Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1106601 ΕΞ 3.7.2013 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χρηματοδότηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας από το Επιμελητήριο ……………..

(Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χρηματοδότηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας από το Επιμελητήριο ……………..)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 3.7.2013
Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1106601 ΕΞ 2013
Πρωτ.Εισ.: 1049973/21-3-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αν. Μίτσουλη
Τηλέφωνο : 210- 3645848
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χρηματοδότηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας από το Επιμελητήριο ……………..

Σχετ. : Το αριθ. 1049973/21.3.2013 έγγραφο σας.

1. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ……………………. έχει συστήσει την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού σκοπού «………………………...» με ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας 100%. Οι πόροι της εταιρείας, όπως προβλέπονται στο καταστατικό της, είναι οι εισφορές των εταίρων (επιμελητήριο), τα έσοδα από κάθε είδους χρηματικές παροχές - επιχορηγήσεις τρίτων και οι πληρωμές (έσοδα) από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της εταιρείας. Σύμφωνα με το έγγραφό σας, από την σύσταση της μέχρι σήμερα η Εταιρεία χρηματοδοτείται κυρίως από τον μοναδικό μέτοχο, α) με αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, β) με παροχή αμοιβής για συγκεκριμένη εργασία και γ) με τη μορφή επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών εξόδων όπως π.χ. μισθοδοσία προσωπικού. Τέλος, όπως αναφέρετε, η …………………. πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από …………………………………, για την αγορά χώρου και χρόνου σε διαδικτυακό τόπο με στόχο την τουριστική προβολή των νησιών της ……………….. κατόπιν σύμβασής της με ιρλανδική εταιρεία marketing.

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει από το Επιμελητήριο ως παροχή αμοιβής για συγκεκριμένη εργασία και ως επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, καθώς και η αμοιβή που θα λάβει από τους τρεις φορείς της ………………………… για την τουριστική προβολή των νησιών υπάγονται ή όχι σε ΦΠΑ.

2. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), στον φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο την οικονομική δραστηριότητα του παραγωγού, του εμπόρου ή αυτού που παρέχει υπηρεσίες, έναντι αμοιβής, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής (κέρδος ή ζημία).

3. Η ………………… συνεστήθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση ε΄ του ν. 2081/1992 που παρέχει στα επιμελητήρια την δυνατότητα να συνιστούν εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το άρθρο 784 του Α.Κ. που ορίζει τους όρους με τους οποίους αποκτά νομική προσωπικότητα η αστική εταιρεία στην περίπτωση που αποκτά οικονομικό σκοπό.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης της, η ……………….. επιδιώκει οικονομικό σκοπό ο οποίος εξειδικεύεται σε ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως, επενδυτικές πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων ………………., σύνταξη και εκτέλεση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων, ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και δημιουργία δικτύου μετάδοσης δεδομένων προς τον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο, εκπαίδευση και επιμόρφωση του επιχειρηματικού κόσμου, έκδοση εφημερίδων, βιβλίων κλπ σε θέματα ενδιαφέροντος των μελών του επιμελητηρίου, παροχή φοροτεχνικών, νομικών κλπ συμβουλών προς επιχειρήσεις κλπ). Συνεπώς, η ……………... ασκεί δραστηριότητες που διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, υπαγόμενες στο φόρο.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, για τα έσοδα της ………………………. που προκύπτουν ως αμοιβή, είτε από το Επιμελητήριο για συγκεκριμένη εργασία, είτε από φορείς της ………………. για την τουριστική προβολή των νησιών, αποτελούν την αντιπαροχή για παρεχόμενη υπηρεσία και υπάγονται στον ΦΠΑ.

Αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η ………………... από το Επιμελητήριο ………………….. για την κάλυψη λειτουργικών της δαπανών, στην περίπτωση που καταβάλλονται χωρίς την ανάληψη από μέρους της κάποιας υποχρέωσης αλλά δίδονται με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της επιχείρησης εξαιρούνται του ΦΠΑ. Αντιθέτως εάν η χρηματοδότηση αποτελεί την αντιπαροχή σε παροχή υπηρεσιών ή παράδοση αγαθών, τότε υπάγεται στον ΦΠΑ και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ. Ωστόσο, επειδή το θέμα κρίνεται επί πραγματικών δεδομένων, το παρόν κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. …………….. ως αρμόδια να ελέγξει τα πραγματικά περιστατικά, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων ΦΠΑ, κατά τα ανωτέρω
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο