Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2012 ]

Αριθμ. Δ6Α 1045094 ΕΞ 15.3.2012 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1107881 ΕΞ 2010/5−8−2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής (άρθρου 41 του ν.1249/82) για την αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων του νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

(Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1107881 ΕΞ 2010/5−8−2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής (άρθρου 41 του ν.1249/82) για την αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων του νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ6Α1045094ΕΞ2012

(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 134/21-03-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 41 του ν.1249/82 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (A΄ 43).

β) Του άρθρου 89 του π.δ.284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α 128΄).

γ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» ..........» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Του π.δ. 503/89 «Κατάργηση της συναρμοδιότητας του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, κατά την έκδοση αποφάσεων συγκρότησης Επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/82» (A΄ 216).

ε) Του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) και του ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄114).

στ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/86 «Σχέσεις κράτους− πολίτη, καθιέρωση νέου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (A΄ 75), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 και 33 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

ζ) Του άρθρου 17 του ν.3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρ. 7 του ν.3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας– Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν.4024/2011(Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

2. Την αριθμ. ΔΙΜΕΔ/Φ.11.3/71/Α.20683/82 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών «Δημοσίευση πράξεων συγκροτήσεως των συλλογικών οργάνων Περιφερειακής Τοπικής Αρμοδιότητας» (Β΄ 951).

3. Την αριθμ. Δ6Α 1107881 ΕΞ 2010/5−8−2010 Υπουργική απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής ( άρθρου 41 του ν. 1249/82) για την αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων του νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ Δ6Α1169286ΕΞ2010/16−12−2010, Δ6Α1040616ΕΞ2011/14−3−2011 και 1049671/ΕΞ2011/31−3−2011 όμοιες.

4. Το αριθ. 2/39017/0022/2.6.2011 έγγραφο της Δ/νσης Μισθολογίου (Δ22) της Γενικής Δ/νσης Μισθών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής προς τη Δ/νση Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και το αριθ.Δ1Α 1085657 ΕΞ 2011/15−6−2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού

5. Τα αριθμ. 24339/544/1−6−2011, 24598/16−6−2011 και 27946/23−6−2011 έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

6. Το αριθμ. 2494/13−7−2011 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Δυτικής Αττικής.

7. Τα αριθμ. 1077758/1593/00ΤΥ/Δ/30−5−2011, 1094267/1939/00ΤΥ/Δ/5−7−2011, 1100887/2005/OOTY/Δ/15−7−2011 και 1111903/2309/ΟΟΤΥ/Δ/8−8−2011 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης.

8. Το αριθμ. 692/29−9−2011 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής, στο οποίο επισυνάπτονται αιτήσεις των ιδιωτών μελών για την χορήγηση αμοιβής για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

9. Το αριθμ. 823/22−11−2011 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής, στο οποίο επισυνάπτεται η από 5−9−2011 επιστολή του μέλους της Επιτροπής Χαράλαμπου Αντωνίου, το αριθμ. 881/13−12−2011 έγγραφο της ίδιας, με το οποίο ζητείται η αντικατάσταση του προαναφερθέντος μέλους της Επιτροπής και το αριθμ. 826/24−11−2011 έγγραφό της, με το οποίο ενημερώνει για την αποχώρηση από την υπηρεσία του τακτικού μέλους της Επιτροπής κας Δήμητρας Τσάμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4024/2011 .

10. Το Δ.Υ/30−11−2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου και το αριθμ. ΔΙ3Α1024875ΕΞ2012/ 9.2.2012 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου.

1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, για την αποζημίωση των ιδιωτών −μελών της επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3205/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 1 του άρθρου 7 του ν 3833/2010 και του άρθρου 21 του ν.4024/2011, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών και θα καθορισθεί με άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε τις παραγράφους Α΄, Γ΄ και Δ΄ της αριθμ. Δ6Α1107881ΕΞ2010/5−8−2010 απόφασής μας «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής ( άρθρ. 41 του Ν. 1249/82) για την αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων του Νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

i. Την περ.2 της παρ. Α΄, ως εξής:
«Α.2. Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης».

ii. Αντικαθιστούμε τα, με α/α 2 και 3 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, 5δ αναπληρωματικό μέλος, 7 τακτικό και αναπληρωματικό μέλος και το με α/α 10 μέλος της παρ. Γ΄, Δήμητρα Τσάμη, Άννα Αδάμ−Κόλλια, Ελένη Στεργίου, Δήμητρα Τρυφωνοπούλου, Αγγελική Φετοκάκη, Σταύρο Παυλόπουλο, Βασίλειο Γκέκα και Χαράλαμπο Αντωνίου, αντίστοιχα, την Γραμματέα και την αναπληρώτρια της Επιτροπής, Ευγενία Οικονομοπούλου και Ευαγγελία Μπογιατζή ,ως εξής:

«Γ.2. Την Μαρία Μενούνου του Ηλία, με Α.Δ.Τ. Ρ 606976, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13), της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Άννα Αδάμ − Κόλλια του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 117399, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας της ίδιας Διεύθυνσης.

3. Την Αγγελική Φετοκάκη του Στυλιανού, με Α.Δ.Τ ΑΕ065128, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων−Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δέσποινα Σακελλαρίου του Θεοφάνη, με Α.Δ.Τ Φ 369405, υπάλληλο με βαθμό Α,΄ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών − Μηχανικών, που υπηρετεί στην ίδια Δ/νση.»

«Γ.5.δ) Τον Δημήτριο Κουλούκη του Γεωργίου ,με Α.Δ.Τ Χ074236, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Δυτικής Αττικής».

«Γ.7.Τον Βασίλειο Γκέκα, του Νικολάου, με Α.Δ.Τ Ξ018351, υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων−Μηχανικών, που υπηρετεί στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ζήση−Τέγο του Στεργίου, με Α.Δ.Τ ΑΖ050985, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου, ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Τοπογράφου Μηχανικού, που υπηρετεί στη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του ίδιου Υπουργείου».

«Γ.10.Τον Κωνσταντίνο Κουρνιώτη του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. Σ 533384, Πολιτικό Μηχανικό, ως μέλος ».

«Δ. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Ευαγγελία Μπογιατζή του Ευσταθίου, με Α.Δ.Τ Π599481, υπάλληλος με βαθμό Β΄, του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων−Στενογράφων, ειδικότητας Ελληνικής Δακτυλογραφίας, που υπηρετεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, με αναπληρώτρια την Μαρίνα Λουκάκη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ ΑΕ115666, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων– Στενογράφων, ειδικότητας Ελληνικής Δακτυλογραφίας, που υπηρετεί στην ίδια Δ/νση».

2. Η απόφαση αυτή να τοιχοκολληθεί, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται με την ΔΙΜΕΔ/Φ.11−3/71/Α.20683/82 κοινή απόφαση, στα καταστήματα των Νομαρχιών, των Δ.Ο.Υ., του Δήμου της έδρας των Νομαρχιών και των υπόλοιπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού.

iii. Προστίθεται παράγραφος Η΄ στην απόφαση ως εξής: « Η αποζημίωση των ιδιωτών μελών της επιτροπής θα καθορισθεί με άλλη απόφασή μας»

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α1107881 ΕΞ 2010/5−8−2010 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. Δ6Α1169286 ΕΞ 2010/16−12−2010, Δ6Α 1040616 ΕΞ 2011/14−3−2011 και 1049671/ΕΞ 2011/31−3−2011 όμοιες .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο