Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-04-1998 ]

ΠΟΛ.1123/29.4.1998 Διαδικασία σήμανσης ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης των φορολογικών στοιχείων

(Διαδικασία σήμανσης ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης των φορολογικών στοιχείων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 29 Απριλίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1053293/347/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1123

ΘΕΜΑ: Διαδικασία σήμανσης ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης των φορολογικών στοιχείων.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38, περ. γ', υποπερ. γιγ' του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992, ΦΕΚ 84/Α') όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 (σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 39), καθώς και της παρ. 3 του ιδίου άρθρου του ΚΒΣ, όπως ισχύει, μετά την προσθήκη αυτής με την παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α').
3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Την ανάγκη παρακολούθησης των ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση της σχετικής διαδικασίας.
5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τη διαδικασία σήμανσης των ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης των φορολογικών στοιχείων, για την εγγραφή των πληροφοριών σε οπτικό δίσκο (CD-ROM τεχνολογίας WORM), η οποία θα γίνεται μόνο μια φορά και ο οπτικός δίσκος θα προστατεύεται από επί πλέον προσπάθειες εγγραφής, ώστε να διασφαλίζονται οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτόν, ως ακολούθως.

1. Αρμόδια Υπηρεσία για τη διαδικασία σήμανσης των ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης, είναι η ΔΟΥ στην οποία υπάγεται η επιχείρηση για τη θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων.

2. Ως σήμανση νοείται η επικόλληση επί του οπτικού δίσκου (CD-ROM) κυκλικής ετικέτας, η οποία προ πάσης χρησιμοποίησης πρέπει να θεωρείται (διάτρηση από τα ειδικά μηχανήματα της ΔΟΥ) στην αρμόδια ΔΟΥ.

3. Για τη διαδικασία θεώρησης (σήμανσης) των ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης, εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία θεώρησης Βιβλίων και Στοιχείων, ειδικότερα:

3.1. Στο σημείωμα θεώρησης ΚΒΣ και στον πίνακα που αναφέρεται στα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα στοιχεία, αναγράφεται ως είδος "ετικέτες σήμανσης CD-ROM", ακολούθως στη στήλη αριθμός στελεχών θα αναγράφεται το πλήθος των προς θεώρηση ετικετών.

3.2. Για τη σήμανση των οπτικών δίσκων (CD-ROM) χρησιμοποιούνται ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες σχήματος κυκλικού δακτυλίου, αντίστοιχου προς τις διαστάσεις του οπτικού δίσκου.

3.3. Οι ετικέτες επικολλούνται στην άνω επιφάνεια του οπτικού δίσκου, η οποία δεν χρησιμοποιείται για εγγραφή ή αναγνώριση πληροφοριών.
Κάθε προσπάθεια αποκόλλησης της ετικέτας, θεωρείται και προσπάθεια αλλοίωσης των περιεχομένων του οπτικού δίσκου.

3.4. Στη μία άκρη της ετικέτας τίθεται, πριν τη θεώρηση, η σφραγίδα με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ κ.λπ.) και στην εκ διαμέτρου αντίθετη άκρη, μετά τη θεώρηση και πριν την επικόλληση, η πράξη θεώρησης, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ή από εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν προς τούτο υπάλληλο της ΔΟΥ και σφραγίζεται με την υπηρεσιακή σφραγίδα της ΔΟΥ.
Ειδικά για τις ΔΟΥ, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS), η αυτοκόλλητη ετικέτα που εκτυπώνεται από το υποσύστημα ΚΒΣ για τη θεώρηση, όπως καθορίστηκε η διαδικασία αυτή από την υπ' αριθ. 1027421/680/ΠΟΛ.1078/3.3.1998 (ΦΕΚ 193/Β') ΑΥΟ, θα επικολλάται επί του οπτικού δίσκου.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, λόγω χώρου, αυτή θα επικολλάται στο αντίστοιχο σημείωμα θεώρησης, κατ' αναλογίαν των οριζομένων στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

3.5. Η πιστοποίηση της αυθεντικότητας της ετικέτας, πραγματοποιείται με τη σήμανση (διάτρηση) αυτής.
Η διάτρητη παράσταση αποτυπώνεται σε δύο απέναντι, εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις, της ετικέτας.

4. Ο υπόχρεος επικολλά τις θεωρημένες ετικέτες στους οπτικούς δίσκους και στη συνέχεια ο υπεύθυνος για τη θεώρηση υπάλληλος του ΚΒΣ, ελέγχει την ορθή και στέρεα επικόλληση των ετικετών.

5. Κατά τα λοιπά (καταχώριση πράξεων θεώρησης, αρχειοθέτηση σημειωμάτων κ.λπ.), ακολουθείται η διαδικασία θεώρησης Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ.

6. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από 18 Μαϊου 1998.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο