Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-1998 ]

ΠΟΛ.1139/15.5.1998 Προθεσμία υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ημεδαπών Ανωνύμων Εταιριών έτους 1998

(Προθεσμία υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ημεδαπών Ανωνύμων Εταιριών έτους 1998 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 15 Μαΐου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1058941/10484/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ.13) - ΤΜΗΜΑ Β'
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) - ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1139

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ημεδαπών ανωνύμων εταιριών έτους 1998.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'), σύμφωνα με τις οποίες η δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στον αρμόδιο για τη φορολογία εισοδήματος Προϊστάμενο ΔΟΥ και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.
2. Την υπ' αριθ. 1053265/10432/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν.2238/1994 και με την οποία έχει οριστεί, από 15 έως και 18 Μαϊου κάθε χρόνου, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τις ημεδαπές ΑΕ που έχουν την έδρα τους στις πόλεις των Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ανάλογα με το πρώτο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου της επωνυμίας ή του τίτλου τους.
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α'), με την οποία ο Υπουργός των Οικονομικών εξουσιοδοτείται να παρατείνει, με αποφάσεις του, προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
4. Την παρ. 1 της υπ' αριθ. 1027052/125/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΜΑΠ από όλα τα Νομικά Πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 λήγει την 15η Μαϊου 1998.
5. Το φόρτο εργασίας που δημιουργείται στις ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιώς και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, από την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης απόφασης.
6. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
7. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε την παρ. 1 της υπ' αριθ. 1027052/125/Β0013/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ως εξής:

"1. Των Νομικών Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 μέχρι 15 Μαϊου 1998, εξαιρουμένων των ημεδαπών ΑΕ, που για την παραλαβή της δήλωσης της φορολογίας εισοδήματος αρμόδιοι είναι οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης".

2. Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ΦΜΑΠ από τις πιο πάνω ημεδαπές ΑΕ είναι αυτές που ορίζονται στην υπ' αριθ. 1053265/104323/Β0012/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ήτοι:

α) Μέχρι την 15η Μαϊου, για τις ημεδαπές ΑΕ, που η επωνυμία ή ο τίτλος τους αρχίζει από τα γράμματα Α έως και Δ.
β) Μέχρι την 16η Μαϊου, για τις ημεδαπές ΑΕ, που η επωνυμία ή ο τίτλος τους αρχίζει από τα γράμματα Ε έως και Κ.
γ) Μέχρι την 17η Μαϊου, για τις ημεδαπές ΑΕ, που η επωνυμία ή ο τίτλος τους αρχίζει από τα γράμματα Λ έως και Π.
δ) Μέχρι την 18η Μαϊου, για τις ημεδαπές ΑΕ, που η επωνυμία ή ο τίτλος τους αρχίζει από τα γράμματα Ρ έως και Ω.

3. Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω προθεσμιών ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 1053265/10432/Β0012/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο