Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2013 ]

Αριθμ. 24146/ΔΕΚΟ1224/3.6.2013 Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005

(Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 24146/ΔΕΚΟ1224

(ΦΕΚ Β' 1434/14-06-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3Α και 6Δ του Ν. 2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4095/2012 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013» (ΦΕΚ 226/Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4111/2013 περί μηχανισμού παρακολούθησης ετήσιων προϋπολογισμών για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 18/Α΄).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144/Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου του Ν. 4079/2012 περί κατάργησης της Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο. (ΦΕΚ 180/Α΄).

9. Το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ/1.3.2013 (ΦΕΚ 607/Β΄) υπουργικής απόφασης περί δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών.

10. Την αναγκαιότητα προσδιορισμού συγκεκριμένων αντικειμενικών λόγων και εξωγενών παραγόντων για τους οποίους μπορεί να αναθεωρηθούν οι ετήσιοι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄) και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοίκηση κάποιου φορέα της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού, υπό την έννοια της αρνητικής απόκλισης άνω του 10% από το εγκεκριμένο ετήσιο οικονομικό μέγεθος «ΙΣΟΖΥΓΙΟ», σύμφωνα με τις έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95), προσδιορίζουμε τους συγκεκριμένους αντικειμενικούς λόγους και τους εξωγενείς παράγοντες για τους οποίους μπορεί να αναθεωρηθεί ο εν λόγω προϋπολογισμός ως εξής:

• Εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων για τη φορολογική/τελωνειακή πολιτική, οι οποίες τίθενται σε ισχύ μετά την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών και οι οποίες ενώ αυξάνουν τα κρατικά έσοδα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά σε σημαντικό βαθμό τα οικονομικά αποτελέσματα των δημοσίων επιχειρήσεων.

• Μεταβολές σε εξωγενείς παράγοντες της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς που επηρεάζουν τη ζήτηση και το κόστος των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (διαπιστωμένες σημαντικές αποκλίσεις άνω του 10% μεταξύ αρχικών προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και απολογιστικών επισήμων στοιχείων, με αναγωγή σε ετήσια βάση), όπως ύφεση της οικονομίας, μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στις τιμές των καυσίμων και των πρώτων υλών, φυσικές καταστροφές, κοινωνικές αναταράξεις. Κατ’ εξαίρεση, σημαντικές επιπτώσεις στο «ΙΣΟΖΥΓΙΟ», οι οποίες, λόγω ειδικών συνθηκών, δύνανται να προκύψουν από μικρότερη του 10% μεταβολή των εξωγενών παραγόντων, εξετάζονται κατά περίπτωση από τη Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και τη Δ/νση Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

• Συγχωνεύσεις φορέων ή υλοποίηση εγκεκριμένων σχεδίων αναδιάρθρωσης που δεν είχαν θεσμοθετηθεί ή ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων προϋπολογισμών.

2. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄), εξειδικεύουμε τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου ως εξής:

• Το αίτημα αναθεώρησης υποβάλλεται από τη διοίκηση, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον κατά νόμο εκπρόσωπο του φορέα, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, στη Δ/νση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής και εάν πρόκειται για φορέα Γενικής Κυβέρνησης ή φορέα που επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κοινοποιείται στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και τη Δ/νση Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

• Κάθε αίτημα αναθεώρησης υποβάλλεται, μετά την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του α' τριμήνου τρέχοντος έτους, αμέσως μόλις συντρέξει αποκλειστικά κάποιος από τους ανωτέρω αντικειμενικούς λόγους και το αργότερο με την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του εννεαμήνου του τρέχοντος έτους (εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) και συνοδεύεται από:

- αναλυτική αναφορά τεκμηρίωσης της συνδρομής ενός από τους ανωτέρω λόγους για την υποβολή του αιτήματος αναθεώρησης, συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση αναγκαία στοιχεία,

- εμπεριστατωμένη χρηματοοικονομική έκθεση των μελλοντικών επιπτώσεων επί του «ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και επί του συσσωρευμένου ύψους των υποχρεώσεων του φορέα,

- τα μέχρι την υποβολή του αιτήματος απολογιστικά μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία του τρέχοντος έτους,

- τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή του προηγούμενου έτους (εφ’ όσον και όποιες έχουν συνταχθεί κατά την υποβολή του αιτήματος).

• Η Δ/νση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής εξετάζει:

- αν έχουν συγκεντρωθεί τα ανωτέρα δικαιολογητικά και τα λοιπά κατά περίπτωση αναγκαία στοιχεία,

- αν το αίτημα αναθεώρησης εμπίπτει στους ανωτέρω λόγους και τους εξωγενείς παράγοντες,

- αν το αίτημα αναθεώρησης είναι βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο,

- αν τηρούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει κάθε φορά, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

• Η Δ/νση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής, στη συνέχεια, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, διαμορφώνει εντός 15 εργασίμων ημερών το τελικό σχέδιο αναθεώρησης του προϋπολογισμού και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005 είναι εισηγητής, παράλληλα με τον εποπτεύοντα Υπουργό, στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Σε αντίθετη περίπτωση, ενημερώνεται σχετικά η διοίκηση, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τον κατά νόμο εκπρόσωπος του φορέα.

• Η εγκεκριμένη από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών αναθεώρηση του προϋπολογισμού εκάστου φορέα, αποτελεί τον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό του εν λόγω φορέα για το αντίστοιχο έτος για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ/1.3.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 607/Β΄) καθώς και η σχετική εξειδίκευση αυτού για τους μήνες που υπολείπονται από την ημερομηνία έγκρισης.

3. Δεν απαιτείται αναθεώρηση του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού, εφόσον η σε απολογιστική βάση εσωτερική μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια αναδιαμόρφωση των αριθμητικών ποσών που περιγράφονται στους επιμέρους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων των ετήσιων εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων, δεν επιφέρει αρνητική απόκλιση στο εγκεκριμένο ετήσιο οικονομικό μέγεθος «ΙΣΟΖΥΓΙΟ», του προϋπολογισμού του αντίστοιχου φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο