Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ. ΦΚ/Α21.3/8289/627/28.6.2013 Τροποποίηση της υπ αρ. πρωτ. Οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21)/12-3-2013 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: « Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007 2013» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

(Τροποποίηση της υπ αρ. πρωτ. Οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21)/12-3-2013 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: « Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007 2013» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 28-6-2013
Α.Π.: Οικ. ΦΚ/Α21.3/8289/627

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2106965915, 957
FAX : 2106965974

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. πρωτ. Οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21)/12-3-2013 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: « Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007 2013» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α).

2. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α’) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α’ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.

3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την με αρ. πρωτ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 5977/7-5-2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 210/ Υ.Ο.Δ.Δ /14-5-2013) για το διορισμό του Γεωργίου Στεργίου ως
Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.

5. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).

6. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).

7. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).

8. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία  Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

9. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ Β΄/1965/2008).

10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 20072013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/2008 και 2652/Β/2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15-12-2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.

13. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6 και 7, αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις».

14. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

15. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009).

16. Τις διατάξεις του ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/97) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας».

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α), «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων.»

18. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1, Κεφάλαιο Α’.

19. Την υπ. αρ. 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/B/2010) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα «Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 – ΠΑΑ»

20. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 6752/1510Α1/0020-Α10 (ΦΕΚ Β’3529/31-12-2012) για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

21. Η υπ αρ. πρωτ. Οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21) 12.3.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

22. Την ανάγκη τροποποίησης του Οδηγού και παράτασης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως προέκυψε από αιτήματα ενδιαφερομένων φορέων.

23. Το υπ αρ. πρωτ. 4296/1054/21-6-2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση τροποποιήσεων και παράτασης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στον Οδηγό του προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα»

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 10.000.000,0€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ αρ. πρωτ. Οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21) 12.3.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: « Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1. Η προθεσμία της παρ. 7 της ανωτέρω Απόφασης τροποποιείται σε 31-7-2013.

2. Τροποποιούμε το Παράρτημα της Απόφασης (Οδηγός Προγράμματος) ως εξής:

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων μέχρι την 31-7-2013. Συγκεκριμένα τροποποιείται το άρθρο 10 όσον αφορά τις ημερομηνίες υποβολής ως εξής:

«Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των δικτυακών τόπων (http://www.mindev.gov.gr/), www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr από την 15/4/2013 και μέχρι τις 31/7/2013.»

2. Τροποποιείται η 3η παρ. του άρθρου 6 ως εξής:
«Για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε ΒΕΠΕ ή Επιχειρηματικά Πάρκα που βρίσκονται σε περιοχές ΟΠΑΑΧ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) και οι κωδικοί δραστηριότητάς τους εντάσσονται στους κωδικούς δραστηριότητας του Πίνακα του ίδιου Παραρτήματος, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν πρόταση στα πλαίσια του παρόντος οδηγού, με ύψος προτεινόμενης επένδυσης άνω των 300.000 €. Επίσης το ύψος του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου καθώς και ο τελικός προϋπολογισμός ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι άνω των 300.000€».

3. Τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 11 «Απαιτούμενα δικαιολογητικά» ως εξής:
«9. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση επιθυμεί να μετεγκατασταθεί σε οργανωμένο υποδοχέα προοριζόμενο για χαμηλότερο βαθμό όχλησης: Έγγραφο της Δ/νσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος που θα βεβαιώνεται ότι στα όρια της περιφερειακής ενότητας στην οποία πρόκειται να μετεγκατασταθεί η επιχείρηση δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος υποδοχής για τη συγκεκριμένη κατηγορία όχλησης ή Βεβαίωση του φορέα Διαχείρισης του Ε.Π ή της ΒΕΠΕ που θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση της επιχείρησης, καθώς και όποιο δικαιολογητικό προβλέπεται στον Ν. 2545/1997 άρθρο 2 παρ. 2 ή στον Νόμο 3982/2011 άρθρο 43 παρ. 3, ανάλογα με το αν η επιχείρηση πρόκειται να μετεγκαταστασθεί σε ΒΕΠΕ ή σε Ε.Π.»

4. Τροποποιείται ο πίνακας 10 του άρθρου 12.9 «Τρόπος βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης» ως προς το 2ο κριτήριο ως εξής:
Για επιχειρήσεις Υψηλής & Μέσης Όχλησης που μετεγκαθίστανται σε ΒΙΠΕ: 10
Για επιχειρήσεις Υψηλής Όχλησης που μετεγκαθίστανται σε ΒΙΠΑ λόγω έλλειψης χώρου σε ΒΙΠΕ και για επιχειρήσεις Μέσης Όχλησης που μετεγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΑ: 8
Για επιχειρήσεις Μέσης Όχλησης που μετεγκαθίστανται σε ΒΙΟΠΑ: 7
Για επιχειρήσεις Χαμηλής Όχλησης που μετεγκαθίστανται σε ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ, ΒΙΠΕ, Τεχνοπόλεις: 5

5. Τροποποιείται το άρθρο 9.2 παρ. 9 περ. 2 ως εξής:
«Σε περίπτωση ενοικίασης κτιρίου σε ΒΙΠΕ (Νόμος 4458/1965 και 742/1972) και ΒΕΠΕ (Νόμος 2545/1997) ή σε ΕΠ (Νόμος 3982/2011) η επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει μισθωτήριο συμβόλαιο 15ετούς διάρκειας κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την καταβολή της 1ης δόσης»

6. Τροποποιείται το υπ. αριθμ. 16 δικαιολογητικό του άρθρου 13.4 ως εξής:
«16. Τίτλους ιδιοκτησίας/συμβόλαιο αγοράς ή συμβόλαιο ενοικίασης τουλάχιστον 15ετίας κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ»

7. Αντικαθίσταται η προϋπόθεση Νο 12 του άρθρου 5.3 ως εξής:
«Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα έχοντας στην επωνυμία της άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητα της ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3982/2011 ή σχετικό απαλλακτικό, ή διέθετε άδεια λειτουργίας κατά το παρελθόν ή οποιαδήποτε στοιχείο που να τεκμηριώνει τη λειτουργία της (π.χ. από τη ΔΟΥ).»

8. Αντικαθίσταται το παρακάτω δικαιολογητικό Νο 6 του άρθρου 11 του Οδηγού ως εξής:
«Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή νόμιμο απαλλακτικό αυτής, ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3982/2011, ή οποιαδήποτε έγγραφα Δημόσιων Αρχών από τα οποία να αποδεικνύεται τουλάχιστον η λειτουργία της κατά το παρελθόν στην υφιστάμενη θέση (π.χ. από τη ΔΟΥ) και πιθανές διοικητικές πράξεις υποχρεωτικής μετεγκατάστασης.»

Κατά τα λοιπά η με αρ. πρωτ. Οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21) 12.3.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και το Παράρτημά της (Οδηγός Προγράμματος) ισχύει όπως έχει τροποποιηθεί.

Περίληψη της Απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στις παρακάτω εφημερίδες:

1. Ελεύθερος Τύπος
2. Τα Νέα
3. Καθημερινή
4. Ναυτεμπορική

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο