Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-1998 ]

ΠΟΛ.1136/13.5.1998 Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238-1994 με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 για την έκπτωση από το φόρο εισοδήματος του παρακρατηθέντος φόρου 7,5% επί των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, που απέκτησαν μέσα στη χρήση 1997

(Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238-1994 με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 για την έκπτωση από το φόρο εισοδήματος του παρακρατηθέντος φόρου 7,5% επί των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, που απέκτησαν μέσα στη χρήση 1997)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 13 Μαΐου 1998
Αριθμ.Πρωτ.: 1057764/10466/Β'0012

ΠΟΛ.: 1136

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 για την έκπτωση από το φόρο εισοδήματος του παρακρατηθέντος φόρου 7,5% επί των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, που απέκτησαν μέσα στη χρήση 1997.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 109 του Ν.2238/1994, από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου, εκπίπτει ο φόρος που αναλογεί στο μέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδημάτων, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του ίδιου νόμου, διανέμεται και με το οποίο έχουν προσαυξηθεί τα υποκείμενα σε φορολογία κέρδη του υπόχρεου Νομικού Προσώπου. Ειδικά για τις Τραπεζικές και τις Ασφαλιστικές εταιρίες, εκπίπτει το μέρος του φόρου που παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε για τα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδήματα, το οποίο αναλογεί στη χρονική περίοδο που οι εν λόγω εταιρίες είχαν στο χαρτοφυλάκιο κυριότητάς τους τούς τίτλους επενδύσεων
από τους οποίους προέκυψαν τα ως άνω εισοδήματα.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν.2238/1994, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2579/1998, οριζόταν ότι οι τόκοι που προκύπτουν από έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν εκδοθεί από την 1.1.1997 μέχρι και την
2.1.1998, οι οποίοι αποκτούνται από Νομικά Πρόσωπα κ.λπ., φορολογούνται με συντελεστή 7,5% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων γι' αυτά τα εισοδήματα. Ο προκύπτων φόρος, όταν πρόκειται για τόκους από έντοκα γραμμάτια, προεισπράττεται κατά την έκδοση αυτών, ενώ όταν πρόκειται για τόκους
από ομόλογα και ανάλογα αν αυτά έχουν τοκομερίδια ή όχι, παρακρατείται κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων ή κατά τη λήξη των ομολόγων, αντίστοιχα, από τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των ομολόγων. Ο παρακρατούμενος από τα ως άνω πρόσωπα φόρος αποδίδεται εφάπαξ στο Ελληνικό Δημόσιο με δήλωση, η οποία υποβάλλεται απ' αυτά τα πρόσωπα στη ΔΟΥ, στην περιφέρεια της οποίας έχουν την έδρα τους, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η παρακράτηση του φόρου. Στην περίπτωση που τα ως άνω πρόσωπα είναι και δικαιούχοι των τόκων από ομόλογα, δεν παρακρατούν τον προκύπτοντα φόρο, αλλά αποδίδουν αυτόν εφάπαξ στο Ελληνικό Δημόσιο με ξεχωριστή δήλωση, την οποία υποβάλλουν στην ίδια ΔΟΥ και εντός της ίδιας προθεσμίας που ορίζεται παραπάνω.

3. Με τις υπ' αριθ. 1010564/175/ΠΟΛ.1028/28.1.1998, 1047622/10380/ΠΟΛ.1109/ /8.4.1998 και 1047623/10381/αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 των Νομικών Προσώπων του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμοί, Ασφαλιστικές και Τραπεζικές επιχειρήσεις κ.λπ.), οι οποίες εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 107 του ίδιου νόμου, προβλέπεται ότι με τη δήλωση των πιο πάνω Νομικών Προσώπων πρέπει να υποβάλλονται, μεταξύ άλλων, βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί μέσα στη χρήση 1997. Κατά συνέπεια, τα Νομικά αυτά Πρόσωπα, που απέκτησαν μέσα στη χρήση 1997 τόκους από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, υποχρεούνται, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998, να υποβάλουν και δικαιολογητικά για τους ως άνω τόκους και τον παρακρατηθέντα φόρο που αναλογεί σ' αυτούς.


4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι ο φόρος των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου προεισπράττεται κατά την έκδοσή τους και, περαιτέρω, επειδή αυτά είναι δυνατό να έχουν μεταβιβασθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης 1997, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι τα Νομικά Πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 υποχρεούνται, για τα πιο πάνω εισοδήματα τα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο, που απέκτησαν μέσα στη χρήση 1997, να υποβάλουν, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998, αντί της προβλεπόμενης από τις ως άνω αποφάσεις βεβαίωσης παρακρατηθέντος φόρου, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν το ποσό του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία τους, που απέκτησαν μέσα στο έτος 1997 από τόκους εντόκων γραμματίων του Δημοσίου που εκδόθηκαν από 1.1.1997 και μετά, καθώς και το ποσό του φόρου 7,5% που αναλογεί στους τόκους αυτούς.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο