Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-1998 ]

ΠΟΛ.1140/15.5.1998 Αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ για τη φορολογία εισοδήματος των Νομικών Προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 101 του v.2238/1994 των Δήμων Πειραιά και Νίκαιας

(Αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ για τη φορολογία εισοδήματος των Νομικών Προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 101 του v.2238/1994 των Δήμων Πειραιά και Νίκαιας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 15 Μαΐου 1998
Αριθμ.Πρωτ.:1059005/10485/Β'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)
ΤΜΗΜΑ Β'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (6η) - ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1140

ΘΕΜΑ: Αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 των Δήμων Πειραιά και Νίκαιας>>.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'/16.9.1994).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.2238/1994.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ'αριθ. 1027411/842/ΠΟΛ.1106/ΔΜ//26.2.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 193/Β'/3.3.1998) περί "Υποχρεωτικής Χορήγησης ΑΦΜ και διαδικασίας απόδοσής του", σύμφωνα με τις οποίες αρμόδια ΔΟΥ για την απόδοση του ΑΦΜ σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα και ενώσεις
προσώπων είναι η ΔΟΥ της έδρας τους, πλην των ΑΕ των περιοχών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, για τις οποίες αρμόδια είναι η αντίστοιχη ΔΟΥ ΑΕ.

4. Την υπ' αριθ. Π.20595/1958 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ορίστηκε ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ Γ' Πειραιώς ως αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Νομικών Προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ.3843/1958 (νυν παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994), που έχουν την
έδρα τους ή την κύρια εγκατάστασή τους στις περιφέρειες των ΔΟΥ Πειραιώς και Νίκαιας.

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1828/1989 "Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 2/Α').

7. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι, από το οικονομικό έτος 1999 (χρήση 1.1.1998 - 31.12.1998) και εφεξής, αρμόδιος για την παραλαβή και έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και γενικά για την επιβολή και βεβαίωση του φόρου επί του εισοδήματος των Νομικών Προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994, που έχουν την έδρα τους ή την κύρια εγκατάστασή τους στην περιφέρεια των ΔΟΥ Πειραιώς και Νίκαιας, είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχουν την έδρα τους ή την κύρια εγκατάστασή τους τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα.

2. Ολοι οι φάκελοι των παραπάνω υποθέσεων ημεδαπών Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν την έδρα τους στους Δήμους Νίκαιας και Πειραιώς, με εξαίρεση αυτών που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της ΔΟΥ Γ' Πειραιώς, να διαβιβαστούν, σε τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ.

3. Η Υποδιεύθυνση Πειραιά της Οικονομικής Επιθεώρησης Αττικής, εντέλλεται για την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της παρούσας.

4. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παύει να ισχύει.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο