Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2013 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 2/55709/0022/6.6.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ 498 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ 498 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 6/6 /2013
οικ.2/55709/0022

(ΦΕΚ Β' 1398/07-06-2013)

ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 – Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Κολοβελώνη
Τηλέφωνο: 210 33 38 237
Fax: 210 33 38 208

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’αρ. οικ. 2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ 498 Β΄) K.Y.A.»

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ 498 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό αποδοχών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

5. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

6. Την υπ’ αριθμ. 2/85127/0022/22.11.2012 εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί της περ. 2 της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄).

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 5 της υπ’ αριθμ. οικ. 2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ 498 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19 και 20 του Ν. 4024/2011, εφαρμόζονται και σε ότι αφορά τις αποδοχές του προσωπικού της παραγράφου 1.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ 498 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 31.10.2012, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝIΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο