Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-2004 ]

Αριθ. Φ.112/50/27.1.2004 Προσδιορισμός των στοιχείων για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001

(Προσδιορισμός των στοιχείων για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθ. Φ.112/50

(ΦΕΚ Β' 207/05-02-2004)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 120 και επόμενα των Ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας" (ΦΕΚ 265/Α'/22- 1-2001) και ειδικότερα του άρθρου 126 σχετικά με τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ιδίου ως άνω νόμου όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 27 του Ν. 3156/2003 "Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ157/Α') με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό των στοιχείων που λαμβάνεται υπ' όψη από τις Επιτροπές εμπειρογνωμόνων που προβλέπονται από τις ίδιες ως άνω διατάξεις για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους.

3. Την 1065956/863/Α0006/2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ο κάτοχος μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου που ζητά τον υπολογισμό του Τέλους Ταξινόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ157/Α') υποβάλλει στην αρμόδια για τον τελωνισμό του αυτοκινήτου Τελωνειακή Αρχή αίτηση συνοδευόμενη με το παράβολο που προβλέπεται από την αριθμ Φ.111/49/27.1.2004 Α.Υ.Ο.

2. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από της ημέρας υποβολής της αίτησης διαβιβάζει στην οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια αντίγραφο της αίτησης , της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, της άδειας κυκλοφορίας, του τιμολογίου αγοράς και τυχόν άλλα έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την εξακρίβωση της ταυτότητας και την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης του αυτοκινήτου από την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται στην έδρα της.

Άρθρο 2

1. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας με την παραλαβή της αίτησης συγκροτεί άμεσα την Επιτροπή που προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις για την εξέταση της πραγματικής κατάστασης του εν λόγω αυτοκινήτου.

2. Το αυτοκίνητο με μέριμνα και ευθύνη του ενδιαφερομένου μεταφέρεται στην έδρα της Τελωνειακής Περιφέρειας για την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης.

3. Για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης του αυτοκινήτου η Επιτροπή:

α) Επιβεβαιώνει τη συμφωνία των στοιχείων αναγνώρισης του οχήματος και ειδικότερα τη μάρκα, το μοντέλο, τον τύπο του συστήματος κίνησης του οχήματος, τον αριθμό του πλαισίου και το μοντέλο του κινητήρα με τα στοιχεία εκείνα που αναγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα του οχήματος.

β) Αναλύει την μηχανική κατάσταση του οχήματος με τον έλεγχο του αμαξώματος, του κινητήρα, της μπαταρίας, του ηλεκτρικού συστήματος, της κατάστασης των ελαστικών και αξιολογεί την αντίστοιχη λειτουργία τους ,ενώ σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση του οχήματος, πρέπει να ελέγχει τον τύπο και την κατάσταση της βαφής.

γ) Ελέγχει την γενική κατάσταση του οχήματος από άποψη χρησιμοποίησης και συντήρησής του, την ποιότητα της ταπετσαρίας και γενικά του εσωτερικού της καμπίνας , τον αριθμό χιλιομέτρων που αναφέρεται στον μετρητή (κοντέρ), την κατάσταση των ζωνών ασφαλείας και την ποιότητα των εγκατεστημένων στο εν λόγω όχημα αξεσουάρ και ειδικότερα του συστήματος κλιματισμού, του ραδιοφώνου, υπολογιστή, των ζαντών από ελαφρά κράματα, των αερόσακκων, του αντικλεπτικού συναγερμού, της ανοιγόμενης οροφής, των αυτομάτων ταχυτήτων, των συστημάτων πέδησης ΑΒβ,ΕΒν,του τύπου μετάδοσης ισχύος EDS,ASR,ESP και άλλων αξεσουάρ τα οποία είναι σημαντικά για τον καθορισμό της εμπορικής αξίας του συγκεκριμένου οχήματος.

4. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό πραγματογνωμοσύνης που υποβάλλει στον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας.

Άρθρο 3

1. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας διαβιβάζει άμεσα το πρακτικό πραγματογνωμοσύνης και ολόκληρο το φάκελο με τα στοιχεία του προς τελωνισμού αυτοκινήτου στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του εν λόγω αυτοκινήτου από την Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του Ν .2960/2001.

2. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης υποχρεούται να συγκαλεί την Επιτροπή τουλάχιστον μια φορά το μήνα για την εξέταση των φακέλων που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των αντιστοίχων αυτοκινήτων.

3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής κοινοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες για τον τελωνισμό των αυτοκινήτων Τελωνειακές Αρχές για τον επανυπολογισμό του Τέλους Ταξινόμησης και έκδοση των πιστοποιητικών ταξινόμησης των αυτοκινήτων.

Άρθρο 4

Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2004

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο