Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ17α/02/148/ΦΝ 433.2/12.6.2013 Δημοσίευση του Νόμου 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 120)» και του Νόμου 4156/2013 «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 122)

(Δημοσίευση του Νόμου 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 120)» και του Νόμου 4156/2013 «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 122))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 12 / 6 /2013
Αριθ. Πρωτ. Δ17α/02/148/ΦΝ 433.2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)
Τμήμα : α

Ταχ. Δ/νση : Χαρ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2131523562
FAX : 2131523572

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22

Θέμα: Δημοσίευση του Νόμου 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 120)» και του Νόμου 4156/2013 «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 122)

Σας γνωρίζουμε ότι με τη δημοσίευση του Νόμου 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) επήλθαν αλλαγές στην Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116), καθώς και στο Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013» (ΦΕΚ Α’ 267).

Επιπρόσθετα, με το Νόμο 4156/2013 «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 122/31.05.2013) ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, που αφορούν στις συγχρηματοδοτούμενες δημόσιες συμβάσεις. Ειδικότερα:

Α. Με τ ο Ν.4155/2013 ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, δύο σημαντικά θέματα για τα δημόσια έργα. Πιο συγκεκριμένα:

1. Με το άρθρο 64 προστίθεται άρθρο 25Α στο Ν.3614/2007, σύμφωνα με το οποίο θεσπίζεται διαδικασία διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών στα συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα στα οποία Κύριος του Έργου ή και Φορέας Κατασκευής είναι δημόσια επιχείρηση του Ν.3429/2005. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην επιτάχυνση του χρόνου εκτέλεσης των εν λόγω έργων.

2. Με το άρθρο 66 τροποποιείται το άρθρο 100 («Τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ.») της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3669/2008. Η αρμόδια Διεύθυνση (Δ/νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων – Δ15) θα εκδώσει άμεσα διευκρινιστική εγκύκλιο για τα θέματα αυτά.

Β. Στο άρθρο τέταρτο του Ν.4156/2013 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, που αφορούν στις συγχρηματοδοτούμενες δημόσιες συμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα:

1. Μ ε τ ο άρθρο τέταρτο παρ. 1α του Ν.4156/2013 επέρχονται τροποποιήσεις σχετικά με την εγγύηση συμμετοχής και την εγγύηση προκαταβολής σε διαγωνισμούς συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις ορίζουν τα εξής:

«Άρθρο τέταρτο
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
1.α. Στο τέλος του άρθρου 25 του ν.3614/2007 (Α’ 267) προστίθενται παράγραφοι 14, 15 και 16 ως ακολούθως:
«14. Η εγγύηση συμμετοχής που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή, σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή.
15. H εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης. ....».

Ειδικότερα, με την παράγραφο 14, που προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 25 του Ν.3614/2007, θεσπίζεται σύντομο χρονικό διάστημα για την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Στη συνέχεια, με την παράγραφο 15 καταργείται η υποχρέωση του αναδόχου περί κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής, στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων έργων καθώς και μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται τόσο στις προς υπογραφή συμβάσεις, όσο και στις εν εξελίξει συμβάσεις εφόσον δεν έχει καταβληθεί στον ανάδοχο το ποσό της προκαταβολής (ολικής ή μερικής) κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (δηλαδή από τις 31/05/2013 και εφεξής). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 51 του Ν.3669/2008 και 30 παρ.2α του Ν.3316/2005, αντίστοιχα.

Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την ενημέρωσή τους και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (www.ggde.gr) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Προγράμματος «Διαύγεια».ΜΕ ΕΝ.ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο