Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2013 ]

Αριθμ. 86747/20.6.2013 Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε αναπήρους συνταξιούχους του Δημοσίου για τη θερινή περίοδο 2013

(Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε αναπήρους συνταξιούχους του Δημοσίου για τη θερινή περίοδο 2013)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. 86747

(ΦΕΚ Β' 1574/21-06-2013)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4605/1966 «περί αυξήσεως των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημοσίου κ.λπ.», β) του Ν.Δ. 1342/73 «περί συνταξιοδοτήσεως του μεταφερομένου εις τον ΟΣΕ προσωπικού των ΣΕΚ», γ) του άρθρου 24 του Ν. 1043/1980, δ) το άρθρο 12 του Ν. 3036/2002 και ε) τις παραγ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3670/2008.

2. Τις αποφάσεις ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ Φ 443.8/50/160273/Σ. 1067 Αριθμ. Εγκυκλίου: 1/12 Οκτ. 2012, αναφορικά με την ρύθμιση της Λουτροθεραπείας και Αεροθεραπείας των αναπήρων πολέμου έτους 2013.

3. Την αρ. Υ.48/09−07−2012 (Φ.Ε.Κ. 2105/09−07−2012 τεύχος Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών».

4. Το γεγονός ότι με την απόφασή μας αυτή προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού επτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (766.250,00 €), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους οικείους Κ.Α.Ε. της υποκατηγορίας 0600 − του ειδικού φορέα 23/200 (Υπουργείο Οικονομικών−Γενικές Κρατικές Δαπάνες) και Κ.Α.Ε. 0559 − φορέας 11110 προϋπολογισμός Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΘΑ) για τους δικαιούχους Στρατιωτικούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε ως επίδομα αεροθεραπείας για τη θερινή περίοδο 2013 στους δικαιούμενους συνταξιούχους του Δημοσίου το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) .

2. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί:

Α. Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4605/66.

Β. Στους συνταξιούχους της περιπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ανωτέρω Ν. Δ/τος που σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ετών 2010, 2011, 2012 και 2013, κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων:

α) Αναπήρων Αξιωματικών του Ν. 2588/21 και Ν. 875/79 Πολεμικής Αποστρατείας.

β) Αναπήρων Αξιωματικών του Ν. 362/43.

γ) Αναπήρων Οπλιτών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1043/80.

δ) Αναπήρων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, που υπάχθηκαν στο Ν.Δ. 330/47.

ε) Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του Ν. 1579/1950 και σε όσους εξομοιούνται με αυτούς από το Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα και την Αγροφυλακή.

στ) Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του Α.Ν. 1855/51, Ν.Δ. 412/70 και Ν. 1543/85,

ζ) Αναπήρων του Ν. 1370/1944 (ειρηνικής περιόδου που έπαθαν στην Υπηρεσία και εξ αιτίας αυτής και λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας).

η) Αναπήρων Αντιδικτατορικού αγώνα Ν. 1543/85.

θ) Αναπήρων Αμάχου Πληθυσμού Ν. 812/43, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

ι) Αναπήρων Αμάχου Πληθυσμού Ν. 1863/89.

Γ. Στους πολιτικούς συνταξιούχους που έπαθαν εξ αιτίας της υπηρεσίας τους (754.6/117/3912/24.3.69 απόφαση Υ.Ε.Α.).

Δ. Στους συνταξιούχους του ΟΣΕ, α) που έχουν διατηρήσει σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.Δ. 3395/55 τις παροχές του άρθρου 3 του κανονισμού νοσηλείας και περίθαλψής του, από φυματίωση πάσχοντα, προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων ΣΕΚ και ΣΠΑΠ (Ν. 1961/51), β) που έχουν πάρει σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 3395/55 και γ) που συνταξιοδοτήθηκαν για φυματίωση πριν από την ισχύ του Ν.Δ. 3395/1955 και δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αυτού.

Ε. Στους δικαιούχους αναπήρους Δημοτικούς και Κοινοτικούς συνταξιούχους που έχουν υπαχθεί στο Ν. 1518/1985.

3. Δεν δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας:

α) Οι ανάπηροι οι οποίοι έλαβαν ή δικαιούνται να λάβουν επίδομα αεροθεραπείας και από άλλη πηγή (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, π,χ. Ι.Κ.Α., Κοινωφελείς Οργανισμοί κ.λπ.).

β) Οι ανάπηροι που δικαιούνται λουτροθεραπεία το έτος 2013 από ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ.

γ) Οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξή τους είναι πληρωτέα μετά την 30.9.2013 ή που η διαταγή εγγραφής τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά την 31.10.2013 (παρ. 2 άρθρο 6 Ν. 4605/66).

4. Δικαιούχοι που μένουν στο Εξωτερικό, μπορούν να πάρουν το επίδομα αεροθεραπείας ύστερα από αίτησή τους, στην αρμόδια Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το κατά την παρ. 1 επίδομα αεροθεραπείας θα καταβληθεί στους δικαιούχους ολόκληρο την 10 Ιουλίου 2013 και είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση ή φόρο.

6. Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αεροθεραπείας και για οποιοδήποτε λόγο το επίδομα αυτό δεν καταβλήθηκε την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να ζητήσουν την καταβολή της παροχής αυτής με αίτηση που θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ/νση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., το αργότερο μέχρι 31.10.2013.

Μετά τη χρονολογία αυτή παραγράφεται κάθε αξίωσή τους κατά του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο