Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-1998 ]

Δ.539/27/08.04.1998 Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία ατελούς εφοδιασμού, των επαγγελματικών - τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων του Ν.438/1976 με καύσιμα,που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής του ΕΦΚ, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

(Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία ατελούς εφοδιασμού, των επαγγελματικών - τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων του Ν.438/1976 με καύσιμα,που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής του ΕΦΚ, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠροϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία ατελούς εφοδιασμού, των επαγγελματικών - τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων του Ν.438/1976 με καύσιμα, που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής του ΕΦΚ, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Δ.539/27/8.4.1998

Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του εδαφίου γβ' της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α'), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α').
β) Την υπ' αριθ. 1107147/1239/006Α/1996 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 922/Β') "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
γ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Κράτους.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Διαδικασία εφοδιασμού

Ο εφοδιασμός των επαγγελματικών - τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων του Ν.438/1976, που δικαιούνται ατελείας, με αφορολόγητα καύσιμα, θα γίνεται με τη διαδικασία της υπ' αριθ. Τ.3300/1984 ΑΥΟ (άρθρα 50, 51), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Στην αίτηση εφοδιασμού που θα κατατίθεται στο Τελωνείο, θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του πλοιοκτήτη και ο αριθμός μητρώου του σκάφους.

Αρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τον εφοδιασμό των παραπάνω πλοίων με αφορολόγητα καύσιμα οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν στην Τελωνειακή Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Ναυλοσύμφωνο ή αντίγραφο ναυλοσυμφώνου θεωρημένο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

2. Αντίγραφο της απόφασης του ΥΕΝ ότι το σκάφος έχει αναγνωρισθεί σαν επαγγελματικό - τουριστικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.438/1976.

3. Θεωρημένη από την Λιμενική Αρχή κατάσταση επιβατών. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, για διάφορους λόγους, ο εφοδιασμός του σκάφους θα πραγματοποιείται με τη λήψη υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο πλοίαρχο ή εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρίας και θα προσκομίζεται η θεωρημένη κατάσταση
επιβατών πριν από τον απόπλου του σκάφους.

Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται στις περιπτώσεις εκείνες που ο λιμένας της αρχικής επιβίβασης ή της τελικής αποβίβασης των επιβατών διαφέρει αυτού της έδρας του σκάφους.

Αρθρο 3
Ποσότητες εφοδιασμού

1. Για τις ποσότητες καυσίμων που μπορούν να εφοδιάζονται τα Ε.Γ/Τ.Ρ. πλοία και πλοιάρια του Ν.438/1976 ισχύουν οι ποσοτικοί και λοιποί περιορισμοί του άρθρου 46 της υπ' αριθ. Τ.3300/1984 ΑΥΟ.

2. Ο έλεγχος των παραδιδομένων ποσοτήτων καυσίμων θα γίνεται από το Τελωνείο παράδοσης αυτών.

3. Για όλες τις ποσότητες των καυσίμων που παραλαμβάνονται ατελώς, θα γίνεται σχετική πράξη εγγραφής στο θεωρημένο βιβλίο Ατελείας του πλοίου.

Αρθρο 4
Τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο