Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2013 ]

ΠΟΛ.1139/13.6.2013 Παροχή οδηγιών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών στις τελωνειακές αρχές καπνοβιομηχανικών προϊόντων

(Παροχή οδηγιών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών στις τελωνειακές αρχές καπνοβιομηχανικών προϊόντων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17Η -ΤΜΗΜΑ Ε΄ΦΠΑ ΕΙΣ- ΕΞΑΓ.

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Διον. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο : 210 69.87. 479
Fax : 210.69.87.489
E-mail : [email protected] syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1139

ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών στις τελωνειακές αρχές καπνοβιομηχανικών προϊόντων

Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων, αναφορικά με θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών που πραγματοποιείται στις τελωνειακές αρχές κατά την εκκαθάριση των φόρων με την κατάσταση φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ.5 του ν.2960/2001- Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας-, οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, οι εγγεγραμμένοι παραλήπτες, εκτός των περιστασιακά εγγεγραμμένων παραληπτών κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 113 του ως άνω νόμου και οι εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών, ασκούν το δικαίωμα έκπτωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των εισροών τους κατά την εκκαθάριση των φόρων που γίνεται με την κατάσταση φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών αντίστοιχα, με βάση τα δικαιολογητικά δαπανών που κατέχουν αυτοί κατά το χρόνο της κατάθεσης του παραστατικού εγγράφου ή της εκκαθάρισης των φόρων κατά περίπτωση.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ 3 του ν.2859/2000 -Κώδικας ΦΠΑ-, οι υπόχρεοι καταβολής του ΦΠΑ που οφείλεται κατά τη θέση σε ανάλωση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ασκούν το δικαίωμα έκπτωσης του άρθρου 30 κατά την εκκαθάριση των φόρων που γίνεται με την αίτηση φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, με βάση τα δικαιολογητικά του άρθρου 32 του ίδιου νόμου που κατέχουν αυτοί κατά το χρόνο της εκκαθάρισης.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 του ν.2859/2000 το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ γεννάται κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του ίδιου νόμου.

Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου, καθορίζονται οι περιπτώσεις δαπανών για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και συνεπώς, δικαιολογητικά που προσκομίζονται χωρίς να συνάδουν με τις ως άνω διατάξεις απορρίπτονται.

4. Με τις διατάξεις της αρ. Δ.634/93 ΑΥΟ (ΦΕΚ 343 Β) καθορίστηκε η διαδικασία έκπτωσης ΦΠΑ εισροών καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 της εν λόγω ΑΥΟ, προβλέπεται ότι κατά την εκκαθάριση της αίτησης φορολογίας καπνοβιομηχανικών προϊόντων, το ενδιαφερόμενο δικαιούχο έκπτωσης πρόσωπο προκειμένου να τύχει της ως άνω έκπτωσης υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα πρωτότυπα των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που περιγράφονται στην εν λόγω ΑΥΟ (αριθμ. τιμολογίου, ΑΦΜ εκδότη, αξία αγαθών ή υπηρεσιών ,ποσό ΦΠΑ, κλπ) .

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η έκπτωση του ΦΠΑ εισροών των εγκεκριμένων αποθηκευτών, των εγγεγραμμένων παραληπτών, εκτός των περιστασιακά εγγεγραμμένων παραληπτών κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 113 του ν.2960/2001 και των εισαγωγέων βιομηχανοποιημένων καπνών ασκείται κατά το χρόνο εκκαθάρισης των φόρων που γίνεται με την αίτηση φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών με βάση τα τιμολόγια ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου.

6. Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ασφάλειας του δικαίου, της ουδετερότητας του φόρου και της ίσης φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς και το γεγονός ότι το δικαίωμα έκπτωσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μηχανισμού ΦΠΑ σας γνωρίζουμε ότι τούτο δεν δύναται να περιοριστεί εξαιτίας διαδικαστικών θεμάτων που ανακύπτουν στις τελωνειακές αρχές (έλλειψη προσωπικού, όγκος τιμολογίων κλπ), καθόσον αυτό αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις.

Κατόπιν τούτου, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές παρακαλούνται όπως προβαίνουν κατά προτεραιότητα στον έλεγχο των προσκομιζόμενων κατά τα ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να πραγματοποιείται άμεσα κατά την εκκαθάριση των φόρων η προβλεπόμενη έκπτωση του ΦΠΑ εισροών.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα προβαίνουν στην έκπτωση του ΦΠΑ εισροών με βάση τα δηλωθέντα από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία κατά τα διαλαμβανόμενα στην αρ. Δ.635/12-5-93 ΑΥΟ και εφόσον δεν έχει καταστεί δυνατός ο έλεγχος κατά το στάδιο της εκκαθάρισης των φόρων, ο έλεγχος των στοιχείων αυτών θα πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο. Επιπροσθέτως όταν από τον έλεγχο αυτό διαπιστώνεται μη ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, οι εν λόγω αρχές προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες (συμπληρωματική χρέωση, κολασμό παραβάσεων κλπ).ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α.
ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο