Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2013 ]

ΠΟΛ.1136/10.6.2013 Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

(Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθ. ΠΟΛ 1136

(ΦΕΚ Β' 1417/11-06-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8α του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του N. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του N. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81).

3. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούται να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και αποκτά πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

4. Το Π.Δ. 87/2012 (ΦΕΚ Α΄ 142) «Διορισμός Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56) και το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170).

7. Την υπ’ αριθ. 07927/19.09.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται να προσκομίσουν για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) και να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και εφεξής:

α) βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους, ή

β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός τους, ή

γ) ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία του εν λόγω φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή.

Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του κράτους κατοικίας, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης [Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄ 188/27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης (σχετ: ΥΠΟΙΚ 1047385/542/0006Δ/25.5.2006, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει).

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που προέρχονται από κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, καθώς και για εκείνα που προέρχονται από κράτη για τα οποία η χώρα μας έχει διατυπώσει αντιρρήσεις (objections) για την προσχώρησή τους στην εν λόγω Σύμβαση και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, ισχύει η προξενική θεώρηση (σχετ: ΥΠΟΙΚ 1032348/346/0006Δ/3.4.2007 και ΥΠΟΙΚ 1059356/627/0006Δ/3.6.2008).

Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι αλλοδαπής, που απασχολούνται ως αλλοδαπό προσωπικό σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, υποχρεούνται να υποβάλουν:

α) αντίγραφο του αλλοδαπού διαβατηρίου,

β) τη δημοσιευθείσα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης του α.ν. 89/1967 και

γ) βεβαίωση της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει η απασχόληση του φυσικού προσώπου σε επιχείρηση του α.ν. 89/1967 και ο χρόνος έναρξης αυτής της απασχόλησης.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών, τα φυσικά πρόσωπα θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των δηλώσεων αυτών ορίζεται η καθ’ ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


7 Σχόλια

image description Auditor | June 13, 2013 11:21 AM | Απάντηση
Δηλαδή όσοι έχουν τεκμαρτό εισόδημα δε χρειάζεται να προσκομίσουν τίποτα.
image description αννα | June 13, 2013 11:49 AM | Απάντηση
Κι εγώ την ίδια απορία έχω.......
image description PANOSP | June 13, 2013 1:59 PM | Απάντηση
Για μένα το ερώτημα είναι : ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΡΑΦΑ?
image description GReg | June 13, 2013 3:12 PM | Απάντηση
Εγω την καταθεσα τον μαιο μηνα αυτοπροσωπος και την δεχτηκαν
image description ξενοσ | June 18, 2013 10:42 AM | Απάντηση
ρωτησα στην δου Κ.Ε. υπαλληλο του εισοδηματος και θεωρουν εισοδημα και το τεκμαρτο της ιδιοκατοικησης. Ο ελεγχος δεν ξερω τι θα κανει.
image description IASON | June 22, 2013 1:01 PM | Απάντηση
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΓ ΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ,ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ. 4. Πως μπορώ να απαλλαγώ από την Ελληνική ιθαγένεια; Για να απαλλαγεί κάποιος από την ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να το επιθυμεί και να έχει οπωσδήποτε μια άλλη αλλοδαπή ιθαγένεια, π.χ. γερμανική. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: i. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση του/της ενδιαφερομένου/ης. ii. Πράξη Απονομής της Γερμανικής Υπηκοότητας (Einbürgerungsurkunde). iii. Bεβαίωση Διαμονής (Meldebestätigung). iv. Ποινικό Μητρώο (Führungszeugnis). v. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/της ΄Ελληνα/δας από τον Δήμο στην Ελλάδα όπου είναι εγγεγραμμένος/η. vi. φωτοτυπία Διαβατηρίου ή Ταυτότητας ενδιαφερομένου/ης. vii. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄ ή Τύπου Β΄ (για τους άρρενες). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, τα γερμανικά έγγραφα θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα APOSTILLE από την υπηρεσία Regierungspräsidium και να μεταφρασθούν από ορκωτό μεταφραστή της Βάδης Βυρτεμβέργης. Τα Προξενικά τέλη ανέρχονται σε είκοσι (20,00) ΕΥΡΩ. Επιπλέον, η επικύρωση τις μεταφρασμένης πράξης γίνεται στο Γενικό Προξενείο και τα τέλη της ανέρχονται σε είκοσι (20,00) ΕΥΡΩ για κάθε μεταφρασμένο γερμανικό έγγραφο. http://www.griechisches-konsulat-stuttgart.de/Page48.html
image description Katerina | July 5, 2013 4:49 PM | Απάντηση
Για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) τον Απρίλιο πήγε στη ΔΟΥ. Χρειάζεται να καταθέσω νέο δικαιολογητικό και για έτος 2013 (χρήση 2012) TAXHEAVEN?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο