Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2013 ]

Αριθ. 2/65795/ΔΠΓΚ/5.7.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.2012 (ΦΕΚ 3396/Β΄/20.12.2012) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

(Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.2012 (ΦΕΚ 3396/Β΄/20.12.2012) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. 2/65795/ΔΠΓΚ

(ΦΕΚ Β' 1669/05-07-2013)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

3. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α΄) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

4. Την απόφαση με αριθ. Υ48/9−7−12 (ΦΕΚ 2105/Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

5. Την απόφαση με αριθ. οικ. 2/22717/0094/9-3-2011 (Β΄ 474) Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στο Υπουργείο Οικονομικών.

6. Την εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. 2/21967/0094/13.3.2012 «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

7. Την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα συσσωρεύονται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο μέλλον.

8. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.2012 (ΦΕΚ 3396/ B΄/20.12.2012) με θέμα: «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων»

9. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθ. 2/10583/ΔΠΓΚ/31.1.2013, (ΦΕΚ 177/Β΄/31−1−2013) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.2012 (ΦΕΚ 3396/Β΄/20.12.2012) Υπουργικής απόφασης με θέμα: Εκκαθάριση Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων»

10. Την ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών όπως εταιρίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

11. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της παραγράφου Γ της αριθ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.2012 (ΦΕΚ 3396/Β΄/20.12.2012) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής:

1. Στην περ. Α΄) η πρώτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: «Όλοι οι φορείς, υπουργεία και νομικά πρόσωπα, θα οριστικοποιήσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του τέλους του προηγούμενου μήνα πριν την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης και
θα καταρτίσουν με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές. Στην κατάσταση αυτή θα αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο δημιουργήθηκαν, σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά».

2. Στη περ. γ) προστίθεται νέο εδάφιο iν ως εξής:
«Όταν αφορούν οφειλές από παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο