Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-07-2013 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΠΕΙΣ Α 1107646 ΕΞ 3.7.2013 Παροχή οδηγιών και καθιέρωση διαδικασιών για την διεκπεραίωση των υποθέσεων των οργανικών μονάδων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία των Τμημάτων Δικαστικού

(Παροχή οδηγιών και καθιέρωση διαδικασιών για την διεκπεραίωση των υποθέσεων των οργανικών μονάδων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία των Τμημάτων Δικαστικού)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 03 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ.: ΔΠΕΙΣ Α 1107646 ΕΞ 2013

Σχετ.: Δ6Α 1095245 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήματα Α-Ε

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10              
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα                                   
Τηλέφωνο: 210 3635480,
210 3614303  
FΑΧ: 210 3635077

ΘEMA: «Παροχή οδηγιών και καθιέρωση διαδικασιών για την διεκπεραίωση των υποθέσεων των οργανικών μονάδων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία των Τμημάτων Δικαστικού»

Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας δικαστικού τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 άρθρου 55 ν.4002/2011, όπως ισχύουν, οι αρμοδιότητες αυτού μεταφέρονται σε άλλη Δ.Ο.Υ. (εφεξής Δ.Ο.Υ. υποδοχής) και ασκούνται από αυτή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την περ. (β) της παραγράφου  5 του άρθρου 55 του ανωτέρω νόμου, ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και περιουσιακών στοιχείων αυτών. Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των ως άνω Δικαστικών Τμημάτων, μεταξύ των οποίων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης,  περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών.

Με βάση τα ανωτέρω και σε ό,τι αφορά σε θέματα ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, η αρμοδιότητα του δικαστικού μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής. Επιπλέον, όπως ειδικότερα αναφέρεται και στην απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1111/21.5.2013 και ΠΟΛ.1112/21.5.2013 (ΦΕΚ Β' 1237), αρμόδια ΔΟΥ/Υπηρεσία για τη  χορήγηση  της ρύθμισης, την εξέταση των δικαιολογητικών, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων της, την απώλεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία, ορίζεται η Δ.Ο.Υ / Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, η οποία είναι η Δ.Ο.Υ. υποδοχής. Στην περίπτωση συναρμοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, αρμόδια ορίζεται η  Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης για συνολικές βασικές οφειλές ανά οφειλέτη άνω του 1.500.000,00 ευρώ (Δ6Α 1053300 ΕΞ 27.3.2013 απόφαση ΦΕΚ 705 Β),  ανεξάρτητα του ύψους της ρυθμιζόμενης οφειλής.
   
Τέλος, αναφορικά με τους οφειλέτες ειδικών κατηγοριών, διευκρινίζεται συναφώς ότι στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής μεταφέρεται η αρμοδιότητα παρακολούθησης των υποθέσεων οφειλετών που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους σε διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα), των πτωχών και υπό κοινή (λόγω λύσης ν.π.) ή ειδική εκκαθάριση οφειλετών, των οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε συμφωνίες άρθρου 44 ν. 1892/1990, των κληρονομιών υπό δικαστική εκκαθάριση κ.λπ, όσον αφορά την αναγγελία απαιτήσεων, τη λήψη μέτρων είσπραξης και, γενικότερα, τη συμμετοχή του Δημοσίου στις διαδικασίες αυτές. Επισημαίνεται ότι υποχρέωση καταχώρησης της πληροφορίας περί υπαγωγής ενός οφειλέτη σε ειδικό καθεστώς, κατά τα ανωτέρω, εξακολουθεί να έχει και το Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. προέλευσης, σύμφωνα με την αρμοδιότητά του. Οι φάκελοι των ανωτέρω υποθέσεων πρέπει να μεταφέρονται πλήρεις και με επιμέλεια στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της παρακολούθησής τους από την τελευταία. Ειδικά για τις υποθέσεις εξυγίανσης, υπενθυμίζεται η ανάγκη μεταφοράς στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής του σχετικού χειρόγραφου αρχείου που τηρείται σύμφωνα με την ΠΟΛ.1068/3.4.2013 της Υπηρεσίας μας.Ακριβές Αντίγραφο                       
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                   

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Ευ. Χατζηπαναγιώτου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο