Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2013 ]

Αριθμ. οικ. 34449/4375/11.7.2013 Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο., των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

(Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο., των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Οικ 34449/4375

(ΦΕΚ Β' 1730/15-07-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 και της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 268), όπως αυτές ισχύουν.

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ) Του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

δ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

ε) Της υπ’ αριθμ. 329/2013 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ Β΄ 1655).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η περίπτωση ζζ΄ της παρ. 1α του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 20794/2222/3.5.2012 απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο.» (ΦΕΚ Β΄ 1466), όπως αυτή προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. 28792/3638/17.6.2013 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1454) αντικαθίσταται ως εξής:

«ζζ) Ο Προϊστάμενος (Τεχνικός Διευθυντής) και ο αναπληρωτής του οφείλουν να είναι κάτοχοι:
− πιστοποιητικού ελεγκτή για όλες τις κατηγορίες ελεγχόμενων στο Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. οχημάτων και πιστοποιητικού ελεγκτή οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP), εφόσον διενεργούνται τέτοιοι έλεγχοι στο Κ.Τ.Ε.Ο.»,
− σχετικών βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών συμπληρωματικής επιμόρφωσης που τυχόν προβλέπονται για ειδικούς ή άλλους ελέγχους που διενεργούνται στο Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 28792/3638/17.6.2013 απόφασης «Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο., των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.» (ΦΕΚ Β΄ 1454), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Καθήκοντα Προϊστάμενου (Τεχνικού Διευθυντή) των Δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο. και αναπληρωτή αυτού ασκούν υπάλληλοι που συμμορφώνονται ή θα συμμορφωθούν εντός έξι (6) μηνών το αργότερο από τη δημοσίευση της παρούσας προς τις απαιτήσεις περί τυπικών προσόντων και πιστοποίησης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 20794/2222/3.5.2012 απόφασης, όπως αυτό ισχύει».

Άρθρο 2

1. Η περίπτωση ζ΄, της παρ. 1, του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Φ50/48597/5875/7.9.2009 (ΦΕΚ B΄ 1975) απόφασης, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 28792/3638/17.6.2013 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Ο Προϊστάμενος (Τεχνικός Διευθυντής) και ο αναπληρωτής του οφείλουν να είναι κάτοχοι:
− πιστοποιητικού ελεγκτή για όλες τις κατηγορίες ελεγχόμενων στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οχημάτων και πιστοποιητικού ελεγκτή οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP), εφόσον διενεργούνται τέτοιοι έλεγχοι στο Κ.Τ.Ε.Ο.»,
− σχετικών βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών συμπληρωματικής επιμόρφωσης που τυχόν προβλέπονται για ειδικούς ή άλλους ελέγχους που διενεργούνται στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.».

2. Καθήκοντα Προϊστάμενου (Τεχνικού Διευθυντή) των Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. και αναπληρωτή αυτού ασκούν μέλη του προσωπικού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που συμμορφώνονται ή θα συμμορφωθούν το αργότερο εντός έξι (6) μηνών το αργότερο από τη δημοσίευση της παρούσας, προς τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Φ50/48597/5875/7.9.2009 (ΦΕΚ B΄ 1975) απόφασης, όπως
αυτό ισχύει».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 11 Ιουλίου 2013


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο