Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2013 ]

Αριθμ. 2/6425/0026/30.5.2013 Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή επιδοτήσεων σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων

(Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή επιδοτήσεων σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων)

Κατηγορία: Λοιπά

2/6425/0026

(ΦΕΚ Β' 1403/10-06-2013)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α.247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 3871/2010 (Α.141).

β) Του άρθρου 4, παρ. 2δ, του ν. 3697/2008 (Α. 194).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α.98).

2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β.2105).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την ανάγκη καθορισμού δικαιολογητικών για την καταβολή των επιδοτήσεων σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για τη μεταφορά τους σε προβληματικές περιοχές της χώρας, μετά την κατάργηση του ειδικού λογαριασμού που λειτουργούσε με την ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός για τον εφοδιασμό με καύσιμα προβληματικών περιοχών της χώρας»,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή δαπανών για επιδοτήσεις των κατόχων άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών και των προμηθευτικών συνεταιρισμών ή κοινοπραξιών πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίων, για τις ποσότητες πετρελαιοειδών προϊόντων που μεταφέρουν σε συγκεκριμένες προβληματικές περιοχές της Χώρας, ως ακολούθως:

α. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.

β. Αίτηση του δικαιούχου για την καταβολή της κατά μήνα επιδότησης.

γ. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από το διατάκτη και περιλαμβάνει κατά στήλη: ι) Στοιχεία δικαιούχου (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία εταιρείας, πατρώνυμο/έδρα εταιρείας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου [ΑΦΜ], αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, κ.λπ.), ιι) δικαιούμενο ποσό, ιιι) τυχόν κρατήσεις (αναλυτικά και στο σύνολο τους) και ιν) καθαρό πληρωτέο ποσό στους δικαιούχους.

Η κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/ νσης Οικονομικού.

δ. Μηνιαία μηχανογραφημένη κατάσταση, για κάθε κατηγορία επιδότησης των ποσοτήτων των διακινούμενων πετρελαιοειδών προϊόντων, στην οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

i. Αναλυτικά οι ποσότητες πετρελαιοειδών προϊόντων κατά είδος υγρού καυσίμου ή υγραερίου με αναφορά στις εκάστοτε επιμέρους παραδιδόμενες ποσότητες.
Οι επιμέρους ποσότητες θα αθροίζονται σε σύνολο ανά είδος υγρού καυσίμου ή υγραερίου και στο σύνολο τους, με βάση το οποίο θα γίνεται ο υπολογισμός της επιδότησης,

ii. Οι αριθμοί των τιμολογίων και των Δελτίων Αποστολής τα οποία συνοδεύουν την παράδοση κάθε επί μέρους ποσότητας υγρών καυσίμων και υγραερίων. Σε κάθε τιμολόγιο θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης και ο παραλήπτης.

¡ii. Ο τόπος φόρτωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν η φόρτωση έγινε από νησιωτική ή χερσαία εγκατάσταση.

Η ανωτέρω κατάσταση συντάσσεται από τους δικαιούχους και βεβαιώνεται από τη Δ/νση Εποπτείας και Διαχείρισης Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως προς την ακρίβεια των αναφερομένων σ' αυτή,

ε. Πρωτότυπο τιμολόγιο (αρθ. 12 Π.Δ. 186/1992), το οποίο εκδίδει ο δικαιούχος, ισόποσο της αντίστοιχης επιδότησης.

στ. Διπλότυπα απόδοσης της ειδικής εισφοράς στη Δ.Ο.Υ.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, όπως ισχύει, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου νομικού προσώπου (εταιρείας, συνεταιρισμού ή κοινοπραξίας), από την οποία να προκύπτει ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη αναλυτική κατάσταση είναι αληθή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 30 Μαΐου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο