Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2013 ]

Αριθμ. Δ6Β 1107004 ΕΞ 3.7.2013 Aναδιάρθρωση Τελωνειακών Αρχών των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας

(Aναδιάρθρωση Τελωνειακών Αρχών των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. Δ6Β 1107004 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 1690/10-07-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου  Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση  Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α' 14), συμπληρώθηκε με το δεύτερο εδάφιο με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α' 81), το οποίο αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107).

β) των υποπαραγράφων δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.

γ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του N. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α' 222), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α' 81).

δ) των άρθρων 24 του Π.Δ. 203/2000 «Κατάργηση Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.) και σύσταση Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)» (Α' 183), όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του Π.Δ. 84/2007 (Α' 98) και τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 της αριθμ. Δ6 1109221 ΕΞ 2011/1-8-2011 (Β' 1828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του άρθρου 2 της αριθμ. Δ6Β 1168860 ΕΞ 6.12.2011 (Β' 3034) όμοιας.

ε) των άρθρων 6Α, 13 (παρ. 3), 29 (παρ. 3), 61 (παρ. 3), 93 (παρ. 2), 165 (παρ. 3) και 325 (παρ. 3) του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α' 259), όπως έχουν προστεθεί και αντικατασταθεί με τις διατάξεις των άρθρων 5, 7, 11, 15, 24 και 44 του Π.Δ. 117/2006 (Α' 117) και τροποποιηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Π.Δ. 177/2008 (Α' 236), τις διατάξεις των αριθμ. Δ6Β 1118906 ΕΞ 2010/ 13-9-2010 (Β' 1582), Δ6Β 1135117 ΕΞ 2010/13-10-2010 (Β' 1707), Δ6Β 1024551 ΕΞ 2011/11-2-2011 (Β' 256) Δ6 1109221 ΕΞ 2011/ 1-8-2011, Δ6Β 1168860 ΕΞ 6.12.2011 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών και της αριθμ. Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012/5-3-2012 (Β' 606) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

στ) του άρθρου 32 του Ν. 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α' 43), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1947/1991 (Α' 70) και της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 2753/1999 (Α' 249)

ζ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας  Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας  Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας  Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 213) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221) και

η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ 28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β' 372).

3. Το αριθμ. ΔΟΑ/Φ.4.2/οικ. 18414/28-6-2013 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης τελωνειακών υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα αυτών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ανακαθορίζουμε την εσωτερική διάρθρωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 203/2000 (α' 183) και των Τελωνείων Α' τάξης των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 13, 29, 61, 93, 165 και 325 του Π.Δ. 551/1988 (Α' 259), όπως ισχύουν, ως εξής:

A. α) Στο «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης» του Τελωνείου Αθηνών συγχωνεύονται τα υφιστάμενα Τμήματα «Διοικητικής Υποστήριξης» και «Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών.

β) Στα «1ο Τμήμα Τελωνισμού» και «2ο Τμήμα Τελωνισμού» του Τελωνείου Αθηνών συγχωνεύονται τα υφιστάμενα Τμήματα 1ο, 2ο και 3ο Τελωνισμού και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών.

γ) Στο «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης» του Τελωνείου Ελευσίνας συγχωνεύονται τα υφιστάμενα Τμήματα «Διοικητικής Υποστήριξης» και «Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα Δικαστικού, τα οποία περιέρχονται στο ομώνυμο Τμήμα.

δ) Στο «Τμήμα Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών» του Τελωνείου Ελευσίνας συγχωνεύονται τα υφιστάμενα Τμήματα «Τελωνειακών Διαδικασιών» και «Δασμολογικών Διαδικασιών» και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών.

ε) Στο «Τμήμα Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών» του Α' Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων» Πειραιά συγχωνεύονται τα υφιστάμενα Τμήματα «Επίσκεψης Πλοίων» και «Ελέγχου Ταξιδιωτών» και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών.

στ) Στο «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης» του Δ' Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά συγχωνεύονται τα υφιστάμενα Τμήματα «Διοικητικής Υποστήριξης» και «Εκ των Υστέρων Ελέγχων» και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών

ζ) Στα «1ο Τμήμα Τελωνισμού» και «2ο Τμήμα Τελωνισμού» του ΣΤ' Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης συγχωνεύονται τα υφιστάμενα Τμήματα 1ο, 2ο και 3ο Τελωνισμού και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών.

η) Στο «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Ελέγχου Διελεύσεων, Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης» του Τελωνείου Πατρών συγχωνεύονται τα υφιστάμενα Τμήματα «Διοικητικής Υποστήριξης» και «Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών, καθώς και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τελωνισμού, κατά το μέρος που αφορούν τους εκ των υστέρων ελέγχους.

B. Μετονομάζονται ως κατωτέρω:

α) Το Τμήμα «Αξιολόγησης Διαδικασιών» της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, σε «Τμήμα Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων»

β) Τα Τμήματα «Τελωνειακών Διαδικασιών» των Τελωνείων Αθηνών και Πατρών, σε Τμήματα «Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών»

γ) Τα Τμήματα «Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» των Τελωνείων Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», Ε' Εισαγωγής Πειραιά, ΣΤ' Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά και Β' Εισαγωγής Θεσσαλονίκης, σε Τμήματα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης»

δ) Το Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης» του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», σε Τμήμα «Διοικητικής Υποστήριξης και Ελέγχου Ταξιδιωτών»

ε) Τα Τμήματα «Διοικητικής Υποστήριξης», «Διαδικασιών», «1ο Τελωνισμού» και «2ο Τελωνισμού» του Α' Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων, σε Τμήματα «Διοικητικής Υποστήριξης, Παραποιημένων και Δίωξης», «Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών», «1ο Τελωνισμού και Εκ των Υστέρων Ελέγχων» και «2ο Τελωνισμού και Εκ των Υστέρων Ελέγχων» αντίστοιχα

στ) Το Τμήμα «Ε.Φ.Κ.» του Δ' Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά, σε Τμήμα «Τελωνειακών/Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.»

ζ) Το Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων» του Α' Τελωνείου Εισαγωγών Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, σε Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης» και περιέρχονται σε αυτό και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, κατά το μέρος που αφορούν τις πληροφορίες, τα παραποιημένα και την δίωξη

η) Τα Τμήματα «Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» και «Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» του ΣΤ' Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, σε Τμήματα «Τελωνειακών/Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» και «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης» αντίστοιχα και

2. Ορίζουμε ότι, ύστερα από τα οριζόμενα στην παρ. 1 της παρούσας, η διάρθρωση της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και των κατωτέρω Τελωνείων, έχει ως εξής:

Α. ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής Τμήμα Α': Γενικών Θεμάτων
Τμήμα Β': Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων
Τμήμα Γ': Εκ των Υστέρων Ελέγχου
Τμήμα Δ': Εκ των Υστέρων Ελέγχου
Τμήμα Ε': Ελέγχου και Προσκομμάτων
Τμήμα ΣΤ': Νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Ζ': Ανάλυσης Κινδύνου
Τμήμα Η': Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής.

Β. Τελωνεία

α/α

ΝΟΜΟΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

1.

Αττικής

Τελωνείο

α) Τμήμα Διοικητικής

 

(Περιφερειακή

Αθηνών

Υποστήριξης, Εκ των

 

Ενότητα Βόρειου

 

Υστέρων Ελέγχων,

 

Τομέα Αθηνών)

 

Παραποιημένων και Δίωξης

 

(παρ. 3 του άρθρου 13

 

β) Τμήμα Δικαστικού

 

του Π.Δ. 551/1988,

 

γ) Τμήμα Τελωνειακών και

 

όπως έχει

 

Δασμολογικών Διαδικασιών

 

αντικατασταθεί με τις

 

δ) Τμήμα Ε.Φ.Κ.

 

διατάξεις του άρθρου 5

 

ε) 1ο Τμήμα Τελωνισμού

 

του Π.Δ. 117/2006 και

 

στ) 2ο Τμήμα Τελωνισμού

 

τροποποιηθεί με τις

 

 

 

διατάξεις της αριθμ. Δ6

 

 

 

1109221 ΕΞ 2013/

 

 

 

1-8-2011- Β' 1828 Α.Υ.Ο.)

 

 

2.

Αττικής -

Τελωνείο

α) Τμήμα Διοικητικής

 

Περιφερειακή

Αερολιμένα

Υποστήριξης και Ελέγχου

 

Ενότητα Ανατολικής

"Ελευθέριος

Ταξιδιωτών

 

Αττικής

Βενιζέλος"

β) Τμήμα Δικαστικού

 

(παρ. 3 του άρθρου 29

 

γ) Τμήμα Τελωνειακών

 

του Π.Δ. 551/1988,

 

Διαδικασιών

 

όπως έχει

 

δ) Τμήμα Δασμολογικών

 

αντικατασταθεί με τις

 

Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.

 

διατάξεις του άρθρου 7

 

ε) 1ο Τμήμα Τελωνισμού

 

του Π.Δ. 117/2006 και

 

στ) 2ο Τμήμα Τελωνισμού

 

τροποποιηθεί με τις

 

ζ) 3ο Τμήμα Τελωνισμού

 

διατάξεις της αριθμ.

 

η) 4ο Τμήμα Τελωνισμού

 

Δ6 1109221 ΕΞ

 

θ) Τμήμα Εκ των Υστέρων

 

2011/1-8-2011 Α.Υ.Ο.)

 

Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης

3.

Αττικής -

Τελωνείο

α) Τμήμα Διοικητικής

 

Περιφερειακή

Ελευσίνας

Υποστήριξης, Εκ των

 

Ενότητα Δυτικής

 

Υστέρων Ελέγχων,

 

Αττικής

 

Παραποιημένων και Δίωξης

 

(παρ. 2 του άρθρου 93

 

β) Τμήμα Δικαστικού

 

του Π.Δ. 551/1988,

 

γ) Τμήμα Τελωνειακών και

 

όπως έχει

 

Δασμολογικών Διαδικασιών

 

αντικατασταθεί με τις

 

δ) Τμήμα Ε.Φ.Κ.

 

διατάξεις του άρθρου

 

ε) 1ο Τμήμα Τελωνισμού

 

15 του Π.Δ. 117/2006

 

στ) 2ο Τμήμα Τελωνισμού

 

και τροποποιηθεί με

 

 

 

τις διατάξεις της αριθμ.

 

 

 

Δ6 1109221 ΕΞ

 

 

 

2011/1-8-2011 Α.Υ.Ο.)

 

 


4.

Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς (παρ. 3 του άρθρου 325 του Π.Δ. 551/1988, που έχει

αντικατασταθεί και τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Π.Δ. 117/2006, της παρ. β' του άρθρου 6 του Π.Δ. 177/2008 και των αριθμ. Δ6Β 1024551 ΕΞ 2011/11-2-2011, Δ6 1109221 ΕΞ 2011/1-8-2011 και Δ6Β 1168860 ΕΞ 6.12.2011 Α.Υ.Ο.

Α' Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων

α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Παραποιημένων και Δίωξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών δ) Τμήμα Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών ε) 1ο Τμήμα Τελωνισμού και Εκ των Υστέρων Ελέγχων στ) 2ο Τμήμα Τελωνισμού και Εκ των Υστέρων Ελέγχων

5.

Δ' Τελωνείο

Επίβλεψης

Συγκροτημάτων

α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών/ Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.

δ) 1ο Τμήμα Τελωνισμού ε) 2ο Τμήμα Τελωνισμού στ) 3ο Τμήμα Τελωνισμού

6.

Ε' Τελωνείο Εισαγωγής

α) Τμήμα Διοικητικής

Υποστήριξης

β) Τμήμα Δικαστικού

γ) Τμήμα Τελωνειακών

Διαδικασιών

δ) Τμήμα Δασμολογικών

Διαδικασιών

ε) 1ο Τμήμα Τελωνισμού

στ) 2ο Τμήμα Τελωνισμού

ζ) 3ο Τμήμα Τελωνισμού

η) 4ο Τμήμα Τελωνισμού

θ) Τμήμα Εκ των Υστέρων

Ελέγχων, Παραποιημένων

και Δίωξης

7.

ΣΤ' Τελωνείο

Εξαγωγών-

Εισαγωγών

α) Τμήμα Διοικητικής

Υποστήριξης

β) Τμήμα Δικαστικού

γ) Τμήμα Τελωνειακών

Διαδικασιών

δ) Τμήμα Δασμολογικών

Διαδικασιών

ε) 1ο Τμήμα Τελωνισμού

στ) 2ο Τμήμα Τελωνισμού

ζ) 3ο Τμήμα Τελωνισμού

η) Τμήμα Εκ των Υστέρων

Ελέγχων, Παραποιημένων

και Δίωξης

 

8.

Θεσσαλονίκης (παρ. 3 του άρθρου 165 του Π.Δ. 551/1988, όπως έχει

αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 117/2006 και τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 177/2008, των αριθμ. Δ6Β 1118906 ΕΞ 2010/ 13-9-2010, Δ6Β 1135117 ΕΞ 2010/13-10-2010 και Δ6 1109221 ΕΞ 2011/1-8-2011 Α.Υ.Ο. και της αριθμ. Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012/ 5-3-2012 Κ.Υ.Α.

Α' Τελωνείο Εισαγωγών - Εξαγωγών

α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών δ) Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. ε) 1ο Τμήμα Τελωνισμού στ) 2ο Τμήμα Τελωνισμού ζ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης

η) Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού

9.

Β' Τελωνείο Εισαγωγής

α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών δ) Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. ε) 1ο Τμήμα Τελωνισμού στ) 2ο Τμήμα Τελωνισμού ζ) 3ο Τμήμα Τελωνισμού η) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης

10.

ΣΤ' Τελωνείο Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Δικαστικού γ) Τμήμα Τελωνειακών/ Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.

δ) 1ο Τμήμα Τελωνισμού ε) 2ο Τμήμα Τελωνισμού στ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης

11.

Αχαΐας

Τελωνείο

α) Τμήμα Διοικητικής

 

(παρ. 3 του άρθρου 61

Πατρών

Υποστήριξης, Ελέγχου

 

του Π.Δ. 551/1988,

 

Διελεύσεων, Εκ των

 

όπως έχει

 

Υστέρων Ελέγχων,

 

αντικατασταθεί με τις

 

Παραποιημένων και

 

διατάξεις του άρθρου

 

Δίωξης

 

11 του Π.Δ. 117/2006

 

β) Τμήμα Δικαστικού

 

και τροποποιηθεί με τις

 

γ) Τμήμα Τελωνειακών και

 

διατάξεις της αριθμ.

 

Δασμολογικών Διαδικασιών

 

Δ6 1109221 ΕΞ

 

δ) Τμήμα Ε.Φ.Κ.

 

2011/1-8-2011 Α.Υ.Ο.

 

ε) Τμήμα Τελωνισμού

 

και της αριθμ. Δ6Β

 

στ) Τμήμα Διαχείρισης

 

1036140 ΕΞ 2012/

 

Δημοσίου Υλικού

 

5-3-2012 Κ.Υ.Α.)

 

 
3.α) Οι αρμοδιότητες των Υποδιευθυντών των Τελωνείων Αθηνών, Α' Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά, Δ' Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά, ΣΤ' Εξαγωγών- Εισαγωγών Πειραιά, Ελευσίνας, Α' Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, Β' Εισαγωγής Θεσσαλονίκης, ΣΤ' Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης και Πατρών περιέρχονται στους Προϊσταμένους των Τελωνείων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 1882/1990, όπως ισχύει, λόγω μεταβολής της διάρθρωσης των ανωτέρω Τελωνείων

β) Οι υφιστάμενες Υποδιευθύνσεις της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» και του Ε' Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά παύουν να λειτουργούν και οι αρμοδιότητές τους περιέρχονται στους Προϊσταμένους των ανωτέρω Υπηρεσιών.

4. Ορίζουμε ότι στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και στα Τελωνεία Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», Ε' Εισαγωγής Πειραιά, ΣΤ' Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά, Α' Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης και Β' Εισαγωγής Θεσσαλονίκης λειτουργεί Υποδιεύθυνση, στην οποία υπάγονται Τμήματα της παρ. 2, που θα καθορισθούν με άλλη απόφασή μας.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2013

O Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο