Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ14A 1091972 ΕΞ 5.6.2013 Δυνατότητα χορήγησης επικυρωμένου φωτ/φου ανακληθείσας ειδικής δήλωσης ΦΠΑ για μεταβίβαση ακινήτου

(Δυνατότητα χορήγησης επικυρωμένου φωτ/φου ανακληθείσας ειδικής δήλωσης ΦΠΑ για μεταβίβαση ακινήτου)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 5-6-2013
Αρ. Πρωτ: Δ14A 1091972 ΕΞ 2013
Πρωτ. εισερχ. 1035762/26-2-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Κουρβετάρη
Τηλέφωνο : 210- 3645378
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ:«Δυνατότητα χορήγησης επικυρωμένου φωτ/φου ανακληθείσας ειδικής δήλωσης ΦΠΑ για μεταβίβαση ακινήτου».

ΣΧΕΤ: Το από 22/2/2013 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη χορήγησης επικυρωμένου φωτ/φου ανακληθείσας ειδικής δήλωσης ΦΠΑ για μεταβίβαση ακινήτου στον «αγοραστή», ο οποίος δεν αγόρασε τελικά το ακίνητο καθώς επήλθε διαφωνία μεταξύ αυτού και του πωλητή-κατασκευαστή και το συμβόλαιο ματαιώθηκε με συνέπεια ο κατασκευαστής να ζητήσει την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου και την ανάκληση της ειδικής δήλωσης, που είχε κατατεθεί, καθώς και την επιστροφή του βάσει ελέγχου καταβληθέντος φόρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), οι δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις και οι πράξεις προσδιορισμού του φόρου, είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιοδήποτε τρίτο.

Περαιτέρω, οι δηλώσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για δίωξη αυτού που τις υποβάλλει ή του προσώπου με το οποίο συναλλάσσεται για παράβαση άλλων διατάξεων εκτός από τις διατάξεις των φορολογικών νόμων.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 4 γ΄ i), ο υποκείμενος στο φόρο κατασκευαστής υποχρεούται να υποβάλλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ ειδική δήλωση ΦΠΑ, όταν ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16. Με την υποβολή της δήλωσης αυτής, καταβάλλεται εφάπαξ ο αναλογών στην παράδοση του ακινήτου φόρος, αφού συμψηφισθεί ο φόρος εισροών κατά το ποσοστό που βαρύνει τη μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τη χρονική στιγμή γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 10, η ειδική δήλωση της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 ανακαλείται στις περιπτώσεις ματαίωσης του συμβολαίου, ύστερα από αίτηση του υποκειμένου η οποία υποβάλλεται με την ίδια αίτηση για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 2 α΄, ειδικά, πράξη προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκε σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 48 επί ειδικής δήλωσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 είτε κατ΄ αυτής ασκήθηκε προσφυγή είτε επετεύχθη διοικητική επίλυση της διαφοράς είτε περαιώθηκε ως ειλικρινής, δύναται να ακυρωθεί για έναν από τους παρακάτω λόγους:
α) σε περίπτωση ματαίωσης συμβολαίου,
β)…………………………………………………………………………………………………….

Για την ακύρωση αποφασίζει ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ύστερα από αίτηση του υποκειμένου, εφόσον προσκομίζεται το πρωτότυπο της ειδικής δήλωσης και βεβαιώνεται από τον συμβολαιογράφο επί του σώματος αυτής ότι δεν έγινε η μεταβίβαση.

5. Από τις ανωτέρω διατάξεις είναι σαφές ότι η αίτηση ακύρωσης της πράξης προσδιορισμού του φόρου και ανάκλησης της δήλωσης καθώς και η αίτηση επιστροφής του βάσει ελέγχου καταβληθέντος φόρου είναι δηλώσεις του υποκειμένου στο φόρο κατασκευαστή, ο οποίος είναι και ο μόνος υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ έναντι του δημοσίου, και όχι του αγοραστή. Κατά συνέπεια η χορήγηση των ανωτέρω δηλώσεων στον «αγοραστή» προσκρούει στο φορολογικό απόρρητο.

6. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει γνωστό στο φορολογούμενο/αγοραστή ότι η όποια διαφορά μεταξύ του ιδίου και του κατασκευαστή είναι αστικής φύσεως, διευθετείται δια της δικαστικής οδού και ακόμη και αν έλειπαν οι διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου και μπορούσαν να χορηγηθούν αντίγραφα, αυτά δεν θα ήταν σε θέση να αποδείξουν την καταβολή χρηματικού ποσού από τον αγοραστή στον πωλητή, για την πληρωμή του φόρου της ειδικής δήλωσης, προκειμένου να βοηθήσουν τον αγοραστή στην απόδειξη της τυχόν αξίωσής του έναντι του πωλητή.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Β. ΤΑΤΣΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο