Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ15/οικ/10163/12.6.2013 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66, του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 τ. Α/29-05-2013), με θέμα «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις

(Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66, του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 τ. Α/29-05-2013), με θέμα «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΘΗΝΑ 12/06/2013
Αρ. Πρωτ.Δ15/οικ/10163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ   
Δ/ΝΣΗ Δ15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198
Τ.Κ.: 11471
Τηλ.: 210.64.11.155
210.64.42.900 210.64.19.846

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23
 
ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66, του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 τ. Α/29-05-2013), με θέμα «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.»

Σας πληροφορούμε ότι με το άρθρο 66 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 τ. Α'/29-05- 2013), με θέμα «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.», ρυθμίστηκαν θέματα του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).

Πιο συγκεκριμένα:

> Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του Δείκτη Βιωσιμότητας 1 (Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων), των εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης.

> Μειώθηκαν οι ελάχιστες τιμές του Δείκτη Βιωσιμότητας 1 (Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων) και του Δείκτη Βιωσιμότητας 2 (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις), των εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης

> Καθορίστηκαν οι συνέπειες μη κάλυψης των ελάχιστων ορίων των Δεικτών Βιωσιμότητας, κατά την ετήσια υποβολή των οικονομικών καταστάσεων, των εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης και η διαδικασία που τηρείται σε αυτή την περίπτωση και

> Καθορίστηκε, ότι οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης περιόδου, τη λήξη του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου πριν τη υποβολή της αίτησης.

Αναλυτικότερα:

1. Με την παράγραφο 1 τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού του Δείκτη Βιωσιμότητας 1 (Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων) των εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης και πιο συγκεκριμένα:

α. Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης, λαμβάνεται πλέον το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρησης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την αφαίρεση των Ειδικών
Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τμήμα αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, του Οφειλόμενου Κεφαλαίου και των «ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου».

Με την μεταβολή αυτή τα ίδια Κεφάλαια, για τον υπολογισμό του Δείκτη Βιωσιμότητας 1, ταυτίζονται με τα Ίδια Κεφάλαια που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του ελάχιστου ορίου Ιδίων Κεφαλαίων και τον υπολογισμό του Τύπου Κατάταξης.

β. Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, αφαιρούμενων των βεβαιωμένων από ορκωτό ελεγκτή εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από δημόσιες συμβάσεις έργων. Με την τροποποίηση αυτή, πέραν των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, που εξαιρούνταν ήδη από το Σύνολο Υποχρεώσεων, αφαιρούνται από τον παρανομαστή του Δείκτη Βιωσιμότητας 1 και οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις από δημόσιες συμβάσεις έργων.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης, που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, βεβαιώνονται από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας.

Όσον αφορά τις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις από δημόσιες συμβάσεις έργων, διευκρινίζεται ότι:

> εκκαθαρισμένες απαιτήσεις είναι αυτές που είναι καταχωρημένες στα τηρούμενα βιβλία και προκύπτουν από εγκεκριμένο λογαριασμό ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση (καταψηφιστική ή αναγνωριστική) και οι οποίες κατά την ημερομηνία λήξης διαχειριστικής περιόδου, ήταν ανεξόφλητες. Στις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται και:

• οι τυχόν τόκοι υπερημερίας ή οι τόκοι που επιδικάζονται από τη δικαστική αρχή,
• οι απαιτήσεις, για τις οποίες έχει κινηθεί η δικαστική διαδικασία και τελεσιδίκησαν έως την υποβολή της αίτησης συν οι αντίστοιχοι, ως την ημερομηνία λήξης περιόδου των οικονομικών καταστάσεων, τόκοι

Η αντίστοιχη καταχώρηση των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων στα τηρούμενα βιβλία θα πρέπει να είναι ως ακολούθως:

α) Για τις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις, που προκύπτουν από εγκεκριμένους λογαριασμούς και η εταιρεία είχε υποχρέωση, ως την ημερομηνία λήξης περιόδου των οικονομικών καταστάσεων, να εκδώσει τιμολόγιο, απαιτείται ισόποση καταχώρηση στο Λογαριασμό «Πελάτες»,

β) Για τις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από εγκεκριμένους λογαριασμούς και για τις οποίες η εταιρεία δεν είχε υποχρέωση, ως την ημερομηνία λήξης περιόδου των οικονομικών καταστάσεων, να εκδώσει τιμολόγιο:

i) αν αφορούν εκτελεσθείσες εργασίες, απαιτείται καταχώρηση του αντίστοιχου κόστους παραγωγής στο Λογαριασμό «Παραγωγή σε εξέλιξη» ή, για όσες εταιρείες δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, στο Λογαριασμό «Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια». Το ύψος της εκκαθαρισμένης απαίτησης προκύπτει από τον εγκεκριμένο λογαριασμό,

ii) αν αφορούν τόκους και όχι εκτελεσθείσες εργασίες, δεν απαιτείται η καταχώρησή τους στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία. Το ύψος της εκκαθαρισμένης απαίτησης προκύπτει από τον εγκεκριμένο λογαριασμό,

γ) Γι' αυτές που προκύπτουν από μη εγκεκριμένους λογαριασμούς και για τις οποίες υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις:

i) αν αφορούν εκτελεσθείσες εργασίες, απαιτείται καταχώρηση του αντίστοιχου κόστους παραγωγής, στο Λογαριασμό «Παραγωγή σε εξέλιξη» ή, για όσες εταιρείες δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, στο Λογαριασμό «Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια». Το ύψος της εκκαθαρισμένης απαίτησης προκύπτει από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

ii) αν αφορούν τόκους και όχι εκτελεσθείσες εργασίες, δεν απαιτείται η καταχώρησή τους στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία. Το ύψος της εκκαθαρισμένης απαίτησης προκύπτει από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

> δημόσιες συμβάσεις έργων είναι οι συμβάσεις έργων, που συνάπτουν οι φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') ανεξάρτητα αν οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν του πεδίου εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Η βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας, για τις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις, θα καταγράφει αναλυτικά τις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις από συμβάσεις δημοσίων έργων, κατά την ημερομηνία λήξης περιόδου των οικονομικών καταστάσεων (προσωρινών ή οριστικών) ως ακολούθως:

•  α/α Εκκαθαρισμένης απαίτησης
•  Τίτλος έργου
•  Φορέας Έργου
•  Αριθμός Λογαριασμού
•  Ημερομηνία λογαριασμού
•  Ημερομηνία έγκρισης λογαριασμού
•  Αριθμός Τιμολογίου
•  Ημερομηνία Τιμολογίου
•  Αριθμός / Ημερομηνία Δικαστικής Απόφασης (Εφόσον η απαίτηση προκύπτει από τελεσίδικη δικαστική απόφαση)
•  Ποσό Λογαριασμού
•  Τόκοι
•  Ποσό εκκαθαρισμένης απαίτησης (άθροισμα ποσού λογαριασμού και τόκων) Σύνολο Εκκαθαρισμένων Απαιτήσεων

Η ανωτέρω βεβαίωση θα συνοδεύεται από τις εγκρίσεις λογαριασμών και τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, καθώς και τις βεβαιώσεις του Ο.Ε.Λ. που θα υπολογίζουν τους τόκους από την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης ανά λογαριασμό όχλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης περιόδου των οικονομικών καταστάσεων με τις οποίες εξετάζεται η επιχείρηση (στην περίπτωση που δεν υπάρχει έγκριση λογαριασμού).

2. Με την παράγραφο 2 τροποποιούνται οι ελάχιστες τιμές των Δεικτών Βιωσιμότητας, που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις 3ης - 7ης τάξης ως ακολούθως :

> Η ελάχιστη τιμή Δείκτη Βιωσιμότητας 1 (Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων) είναι 0,6 και
> Η ελάχιστη τιμή Δείκτη Βιωσιμότητας 2 (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) είναι 0,8.

3. Με την παράγραφο 3 θεσμοθετείται, επιπλέον της υποχρέωσης τήρησης των δεικτών βιωσιμότητας κατά την εγγραφή ή αναθεώρηση των εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης και κατά τις ετησίως υποβαλλόμενες εκθέσεις δραστηριότητας και οικονομικών καταστάσεων, η υποχρέωση των εταιρειών να καλύπτουν τους Δείκτες Βιωσιμότητας, όπως ορίστηκαν στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 66.

Ειδικότερα στις επιχειρήσεις που δεν θα καλύπτουν τα ελάχιστα όρια δεικτών βιωσιμότητας, με τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν:

> έως τις 30/06/2013 (για τις εταιρείες των οποίων η διαχειριστική τους χρήση έληξε στις 31/12/2012) και
> έως τις 31/12/2013 (για τις εταιρείες των οποίων η διαχειριστική τους χρήση θα λήξει στις 30/06/2013)
δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήξης της υποχρέωσης υποβολής τους, προσωρινές οικονομικές καταστάσεις βεβαιωμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, από τις οποίες θα προκύπτει η κάλυψη των ελάχιστων ορίων των δεικτών βιωσιμότητας. Οι προσωρινές αυτές οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να τηρούν τους όρους της παραγράφου 4 της παρούσας εγκυκλίου που ακολουθεί.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ελάχιστων ορίων των δεικτών, κατά τα ανωτέρω, οι εταιρείες, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., πρέπει να υποβάλουν πλήρη φάκελο για αναθεώρησή τους στο Μ.Ε.ΕΠ. και η εξέταση της αίτησης έκτακτης αναθεώρησης, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, θα ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

Οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις που θα υποβάλουν οι εταιρείες, για την έκτακτη αναθεώρησή τους, θα πρέπει να τηρούν τους όρους της παραγράφου 4 της παρούσας εγκυκλίου που ακολουθεί.

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση όπου, μετά την έκτακτη αναθεώρηση που θα κινήσει η Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., μια εργοληπτική επιχείρηση υποβιβασθεί ή διαγραφεί, λόγω μη τήρησης των ως άνω αναφερομένων δεικτών, δύναται να επανακαταταχθεί στο Μ.Ε.ΕΠ., κάνοντας χρήση του συντελεστή κατάταξης Γ' της τάξης πτυχίου που κατείχε προ του υποβιβασμού ή διαγραφής της, υποβάλλοντας στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για έκτακτη αναθεώρηση με τα στοιχεία των οικονομικών της καταστάσεων της επόμενης οικονομικής της χρήσης (για τις εταιρείες που η διαχειριστική τους χρήση λήγει στις 31/12/2012 με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2013 και για τις εταιρείες που η διαχειριστική τους χρήση λήγει στις 30/06/2013 με τις οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2014).

Επίσης, ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου.

4. Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις, που υποβάλλουν οι εταιρείες, για την εγγραφή ή αναθεώρησή τους στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης περιόδου, το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Κατ' εφαρμογή της διάταξης αυτής, όσες αιτήσεις, εγγραφής ή αναθεώρησης, που κρίνονται με προσωρινές οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται:

>    εντός του χρονικού διαστήματος 01/01 έως 31/03, πρέπει η λήξη της περιόδου των προσωρινών οικονομικών καταστάσεων να είναι η 31η/12 του προηγούμενου έτους,

>    εντός του χρονικού διαστήματος 01/04 έως 30/06, πρέπει η λήξη της περιόδου των προσωρινών οικονομικών καταστάσεων να είναι η 31η/03 του ίδιου έτους,

>    εντός του χρονικού διαστήματος 01/07 έως 30/09, πρέπει η λήξη της περιόδου των προσωρινών οικονομικών καταστάσεων να είναι η 30η/06 του ίδιου έτους,

>    εντός του χρονικού διαστήματος 01/10 έως 31/12, πρέπει η λήξη της περιόδου των προσωρινών οικονομικών καταστάσεων να είναι η 30η/09 του ίδιου έτους.

Της Εγκυκλίου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι της Δ/νσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr).Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο