Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-07-2013 ]

Αριθμ. Δ6Α 1103649 ΕΞ 27.6.2013 Τροποποίηση της αριθ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ1051/21−3−2005 (Β΄392) Υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις»

(Τροποποίηση της αριθ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ1051/21−3−2005 (Β΄392) Υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ6Α1103649ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 1640/02-07-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

β) Του π.δ 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας’’....» και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Του π.δ 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών» (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

ε) Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 7 του άρθρου 34 του ν.4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

στ) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.1 της παρ. Δ του ν. 4152/2013 (Α΄107)» «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013».

ζ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016 −Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016».

η) Των περιπτώσεων ι΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 και της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 2238/2004 (Α΄ 151)» Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».

θ) Των παρ. 10,11 και 12 του άρθρου 9 του ν. 3296/2004 (Α΄253) «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».

ι) Της παρ. 15 του άρθρου 4 του ν. 2873/2003 (Α΄285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

ια) Των παραγράφων 43, 44 και 45 του άρθρου 9 του ν. 2948/2001 (Α΄242) «Κυκλοφορία Τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ».

ιβ) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3522/2006 (Α΄276) « Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις».

ιγ) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 19 του ν. 3756/2009 (Α΄53) « Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις».

ιδ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 (Α΄75) «Σχέσεις Κράτους − Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ιε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ιστ) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003(Α΄297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α΄40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

2. Την αριθ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 (Α΄392) Υπουργική απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ ) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις», όπως αυτή συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 1062035/1886/ΔΕ− Α/ΠΟΛ.1093/17.6.2005, 1076003/1553/ΔΕ−Α/ΠΟΛ.1093/30.7.2007 (Β΄ 1594), 1001297/1012/ΔΕ−Α/21−12−2007, 1056696/1552/ΔΕ−Α/19−5−2008, 1123114ΕΞ/0006Α/22.12.2009 και Δ61063831 ΕΞ 2010/14.5.2010, όμοιες.

3. Το αριθ. ΔΕΛΓ 1099408ΕΞ2013/18−6−2013 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4. Το από 18−6−2013 Ενημερωτικό Σημείωμα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων και την από 17/6/2013 επισημειωματική πράξη επ’ αυτού του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

5. Την ανάγκη ανασυγκρότησης των Επιτροπών της παρούσας καθώς και του καθορισμού των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για την αναγνώριση των δαπανών που πραγματοποιούνται από 1/1/2009 και μετά.

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ 28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 (Β΄392) Υπουργική απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις», όπως αυτή συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

Α. Αντικαθιστούμε τις παραγράφους 1 και 2 αυτής, ως εξής:

«1. Συγκροτούμε στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ) και στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.Μ.ΕΠ) ειδικές επιτροπές για τον έλεγχο ποσών που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή, ως εξής:
αα) Επιτροπή Δ.Ε.Κ Αθηνών
α. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Δ.Ε.Κ Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
β. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Α΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
γ. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Β΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
ββ) Επιτροπή Δ.Ε.Κ Θεσσαλονίκης
α. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Δ.Ε.Κ Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
β. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
γ. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Θεσσαλονίκης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
γγ) Επιτροπή Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.Μ.ΕΠ)
α. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
β. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π), ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
γ. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Πειραιά, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του».

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής του προέδρου των Επιτροπών των παραπάνω περιπτώσεων, ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, εφόσον έχει ορισθεί και ως μέλος της ίδιας Επιτροπής, αναπληρώνεται στη θέση του ως μέλους από τον οριζόμενο στις περιπτώσεις αυτές αναπληρωτή του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής του τελευταίου, αυτός αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Χρέη Γραμματέα των Επιτροπών εκτελεί υπάλληλος της υπηρεσίας, στην οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν αυτές, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής «.

Β. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 5 της απόφασης, ως εξής:

«5. Οι Επιτροπές στα Δ.Ε.Κ είναι αρμόδιες για τις υποθέσεις επιχειρήσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας του οικείου Δ.Ε.Κ, καθώς και για υποθέσεις επιχειρήσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ, για τις οποίες η δήλωση φορολογίας εισοδήματος της ελεγχόμενης χρήσης έχει υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ, που εκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα του Δ.Ε.Κ. αυτού. Η Επιτροπή στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.Π) είναι αρμόδια για τις υποθέσεις επιχειρήσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας αυτού, καθώς και για υποθέσεις επιχειρήσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟΜΕ.Π)».

Γ. Οι Επιτροπές της παρούσας απόφασης, έχουν αρμοδιότητα και για τις υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί και έχουν εκδοθεί μερικά φύλλα ελέγχου, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994. Η Επιτροπή του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, για φύλλα ελέγχου που έχουν εκδοθεί από την Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων και οι Επιτροπές των Δ.Ε.Κ Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τις υποθέσεις των λοιπών Δ.Ο.Υ., αρμοδιότητας τους, κατά τα ανωτέρω.

Δ. Τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώριση των δαπανών των κατηγοριών αυτών που πραγματοποιούνται από 1/1/2009 και μετά καθορίζονται στα οριζόμενα από την αριθ. 1028199/10456/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 (Β΄392)απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 (Β΄392) Υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΤ. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο