Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-1998 ]

ΠΟΛ.1143/18.5.1998 Μη επιβολή εισφοράς του Ν.1959/1991 στα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα του Δημοσίου κ.λπ.,τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία βάσει άλλων διατάξεων

(Μη επιβολή εισφοράς του Ν.1959/1991 στα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα του Δημοσίου κ.λπ.,τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία βάσει άλλων διατάξεων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 18 Μαΐου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1039809/490/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Β

ΠΟΛ.: 1143

ΘΕΜΑ: Μη επιβολή εισφοράς του ν. 1959/1991 στα ΦΙΧ αυτοκίνητα του Δημοσίου, κ.λ.π., τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία βάσει άλλων διατάξεων.

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν.1959/1991, όπως ισχύουν, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε ημεδαπά ή αλλοδαπά Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή κοινοπραξίες που ασκούν κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα, καθώς και σε κοινωφελή Ιδρύματα και Οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο αυτό και καταβληθεί η οριζόμενη από τις ίδιες διατάξεις εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου. Η εισφορά, βέβαια, αυτή δεν οφείλεται στην περίπτωση που προβλέπεται απαλλαγή, όπως συμβαίνει με τα βυτιοφόρα  αυτοκίνητα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και διανομή πόσιμου ύδατος σε περιοχές που δεν υδρεύονται καθώς και τα βυτιοφόρα αποκομιδής απορριμάτων (άρθρο 2, παρ. 11, Ν.1959/1991) ή τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα που ανήκουν σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 24 του Ν.2331/1995) ή στα Φ.Ι.Χ. ορισμένων προσώπων, στα οποία έχουν χορηγηθεί απαλλαγές, εφόσον σ' αυτές περιλαμβάνεται και απαλλαγή από την εν λόγω εισφορά (Γνωμάτευση υπ' αριθ. 126/1969 ΝΣΚ, που σας έχει κοινοποιηθεί με την υπ' αριθ. Ε.107946/18.2.1969 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Συγκοινωνιών).

2. Οπως προκύπτει από τις διατάξεις του Ν.1959/1991, η οφειλή ή μη της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου συναρτάται με την έκδοση με βάση το νόμο αυτό αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ.
αυτοκινήτων. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που εκδίδονται άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων με βάση άλλες διατάξεις, όπως συμβαίνει με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ.2396/1953 (περιπτώσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΟΤΑ ή στα εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. που δικαιούνται να θέσουν σε κυκλοφορία
αυτοκίνητα οχήματα πάσης κατηγορίας και να χρησιμοποιούν αυτά ως κρατικά), δεν επιβάλλεται η ανωτέρω εισφορά, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.1959/1991 και επομένως ούτε οι σχετικές, με την επιβολή της εισφοράς, διατάξεις αυτού.

3. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, η διαπίστωση της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, με βάση τις διατάξεις του Ν.1959/1991 ή όχι, θα προκύπτει από τη σχετική αναγραφή, στο χώρο των παρατηρήσεων του απογραφικού δελτίου, των διατάξεων με βάση τις οποίες εκδίδεται η άδεια κυκλοφορίας, για την οποία άλλωστε έχουν δοθεί οδηγίες από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στις Περιφερειακές του Υπηρεσίες με την υπ' αριθ. Α.2/ΟΙΚ/28550/4243/9.9.1996 διαταγή του.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο