Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-1998 ]

ΠΟΛ.1135/11.5.1998 Εκδιδόμενα παραστατικά, για την προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών από ΕΛ.ΤΑ.και Τράπεζες

(Εκδιδόμενα παραστατικά, για την προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών από ΕΛ.ΤΑ.και Τράπεζες)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 11 Μαΐου 1998
Αρ.Πρωτ. 1056278/277/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1135

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα παραστατικά, για την προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών από ΕΛ.ΤΑ. και Τράπεζες.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπερ. γα', γδ', γη' της περ. γ' και της περ. δ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').
2. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Το από 16.3.1998 αίτημα των ΕΛ.ΤΑ., για έκδοση αθεώρητων παραστατικών (αποδείξεις είσπραξης κ.λπ.), κατά την εξόφληση μέσω των γραφείων του λογαριασμών Οργανισμών και επιχειρήσεων, έναντι προμήθειας από τους
καταναλωτές.
4. Οτι για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ισχύουν οι εξαιρετικές διατάξεις των άρθρων 12, παρ. 16β' και 13, παρ. 4 του ΚΒΣ, βάσει των οποίων παρέχεται η δυνατότητα στα ΕΛ.ΤΑ. να εκδίδουν μη φορολογικά στοιχεία.
5. Την ανάγκη μη επιβάρυνσης των ΔΟΥ από το φόρτο εργασίας θεώρησης σημαντικού πλήθους στελεχών Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τις ανάγκες των συγκεκριμένων συναλλαγών, λαμβανομένου υπόψη του πλήθους των Ταχυδρομικών Γραφείων που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια, καθώς και του γεγονότος ότι η υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ. για την έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, θα δημιουργούσε υπερβολική δαπάνη, ενόψει μάλιστα και της σχεδιαζόμενης μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών των ΕΛ.ΤΑ.
6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Για τη δικαιούμενη προμήθεια, κατά την εξόφληση λογαριασμών καταναλωτών ή συνδρομητών διαφόρων Οργανισμών και επιχειρήσεων, που διαθέτουν αγαθά και υπηρεσίες του άρθρου 12, παρ. 16β' του ΚΒΣ ή άλλες συναφείς υπηρεσίες (π.χ. τηλεοπτικές μέσω συνδρομητικών καναλιών), εφόσον η προμήθεια βαρύνει τον καταναλωτή ή συνδρομητή και όχι τον Οργανισμό ή την επιχείρηση που εκδίδει τους λογαριασμούς, μπορεί από τα ΕΛ.ΤΑ., αντί των φορολογικών στοιχείων που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ΚΒΣ, να εκδίδονται άλλα
παραστατικά αξίας (π.χ. αποδείξεις είσπραξης κ.λπ.), κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12, παρ. 16Β' και 13, παρ. 4 του Π.Δ.186/1992. Τα παραπάνω αναφερόμενα ισχύουν αναλόγως και για τις Τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά Ιδρύματα.

Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικών εσόδων ανά πελάτη - καταναλωτή, στις περιπτώσεις που διενεργούνται συναλλαγές με ηλεκτρονική καταγραφή, βάσει παγίων εντολών πελατών, εφόσον το συγκεντρωτικά εμφανιζόμενο έσοδο αναλύεται σχετικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο