Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-07-2013 ]

Αριθμ. Δ6Α 1103653 ΕΞ 27.6.2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1090618ΕΞ2012/14.6.2012 υπουργικής απόφασης, περί σύστασης – συγκρότησης στο Υπουργείο Οικονομικών των A΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1090618ΕΞ2012/14.6.2012 υπουργικής απόφασης, περί σύστασης – συγκρότησης στο Υπουργείο Οικονομικών των A΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2013
Αριθ. Πρωτ.:Δ6Α 1103653 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 1640/02-07-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄& Β΄

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα: 3222386, 3310432
Fax : 3230829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1090618ΕΞ 2012/14.6.2012 υπουργικής απόφασης, περί σύστασης – συγκρότησης στο Υπουργείο Οικονομικών των A΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις:

α) Του άρθρου 146Β, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 10 της υποπαραγράφου Ζ3 της παραγράφου Ζ του ν.4093/2012 (Α΄222) και την υποπαράγραφο ΣΤ.1 της παραγράφου ΣΤ΄ του ν.4152/2013 (Α΄107), των παρ. 11, 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 146Α και των άρθρων 116, 120 και 122 έως 141, του άρθρου δεύτερου του ν. 4057/2012 (Α΄54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως συμπληρώθηκαν με τις υποπαραγράφους ΣΤ.2, ΣΤ.4 και ΣΤ.6 της παραγράφου ΣΤ΄ του ν.4152/2013 (Α΄107), που αντικατέστησε το Μέρος Ε΄ του ν.3528/2007 (Α΄26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», καθώς και των άρθρων τέταρτου, έβδομου και όγδοου του ν.4057/2012.

β) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

γ) Της παρ. 15 του άρθρου 4 του ν.3943/2011 (Α΄66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

δ) Της παρ. 15 του άρθρου 35 του ν.2324/1995 (Α΄146), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 87 του ν.3606/2007 (Α΄195).

ε) Του άρθρου 17 του ν.3205/2003 (Α΄297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3833/2010 (Α΄40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

2. Την αριθμ. 1036923/431/Α0006/7.4.1999 (Β΄359) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης, συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 1044132/537/A0006/4.5.1999 (Β΄697), 1095447/1282/Α0006/13.10.1999 (Β΄1925), 1069072/908/Α0006/16.7.2001 (Β΄963),1047067/861/ Α0006/3.6.2002 (Β΄704), 1059502/1102/Α0006/15.7.2002 (Β΄932), 1058312/722/Α0006/16.8.2004 (Β΄1278) και Δ6Α 1110169 ΕΞ 2012/30.7.2012 (Β΄2272) όμοιες αποφάσεις μας.

3. Την αριθμ. 1048013/ΕΞ 2010/15.4.2010 (Β΄ 473 και Β΄531) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συγκροτήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών τα Α, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακά Συμβούλια, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1110169 ΕΞ 2012/30.7.2012 (Β΄2272) όμοια απόφασή μας.

4. Την αριθμ. 3007792/4065/23.4.2010 (Β΄572) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί συγκρότησης του Ε΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

5. Την αριθμ. 2/25298/0004/8.4.1999 (Β΄356) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης και συγκρότησης του Δ΄ πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/47054/0004/6.9.2004(Β΄1370) όμοια απόφαση.

6. Την αριθμ. 2/25759/0004/21.4.2010 (Β΄624) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί συγκρότησης του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

7. Την αριθμ. 2/23481/0094/8.4.1999 (Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε το πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ) και την αριθμ. 2/23627/0094/26.4.2010 (Β΄575) όμοια απόφαση, με την οποία συγκροτήθηκε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ίδιου νομικού προσώπου.

8. Την αριθμ. Δ6Α 1044360 ΕΞ 2012/16.3.2012 (Β΄785) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού του αριθμού των οργανικών θέσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ 189/2009 (Α΄221) και άλλων λεπτομερειών.

9. Την αριθμ. 55806/ΔΙΟΕ 2553/17.12.2008 (Β΄2592) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ) και την αριθμ.Δ6Α 1078573/ΕΞ 2010/14.6.2010 (Β΄926) όμοια, με την οποία τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση και συγκροτήθηκε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μόνιμων υπαλλήλων του ίδιου νομικού προσώπου.

10. Την αριθμ. 1/613/30.3.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του προσωπικού αυτής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

11. Την αριθμ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 14.6.2012 (Β΄1882) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης – συγκρότησης στο Υπουργείο Οικονομικών των A΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄98) και με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και όπως έχει τροποποιηθεί.

13. Την ανάγκη ανακαθορισμού της αρμοδιότητας των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω του μεγάλου όγκου πειθαρχικών υποθέσεων του Α΄ κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου.

14. Το αριθμ. π.δ 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄124).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1.− Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 14.6.2012 απόφασή μας, περί σύστασης – συγκρότησης στο Υπουργείο Οικονομικών των A΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων και ειδικότερα:

Α. −i) Ανακαθορίζουμε την αρμοδιότητα των παραπάνω Πειθαρχικών Συμβουλίων και αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις α΄και β΄ της παραγράφου 1 της απόφασης, ως εξής:

«1. α) Α΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο
Για το προσωπικό του οποίου τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης ανήκουν στην αρμοδιότητα του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
β) Β΄ κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο
Για το προσωπικό του οποίου τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης ανήκουν στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μόνιμων υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παρ.15 του άρθρου 35 του ν.2324/1995 (Α΄146), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.3 του άρθρου 87 του ν. 3606/2007 (Α΄195), για το προσωπικό αυτής, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου».

ii) Οι υφιστάμενες εκκρεμείς υποθέσεις του Α΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου, για τις οποίες η αρμοδιότητα μεταφέρεται στο Β΄ κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο διαβιβάζονται σε αυτό, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

Β.−Συμπληρώνουμε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 της απόφασης, κατ΄εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 146 Β του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012 (Α΄54), το οποίο εδάφιο προστέθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ.1 της παραγράφου ΣΤ΄ του ν.4152/2013(Α΄107) και διαμορφώνουμε την
περίπτωση αυτή, ως εξής:

«2. α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.
Ως αναπληρωτής του προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται με την απόφαση της παρ.1 του άρθρου 146Β του ν.3528/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012, όπως ισχύει και συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός».

Γ.− Συμπληρώνουμε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 της απόφασης αυτής, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«2.γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ύστερα από κλήρωση που γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 146Β του ν.3528/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012, όπως ισχύει και υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου».

ΙΙ.− Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 14.6.2012 (Β΄1882) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο