Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-1998 ]

ΠΟΛ.1133/12.5.1998 Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο

(Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 12-5-1998
Αρ.Πρωτ.:1057163/2516/701/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Διεύθυνση 14η ΦΠΑ
Τμήμα Α/ΙΙ
2. Δ/νση 15η Κ.Β.Σ.
Τμήμα Β'

ΠΟΛ.: 1133

ΘΕΜΑ: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο.

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Π.953/432/64/ ΑΥΟ, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 1054722/4293/995/ΕΔΥΟ, για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος απαιτείται να προσκομισθούν στην αρμόδια αρχή (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια συνεταιριστική οργάνωση ή στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ) τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά είναι τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ και άλλες διατάξεις.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 4 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) επιτρέπεται η συνένωση ή συγχώνευση από τον επιτηδευματία του Δελτίου Αποστολής με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, π.χ. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο (για πώληση ή για παροχή υπηρεσιών), εφόσον το επιτρέπει η φύση και ο προορισμός των στοιχείων που συνενώνονται με το Δελτίο Αποστολής. Στην περίπτωση που συνενώνεται το Δελτίο Αποστολής με το Τιμολόγιο για αγορά αγροτικών προϊόντων, πρέπει το στοιχείο αυτό να είναι τουλάχιστον τριπλότυπο, θεωρημένο (άρθρο 19, παρ. 1Ββ' του Π.Δ.186/1992) από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, ώστε το πρώτο αντίτυπο να συνοδεύει τα αγαθά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΒΣ, το δεύτερο με την ένδειξη "για τον παραγωγό" να παραδίδεται στον πωλητή - αγρότη και το τρίτο να παραμένει ως στέλεχος. (Εγκύκλιος διαταγή Υπ. Οικονομικών υπ' αριθ. 3 αρ. πρωτ. 1118148/936/24.11.1992 για την εφαρμογή διατάξεων του ΚΒΣ, άρθρο 11, παρ. 2).

3. Κατόπιν των ανωτέρω, στην περίπτωση που προσκομίζεται ως δικαιολογητικό για την επιστροφή του φόρου στους αγρότες με τους κατ' αποκοπήν συντελεστές συνενωμένο στοιχείο (Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων), γίνεται δεκτό από τις ΔΟΥ μόνο το αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "για τον παραγωγό" και όχι το πρωτότυπο που πρέπει να παραμείνει στο αρχείο του εκδότη - αγοραστή αγροτικών προϊόντων.

4. Επειδή πολλοί έμποροι - αγοραστές αγροτικών προϊόντων έχουν εκδώσει το συνενωμένο στοιχείο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, το οποίο εκ παραδρομής έχει θεωρηθεί από τις ΔΟΥ χωρίς να πληρεί τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΚΒΣ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες που δεν έχουν το δεύτερο αντίτυπο με την ένδειξη "για τον παραγωγό" γίνεται δεκτό για τη χρήση του 1997 η επιστροφή να γίνει με το πρωτότυπο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες με τους κατ' αποκοπή συντελεστές, θα πρέπει οι δικαιούχοι αγρότες, μαζί με το πρωτότυπο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, να υποβάλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δεύτερου αντιτύπου "για τον παραγωγό" ή άλλου αντιτύπου με άλλη ένδειξη, π.χ. λογιστήριο, στέλεχος κ.λπ., για επιστροφή ΦΠΑ μέσω άλλης συνεταιριστικής οργάνωσης ή της αρμόδιας ΔΟΥ. Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω ρύθμιση γίνεται για τελευταία φορά και αφορά
αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του έτους 1997.

5. Προκειμένου να μην επαναληφθεί στο εξής η υποβολή ομοίων αιτημάτων παρακαλείται η ΠΑΣΕΓΕΣ, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος:

α) Να ενημερώσει τις συνεταιριστικές ενώσεις ότι πρέπει να παραλαμβάνουν στο εξής μόνο το αντίτυπο του συνενωμένου Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής που φέρει την ένδειξη "για τον παραγωγό", ώστε να μπορούν να εισπράξουν οι αγρότες - παραγωγοί την επιστροφή του ΦΠΑ με τα στοιχεία αυτά.

β) Να επιμεληθεί της ενημέρωσης των αγροτών - παραγωγών για την παραλαβή του αντιτύπου με την ανωτέρω ένδειξη από τους εμπόρους - αγοραστές αγροτικών προϊόντων, διότι στο εξής δεν θα γίνονται δεκτά για την επιστροφή του ΦΠΑ Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής που δεν ανταποκρίνονται στις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Επίσης, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους οι ΔΟΥ όταν θεωρούν το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο για αγορά αγροτικών προϊόντων πρέπει να ελέγχουν εάν αναγράφεται σε κάθε αντίτυπο ο προορισμός του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), άλλως να μην προβαίνουν στη θεώρηση αυτών.

Τέλος, καλούνται οι ΔΟΥ να ενημερώσουν άμεσα με συστημένη επιστολή τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και τους Αγροτικούς Συλλόγους που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα ότι η ρύθμιση αυτή γίνεται για τελευταία φορά και στο εξής δεν θα γίνονται δεκτά Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής αγροτικών προϊόντων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 της παρούσας εγκυκλίου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο