511.1/13/2013/28.05.2013 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1383) «Καθορισμός της σύνθεσης πληρώματος επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες αναψυχής και περιήγησης άνω των τριάντα (30) ν.μ από το λιμένα αφετηρίας έως τον τελικό λιμένα προορισμού συνολικής διάρκειας μικρότερης του εικοσιτετραώρου»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 3511.1/19/2013

(ΦΕΚ Β' 1841/29-07-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 2δ' του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5α' του άρθρου 11 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).

β. των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), όπως αναριθμήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 320/2001 (Α΄ 217).

γ. του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141)» (Α΄ 149) και των άρθρων 1 και 5 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ε. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

στ. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων, που τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του π.δ. 38/2011 (Α΄ 96).

2. Την ανάγκη ομαλής και αποτελεσματικής δραστηριοποίησης των πλοίων της από άποψη στελέχωσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της τέταρτης παραγράφου της υπ’ αριθμ. 3511.1/13/28.5.2013 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της σύνθεσης πληρώματος επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες αναψυχής και περιήγησης άνω των τριάντα (30) ν.μ από το λιμένα αφετηρίας έως τον τελικό λιμένα προορισμού συνολικής διάρκειας μικρότερης του εικοσιτετραώρου» (Β΄ 1383), καθώς και την προσθήκη πέμπτης παραγράφου, όπως παρακάτω:

«4. Οι κατά πλοίο αποφάσεις καθορισμού της σύνθεσης πληρώματος πλοίων υπαγόμενων στην παρούσα καταργούνται. Κατ' εξαίρεση δύναται ύστερα από σχετική αίτηση του πλοιοκτήτη με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου να εξακολουθούν αυτές να ισχύουν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2013, με ή χωρίς προσθήκη ναυτικών ή /και ειδικοτήτων.
5. Δεδομένου ότι για τους πλόες της παρούσης ο τελικός λιμένας κατάπλου συμπίπτει με το λιμένα αφετηρίας, ως συνολική διαδρομή για το σκοπό αυτής θεωρείται το μισό του αθροίσματος των αποστάσεων μεταξύ των λιμένων προσέγγισης.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 24 Ιουλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο