Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1090415 ΕΞ 4.6.2013 Παροχή υπηρεσιών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)

(Παροχή υπηρεσιών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 4.6.2013
Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1090415 ΕΞ 2013
ΕΙΣ:1118591/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θ. Πετρούλα
Τηλέφωνο : 210- 3645378
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)

Σχετ: Tο από 28.8.2012 έγγραφο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού προς την Υπηρεσία μας

Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), με το οποίο μας γνωρίζει ότι για υπηρεσίες μεταφοράς για οικοσκευή υπαλλήλου της από την Αγγλία στην Ελλάδα, που της παρείχε η εταιρία σας και για τις οποίες έλαβε το υπ’ αρ. 01 Α1 009562/23.12.2011 τιμολόγιο ύψους στο οποίο συμπεριλήφθηκε ΦΠΑ 23%, ήτοι λίρες Αγγλίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ββ) της παραγράφου 1.στ΄ του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, και της περίπτωσης δδ), η οποία προστέθηκε με τον ν. 3943/2011 και ισχύει από 1-1-2011, απαλλάσσονται η παράδοση και η εισαγωγή αγαθών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες των οργανισμών που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες, για τους οποίους ισχύει το πρωτόκολλο της 8ης Απριλίου 1965 περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι συμφωνίες για την εφαρμογή του ή οι συμφωνίες για την έδρα τους, ιδίως στο μέτρο που αυτό δεν προκαλεί στρεβλώσεις του ανταγωνισμού,

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του Πρωτόκολλου περί Προνομίων και Ασυλιών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, όπως ισχύει σήμερα, το οποίο κυρώθηκε με τον ν.336/1976 «Περί κυρώσεως της από 11ης Οκτωβρίου 1973 συμβάσεως «περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων» ως και του συνοδεύοντος αυτήν Πρωτοκόλλου επί των προνομίων και ασυλιών του εν λόγω Κέντρου» από τη χώρα μας ορίζεται ότι όταν το Κέντρο χρησιμοποιεί υπηρεσίες σημαντικής αξίας, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων του και η τιμή αυτών των υπηρεσιών περιλαμβάνει φόρους, το κράτος μέλος το οποίο έχει επιβάλει τους φόρους λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την άρση ή την επιστροφή του χρηματικού ποσού των εξακριβωθέντων φόρων.

Κατά συνέπεια και κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1268/30.12.2011, εφόσον το Κέντρο προσκόμισε στην εταιρία σας το κοινοτικό έντυπο «Πιστοποιητικό απαλλαγής από τον ΦΠΑ και/ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης», θεωρημένο κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους εγκατάστασής του, οφείλετε να εκδώσετε πιστωτικό τιμολόγιο μόνο για το ΦΠΑ και να τον επιστρέψετε στον δικαιούχο. Προς διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα του εντύπου, το οποίο βρίσκεται συνημμένο στην προαναφερόμενη απόφαση.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο