Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-1998 ]

ΠΟΛ.1145/15.5.1998 Φορολογικές Υποχρεώσεις Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων

(Φορολογικές Υποχρεώσεις Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 15 Μαΐου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1014217/100/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ/12η)
ΤΜΗΜΑ: Α'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1145

ΘΕΜΑ: Φορολογικές Υποχρεώσεις Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων.

Σχετικά με υπόμνημα της Ενωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, το οποίο αναφέρεται στις φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις τους, καθώς και ερωτήματα των Υπηρεσιών για το ίδιο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994, εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι, μεταξύ άλλων και οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του άμισθου υποθηκοφύλακα.

2. Εξάλλου, με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ίδιου ως άνω νόμου, ορίζεται ότι στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φόρος παρακρατείται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπά ΝΠΔΔ, κοινωφελή Ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, Δημόσιες επιχειρήσεις, Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα ή Πιστωτικούς Οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, κατά την καταβολή των αμοιβών.

3. Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του Ν.325/1976, όπως ισχύουν σήμερα, έχουν καθορισθεί τα πάγια και αναλογικά δικαιώματα του άμισθου υποθηκοφύλακα, καθώς και τα εισπραττόμενα από αυτούς δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου.

4. Επίσης, με τις υπ' αριθ. Ε.8616/ΠΟΛ.298/9.11.1971 και 1084504/6921-4/ σχετικές διαταγές μας έχει διευκρινισθεί ότι σε κάθε Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδεται από άμισθο υποθηκοφύλακα πρέπει να βεβαιώνεται υπεύθυνα από αυτόν κατά πόσο η αναγραφόμενη αμοιβή αποτελεί ίδιο αυτού δικαίωμα ή δικαίωμα του Δημοσίου, προκειμένου να ενεργείται αναλόγως, από τον καταβάλλοντα την αμοιβή, η προσήκουσα παρακράτηση. Με τη διαταγή αυτή διευκρινίστηκε ότι η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος περιορίζεται μόνο στο ποσό των δικαιωμάτων που ανήκουν στον άμισθο υποθηκοφύλακα και αποτελούν τις ακαθάριστες αμοιβές του, ενώ, αντίθετα, στο ποσό των αμοιβών, που πρέπει ν' αποδίδονται από μέρους του στο Δημόσιο, δεν γίνεται παρακράτηση φόρου.

5. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων, λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του ίδιου ως άνω άρθρου, προκειμένου για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων, από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία
του υπόχρεου.

6. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 4 (παρ. 3) και 13 (παρ. 2) του ΚΒΣ, οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο εσόδων - εξόδων και να εκδίδουν σε κάθε επαγγελματική τους είσπραξη θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Στην Α.Π.Υ. μπορούν να αναλύσουν τα ποσά που εισπράττουν ως αμοιβή και τα ποσά που εισπράττουν ως τέλη ή γενικά δικαιώματα υπέρ τρίτων.

7. Εφόσον πρακτικά είναι δυνατόν, επιτρέπεται να συνενωθούν τα τηρούμενα βιβλία που ορίζονται από τη νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το βιβλίο εσόδων - εξόδων, καθώς επίσης και οι Α.Π.Υ. με τις αντίστοιχες αποδείξεις, με την προϋπόθεση της θεώρησης αυτών από την αρμόδια ΔΟΥ και της τήρησης και έκδοσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

8.α) Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ:

"Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού υποβάλλουν μέχρι την 25η Μαϊου κάθε χρόνου στην αρμόδια ΔΟΥ..., για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, τριπλότυπες καταστάσεις με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος,
για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων, καθώς και για τα διανεμόμενα κέρδη αμοιβαίων
κεφαλαίων...

Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι' αυτές δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δρχ.".

β) Η καθιέρωση της υποχρέωσης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων για συναλλαγές που αφορούν την επαγγελματική εξυπηρέτηση των επιτηδευματιών ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, είναι καθολική, αφορά δηλαδή όλους τους επιτηδευματίες, άρα και τους άμισθους υποθηκοφύλακες, έχει δε ως σκοπό τη μηχανογραφική διασταύρωση των εκδοθέντων στοιχείων μεταξύ επιτηδευματιών, ως και τον έλεγχο της ορθής καταχώρισής τους στα τηρούμενα φορολογικά βιβλία. Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι Φυσικό Πρόσωπο και ενεργεί ως ιδιώτης, δηλαδή η συναλλαγή που διενεργεί εξυπηρετεί τις ατομικές ή οικογενειακές του ανάγκες, ως λόγου χάρη αγορά κατοικίας, οικοπέδου κ.λπ., δεν συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία της συναλλαγής, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.

9. Τέλος, λόγω της σύγχυσης που διαπιστώνεται αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, παρακαλούμε να μην επιβάλλονται πρόστιμα ΚΒΣ για τη μη τήρηση βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ μέχρι τέλος Ιουνίου 1998, με την προϋπόθεση όμως ότι έχουν τηρηθεί τα βιβλία και στοιχεία, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν θα διαπιστωθούν περιπτώσεις απόκρυψης εσόδων ή εξόδων γενικά. Επίσης, εφόσον προκύψουν περιπτώσεις μη υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, για ημερολογιακά
έτη 1993 έως και 1996, να μην επιβληθούν πρόστιμα, όπως αντίστοιχα έχει γίνει δεκτό και για άλλες κατηγορίες επιτηδευματιών, λόγω ιδιαιτεροτήτων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1093546/546/εγκύκλιό μας.

10. Η Ενωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να ενημερώσει τα μέλη της για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων, καθώς και την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ και ότι στο μέλλον δεν θα γίνει καμία παρέκκλιση από τις υφιστάμενες διατάξεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο