Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2013 ]

Αριθμ. πρωτ.: 438/87744/12.7.2013 Οδηγίες για την καταβολή χρηματοδοτήσεων / επιχορηγήσεων από το Υπ.Α.Α.και Τ. σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

(Οδηγίες για την καταβολή χρηματοδοτήσεων / επιχορηγήσεων από το Υπ.Α.Α.και Τ. σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.:438/87744

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Θυρίδα : 1091
Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 22
Ταχ. Κώδικας : 105 52 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Αργυροπούλου
Τηλέφωνο : 210-212 5160
Fax : 210 5244 816
e-mail :[email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την καταβολή χρηματοδοτήσεων/επιχορηγήσεων από το Υπ.Α.Α.& Τ. σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Φορείς Γενικής Κυβέρνησης »

ΣΧΕΤ.: α) Άρθρο 41 του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α’)
β) Άρθρο 27 του Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α’), όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 76 του Ν……./2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του ΝΣΚ και άλλες διατάξεις» (ψηφισμένο, αναμένεται ΦΕΚ)

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Σε εφαρμογή των διατάξεων των α,β, ανωτέρω σχετικών επανακαθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής επιχορηγήσεων/χρηματοδοτήσεων.

Τα νέα απαιτούμενα δικαιολογητικά ισχύουν επιπρόσθετα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για την καταβολή επιχορήγησης, βάσει της αριθ. 2014380/377/0026/1998 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται, ότι οι επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις που πραγματοποιούνται μέσω ΣΑΕ του ΠΔΕ εξαιρούνται από την προαναφερόμενη διαδικασία, βάσει του άρθρου 4 του ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122Α΄)/31-5-2013.

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΠΔΔ, εποπτευόμενα από το Υπ.Α.Α.& Τ.,Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Με το α. σχετικό καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των κάτωθι:

Α) Απολογισμού προηγούμενου έτους

Β) Απολογισμού της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν και διαχειρίστηκαν.

Γ) Προϋπολογισμού επόμενου έτους (για το έτος 2013 έχουν ήδη εγκριθεί).

Χρονοδιάγραμμα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία: Με το πέρας του διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους.

2.1.Διαδικασία υποβολής ανωτέρω δικαιολογητικών:

Α) Απολογισμός έτους 2012:

Υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.& Τ. και κατόπιν επεξεργασίας του προωθείται προς έγκριση στον Υπουργό Α.Α.& Τ.

Κατόπιν της εγκρίσεώς του, ο απολογισμός υποβάλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω του Υπ.Α.Α.& Τ.

Β) Απολογισμός επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που ελήφθη:

Επισυνάπτεται πρότυπο έντυπο υποβολής του με ενδεικτικές κατηγορίες, τις οποίες κάθε Φορέας εξειδικεύει κατά περίπτωση, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή εκ μέρους σας ανάλυση της επιχορήγησης.

Ο Απολογισμός της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα.

Κατατίθεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.&Τ. και υποβάλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω του Υπ.Α.Α.& Τ

Γ) Προϋπολογισμός επόμενου έτους:

Ομοίως με τα Α και Β.

Δεδομένου ότι οι προϋπολογισμοί του έτους 2013 έχουν ήδη εγκριθεί δεν χρειάζεται να τους επανυποβάλλετε στην παρούσα φάση.

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι ο ν. 4129/2013 είναι σε ισχύ από 26-02-2013, παρακαλείσθε για την άμεση υποβολή των Α (Απολογισμός 2012) και Β (Απολογισμός Επιχορήγησης/Χρηματοδότησης 2012) ανωτέρω δικαιολογητικών, το συντομότερο δυνατόν.

Κατόπιν της τελικής υποβολής των ανωτέρω στις αρμόδιες από τη νομοθεσία Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, χορηγείται βεβαίωση υποβολής τους, η οποία και προσκομίζεται μαζί με τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο αίτημα για επιχορήγηση.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω Α και Β δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά το χρόνο.

2.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ.

1. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Α) Απολογισμός έτους 2012

Δεδομένου ότι έχει ήδη υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (παρ.4 του άρθρου 3 του Ν.4160/1929, ΦΕΚ198/Α’) και έχει κληθεί κλιμάκιο του, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.& Τ. το σχετικό έγγραφο πρόσκλησης του κλιμακίου ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Β) Απολογισμός της επιχορήγησης

Υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και μέσω του Υπ.Α.Α.& Τ. στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Γενικό Λογιστήριο, ομοίως με τις ως άνω περιπτώσεις.

2. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ

Α) Απολογισμός έτους 2012

Δεδομένου ότι έχει εγκριθεί από το Διεθνές Κέντρο Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.& Τ. τη σχετική Απόφαση έγκρισής του.

Β) Απολογισμός της επιχορήγησης

Υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και μέσω του Υπ.Α.Α.& Τ. στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ομοίως με τις ως άνω περιπτώσεις .

3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΔΕΚΟ, εποπτευόμενα από το Υπ.Α.Α.& Τ.,Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

3.1. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά του άρθρου 41 του ν. 4129/2013

Δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 2 της από 18-11-2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ 228/Α’), η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’) και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 3, περί μηχανισμού παρακολούθησης ετήσιων προϋπολογισμών για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 είναι σε ισχύ από το έτος 2013, ειδικά για το έτος 2012 και για τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 ισχύει ότι και στην παραγρ. 2 (για τα Ν.Π.Δ.Δ.) της παρούσης εγκυκλίου.

Επομένως, παρακαλούμε για την άμεση υποβολή απολογισμού της συνολικής οικονομικής σας δραστηριότητας και ξεχωριστού απολογισμού της επιχορήγησης στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.& Τ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι όμοια με αυτή των Ν.Π.Δ.Δ., όπως ανωτέρω αναλύεται.

3.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ν.Π.Ι.Δ.

1. ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α) Απολογισμός έτους 2012

Δεδομένου ότι έχει ήδη υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου / Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων, όπως αυτό προβλέπεται, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη βεβαίωση υποβολής του απολογισμού στο Υπουργείο Οικονομικών.

Β) Απολογισμός της επιχορήγησης

Υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και μέσω του Υπ.Α.Α.& Τ. στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Γενικό Λογιστήριο, ομοίως με τις ως άνω περιπτώσεις.

3.3. Υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών όπως αυτά προβλέπονται με το β. σχετικό.

Αφορά σε όλα τα Ν.Π.Ι.Δ.

Α) Υποβολή Ειδικής Έκθεσης προς τον αρμόδιο Υπουργό, με σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και τη νομιμότητα της δαπάνης.

Επισυνάπτεται σχετικό πρότυπο, το οποίο συμπληρώνεται και υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.& Τ.

Στην ειδική έκθεση μνημονεύονται όλα τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων, καθώς και κάθε τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί αρμοδιότητες διοίκησης.

Β) Χορήγηση ειδικής έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού, παρεχόμενης σε αυτόν της δυνατότητας απομείωσης του ύψους της προτεινόμενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψής της, εάν η δημοσιονομική κατάσταση του Κράτους δεν την καθιστά εφικτή.

Γ) Η Απόφαση έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού με το σχετικό φάκελο κοινοποιείται στην 1.Οικονομική Αστυνομία, 2.Γενική Διεύθυνση Οικονομική Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, 3. Ελεγκτικό Συνέδριο και 4. Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω του Υπ.Α.Α.& Τ. Χρονοδιάγραμμα: Κάθε φορά που υποβάλλετε αίτημα επιχορήγησής σας.

Παρακαλούνται ιδιαιτέρως οι Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.&Τ., οι οποίες εισηγούνται, λόγω αρμοδιότητας, σχετικά με την επιχορήγηση/χρηματοδότηση διαφόρων Φορέων (Σωματείων, Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιριών, ΝΠΙΔ κλπ), να τους γνωστοποιούν τις νέες προϋποθέσεις επιχορήγησης/ χρηματοδότησης και να μεριμνούν για τη συμπλήρωση της Ειδικής Έκθεσης προς τον αρμόδιο Υπουργό, την οποία θα διαβιβάζουν προς την Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, μέσω της οποίας τελικώς θα υποβάλλεται ο σχετικός Φάκελος προς τον Υπουργό.Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Δρ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο