Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-1998 ]

ΠΟΛ.1126/6.5.1998 Πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας ΔΟΥ

(Πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας ΔΟΥ )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠληρωμές ειδικής αρμοδιότητας ΔΟΥ
1054706/2713/0016/ΠΟΛ.1126/6.5.1998

Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 1027628/2281/0016/3.3.1997 και 1128615/9834/0016/11.12.1997 ΑΥΟ, από 1.6.1998, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα πληρωμής των εξόδων εκτελέσεως σε βάρος της περιουσίας οφειλετών του Δημοσίου, των εξόδων μεταφοράς δημοσίων χρημάτων και αξιών και της αποζημίωσης και των οδοιπορικών των δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων. Ηδη έχουν εκτυπωθεί τα έντυπα των "εντολών πληρωμής" και η Υ.Δ.Ε.Α.Δ., όπου κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως αποστείλει άμεσα από δύο (2) μπλοκ σε κάθε ΔΟΥ και ειδικά στη ΔΟΥ Πληρωμών Αθηνών είκοσι δύο (22) μπλοκ, στη ΔΟΥ Πληρωμών Πειραιά επτά (7), στη ΔΟΥ Πληρωμών Θεσσαλονίκης επτά (7) και στη ΔΟΥ Γ' Πατρών πέντε (5). Στη συνέχεια και ανάλογα με τις ανάγκες της, η κάθε ΔΟΥ θα εφοδιάζεται με τον απαραίτητο αριθμό μπλοκ, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ.
Η σύνταξη - έκδοση των "εντολών πληρωμής" γίνεται από τα τμήματα που ορίζει η υπ' αριθ. 1027628/2281/0016/3.3.1997 απόφαση, αφού προηγούμενα γίνουν όλες οι ενέργειες που γίνονται μέχρι σήμερα για τις πληρωμές αυτές (καταστάσεις - δικαιολογητικά κ.λπ.).
Οι περιπτώσεις των παραπάνω πληρωμών (π.χ. Δικαστικών αντιπροσώπων), που σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1027628/2281/0016/3.3.1997 απόφαση, γίνονται από τα τμήματα εξόδων, αντιμετωπίζονται λογιστικά, κατ' ανάλογο τρόπο αυτού της μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων, αφού οι σχετικές πιστώσεις είναι πλέον εγγεγραμμένες σε κεντρικό επίπεδο Υπουργείων, όπως περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση.
Με όμοιο τρόπο αντιμετωπίζονται και οι πληρωμές, που γίνονται από τα τμήματα εσόδων, μικτών ή αμιγώς εισπράξεων ΔΟΥ (π.χ. έξοδα διοικητικής εκτέλεσης κ.λπ.), τις οποίες με την εξόφληση της "εντολής πληρωμής" τις εμφανίζουν στο αναλυτικό ημερολόγιο πληρωμών και στο τέλος του μήνα συντάσσουν ληψοδοσία εξόδων.
Συντάσσουν δηλαδή αναλυτικές καταστάσεις (αριθμός εντύπου 64) σε τέσσερα (4) αντίτυπα και ανακεφαλαίωση πληρωθέντων εξόδων προϋπολογισμού (αριθμός εντύπου 97-Ν), σε τρία (3) αντίτυπα.
Δύο (2) αντίτυπα των αναλυτικών καταστάσεων (το ένα πρωτότυπο) και μία (1) ανακεφαλαίωση, θα στέλνονται στο Υπουργείο Οικονομικών, 16η Διεύθυνση, Τμήμα Δ'.
Μία (1) αναλυτική κατάσταση και μία (1) ανακεφαλαίωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μαζί με τα λογιστικά στοιχεία του μήνα.
Εάν μέσα στο μήνα εξοφλούνται και Χ.Ε.Π. για τη συμψηφιστική τακτοποίηση αντιτίμων, θα συντάσσονται ξεχωριστές αναλυτικές καταστάσεις, οι οποίες θα καταχωρούνται στην ίδια ανακεφαλαίωση στις κατά περίπτωση στήλες (Υπουργείο - Νομαρχία).
Τα ποσά των ανωτέρω πληρωμών εμφανίζονται και στην στήλη "Πληρωμές" Αριθμός Κωδ. 51 "Πληρωμές τακτικού προϋπολογισμού" (στην τελευταία σελίδα) της κατάστασης των μηνιαίων λογαριασμών, που στέλνονται στην 24η Διεύθυνση Γ.Λ.Κ. Οι φορείς, οι Κωδικοί και ο Προϋπολογισμός, τον οποίο βαρύνουν οι ανωτέρω πληρωμές, αναγράφονται στην υπ' αριθ. 1027628/2281/0016/3.3.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε. Τα "στελέχη" των "εντολών πληρωμής", στο τέλος του έτους θα στέλνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα λοιπά διαχειριστικά βιβλία.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι τα νέα έντυπα είναι εκτυπωμένα σε αυτογραφικό χαρτί, δεν απαιτείται δηλαδή "καρμπόν" για την αποτύπωση της γραφής στα αντίγραφα, φέρουν ενιαία αρίθμηση για όλες τις ΔΟΥ και τα δύο (2) αντίγραφα φέρουν διάτρηση για την εύκολη κοπή των φύλλων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο