Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2013 ]

Αρ. πρωτ.: 27004/19.6.2013 Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90)

(Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90))

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα 19 Ιουνίου 2013
Αρ. πρωτ.: 27004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη
Τηλ.: 210 3332273

Εγκύκλιος

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90).

1. Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 18571/26.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΓΨΖ) εγκυκλίου με θέμα «Παροχή Οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (με παροχή δυνατότητας προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή καθώς και για τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής με δεσμευμένο λογαριασμό), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90)», διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

2. Στις περιπτώσεις που δεν έχει καταβληθεί προκαταβολικά το σύνολο (δλδ. ποσοστό 100%) της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, ο φορέας της επένδυσης δύναται να λάβει το υπόλοιπο αυτής με την προσκόμιση νέας Εγγυητικής Επιστολής ποσού ίσου με το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης.

3. Ο όρος της «πλήρους κάλυψης της ιδίας συμμετοχής» για την αποδέσμευση κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής, αναφέρεται στο ποσοστό του έργου που έχει υλοποιηθεί.

Συνακόλουθα, οι κατατεθειμένες εγγυητικές επιστολές αποδεσμεύονται ανά περίπτωση, ως ακολούθως:

α. Οι εγγυητικές επιστολές που προσκομίζονται από το φορέα της επένδυσης για την καταβολή προκαταβολής ποσοστού 50% και άνω της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, επιστρέφονται, κατόπιν σχετικού αιτήματός του, εφόσον έχει πιστοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο ελέγχου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα. το ποσοστό υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό της καταβληθείσας προκαταβολής της επιχορήγησης και

ββ. το ποσοστό κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό της καταβληθείσας προκαταβολής της επιχορήγησης.

β. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις προκαταβολής ποσοστού έως 50% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, η προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται στο φορέα της επένδυσης κατόπιν σχετικού αιτήματος του, εφόσον έχει πιστοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

γ. Σε περίπτωση που το οριστικοποιημένο με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ποσό επιχορήγησης είναι χαμηλότερο από το ποσό που ορίστηκε με την απόφαση υπαγωγής, η εγγυητική επιστολή εκπίπτει μερικώς και το ποσό της έκπτωσης επιστρέφεται στο Δημόσιο με τον τρόπο που θα προσδιορίζεται σε επιστολή της αρμόδιας Υπηρεσίας προς τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο