Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2013 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 6/8.7.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία–Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. οικ. 03/12.6.2013 (Β΄ 1423) και οικ. 05/19.6.2013 (Β΄ 1483) κοινές υπουργικές αποφάσεις

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία–Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. οικ. 03/12.6.2013 (Β΄ 1423) και οικ. 05/19.6.2013 (Β΄ 1483) κοινές υπουργικές αποφάσεις)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. 6/8.7.2013

(ΦΕΚ Β' 1675/08-07-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ − Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. α) Του άρθρου 14Β του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180), τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της από 10.6.2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005» (Α΄ 139)

β) Του Ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.)» (Α΄ 145).

γ) Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Α΄222), όπως ισχύει.

2. Του άρθρου 60 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247).

3. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) περί διορισμού Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

4. Του Π.Δ 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5.7.2012) περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργού.

5. Της υπ’ αριθμ. Υ307/2−07−2013 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Παντελεήμονα Καψή» (Β΄ 1635).

6. Της υπ’ αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. οικ. 03/12.6.2013 κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1423) και την υπ’ αριθμ. οικ. 5/19.6.2013 (Β΄ 1483).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί,

αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, συνιστά λόγο βίαιης διακοπής της δίκης κατά το άρθρο 286 ΚΠολΔ. Η διακοπή επέρχεται με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά παρέκκλιση του άρθρου 287 ΚΠολΔ, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση της διακοπής και του λόγου της από το Ελληνικό Δημόσιο. Η δίκη που διακόπηκε συνεχίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 290 επ. του ΚΠολΔ με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ως διάδοχο της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της από τον Ειδικό Διαχειριστή.»

Άρθρο δεύτερο

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και προκειμένου για δημοσιογράφους οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/17805/0022/13.3.2013 (Β’ 662/21.3.2013). Η καταβολή των αποζημιώσεων αυτών γίνεται τμηματικά σε δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η αποζημίωση δύναται να προκαταβάλλεται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των πληρωτριών τραπεζών για την πίστωση στη συνέχεια από αυτές των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.
Η σχετική πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, υπό ειδικό φορέα 23−200 «Γενικές Δαπάνες» και ΚΑΕ 2799.
Για την πληρωμή της αποζημίωσης η εντολή πληρωμής επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Η εμφάνιση της πληρωμής στη δημόσια ληψοδοσία σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού γίνεται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, επί του Γραφείου Συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).
Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
ι) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος που εκδίδεται με μέριμνα της Δ24 – Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου του Γ.Λ.Κ..
ii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.»

Άρθρο τρίτο

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 Α της υπ’ αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1414) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπονται συλλογικά όργανα που γνωμοδοτούν ή εισηγούνται σχετικά με τις αναθέσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργου συστήνονται με πράξη του Ειδικού Διαχειριστή συλλογικά όργανα στα οποία συμμετέχουν κατά πλειοψηφία και υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 5 του άρθρου 4 Α της παρούσας.»

Άρθρο τέταρτο

Στην υπ’ αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) προστίθεται νέο άρθρο 4Β ως εξής:

«Άρθρο 4Β
Σύσταση ειδικού λογαριασμού
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών ειδικός, εκτός προϋπολογισμού, λογαριασμός για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, περιλαμβανομένων και των εσόδων και δαπανών που αφορούν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4Α της παρούσας και μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα.
2. Ο ειδικός λογαριασμός τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και είναι έντοκος. Οι τόκοι του λογαριασμού αποτελούν έσοδο του ειδικού λογαριασμού.
3. Οι δαπάνες λειτουργίας για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο και μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα βαρύνουν τον ειδικό λογαριασμό.
4. Η διαχείριση του λογαριασμού γίνεται από Επιτροπή Διαχείρισης με Πρόεδρο την Γενική Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και μέλη τον Ειδικό Διαχειριστή και έναν Δ/ντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων σε λογαριασμούς πιστωτικών ιδρυμάτων της καταργηθείσας ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της μεταφέρονται με εντολή του Ειδικού Διαχειριστή στον ειδικό λογαριασμό του παρόντος.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο