Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2013 ]

Αριθμ. 84151/ΙΑ/20.6.2013 Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 151678/ΙΑ/3−12−2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄)

(Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 151678/ΙΑ/3−12−2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 84151/ΙΑ

(ΦΕΚ Β' 1584/21-06-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄) και ιδίως την περίπτωση 15 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου αυτού.

2. Την ανάγκη τροποποίησης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και Μετανομασία Υπουργείων, Μεταφορά και Κατάργηση Υπηρεσιών».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 151678/ΙΑ/3.12.2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄) «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 52887/ΙΑ/17.4.2013 (ΦΕΚ 1059 Β΄).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπουργική απόφαση 151678/ΙΑ/3.12.2012, (ΦΕΚ 3324 Β΄) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 1 παρ. Β. στοιχείο 1, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι η έδρα του βρίσκεται σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του, περί μεταβολών του νομικού προσώπου».

2. Το άρθρο 2 παρ. 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για τη χορήγηση και την τροποποίηση της άδειας α) ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) Κολλεγίων, γ) ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), και δ) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίων/Κέντρων Ξένων Γλωσσών δυναμικότητας άνω των 75 εκπαιδευομένων ανά ώρα ανά αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο κτήριο, υποβάλλεται: α) ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις ορόφων με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται και β) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου».

3. Το άρθρο 2 παρ. 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για τη χορήγηση άδειας α) Νηπιαγωγείων δυναμικότητας έως εξήντα νηπίων και β) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Φροντιστηρίων/Κέντρων Ξένων Γλωσσών δυναμικότητας κάτω των 75 εκπαιδευομένων ανά ώρα ανά αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο κτήριο, υποβάλλεται: α) ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις ορόφων με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων, β) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και γ) Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό».

4. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3, η λέξη «ετήσια» αντικαθίσταται από τη λέξη «διετής».

Άρθρο 2

Η υπουργική απόφαση 151678/ΙΑ/3.12.2012, (ΦΕΚ 3324 Β΄) συμπληρώνεται ως ακολούθως:

1. Η έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, γίνεται, για τους φορείς που αδειοδοτούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με μέριμνα του αιτούντος.

2. Η έκδοση ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης που απαιτείται για την επικαιροποίηση των φακέλων των διδασκόντων σε Φροντιστήρια/Κέντρα Ξένων Γλωσσών, γίνεται ετησίως, με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τα αναζητά αυτεπαγγέλτως και τα διαβιβάζει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3. Οι δηλώσεις του ν. 1599/1986 που προβλέπονται στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 151678/ΙΑ/3.12.2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνοδεύονται από βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης 151678/ΙΑ/3.12.2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο