Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2013 ]

Αρ. πρωτ.: 8124/2.5.2013 Ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και μετατροπής των εξαιρουμένων Τομέων σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης – ΝΠΙΔ

(Ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και μετατροπής των εξαιρουμένων Τομέων σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης – ΝΠΙΔ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 2‐5‐2013
Αρ. πρωτ.: 8124

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ε Τ Ε Α
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9‐11, Αθήνα
Πληροφορίες:Μ.Τομαράς, Γ. Θεοδώρου,Σ. Μάλη
Τηλ.: 210 5219769‐779‐770
Fax.: 210 52 19 773
email: [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και μετατροπής των εξαιρουμένων Τομέων σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης – ΝΠΙΔ »

Με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΑ του Ν.4052/2012 συστάθηκε και λειτουργεί από 1-7-2012 το Ε.Τ.Ε.Α. (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης). Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ένταξης στο Ε.Τ.Ε.Α. των φορέων επικουρικής ασφάλισης της παρ. 1 του άρθ. 36 και μετατροπής των μη εντασσόμενων σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης – Ν.Π.Ι.Δ. Το Ε.Τ.Ε.Α. λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.

Μέχρι τη δημοσίευση του Κανονισμού Παροχών και Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α. θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των καταστατικών των εντασσόμενων ταμείων - κλάδων και φορέων για θέματα ασφάλισης και παροχών και το σύνολο των εργασιών επί θεμάτων ασφάλισης και παροχών θα διεκπεραιώνεται από τις οργανικές μονάδες που υποστήριζαν τις εν λόγω εργασίες. Γεγονός που προκύπτει και από την υπ’ αριθμ. Φ.80000/ 30559/2109/7.1.2013 (ΦΕΚ Β 37) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται ότι κάθε φορέας θα παραλαμβάνει αιτήσεις που αφορούν μόνο το συγκεκριμένο φορέα και όχι άλλους φορείς που έχουν ενταχθεί στο Ε.Τ.Ε.Α.

Ι. ΦΟΡΕΙΣ – ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Ε.Α.

Αναλυτικά, στο Ε.Τ.Ε.Α. έχουν ενταχθεί οι εξής φορείς:

A. Από 1.7.2012

1) Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) - Δ/νση Πειραιώς 9-11 Αθήνα Τ.Κ. 150-52, που τα θέματα ασφάλισης και παροχών υποστηρίζει η Α' Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑ.

2) Από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.) - Δ/νση Μάρνη 22 Αθήνα Τ.Κ. 104-33 :

α) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών Οινοποιίας, Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ) και

β) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Α.Ε.Ι.Γ.Ε. ), που τα θέματα ασφάλισης και παροχών υποστηρίζει η Β' Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑ.

3) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ: ΤΕΑΠ - ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ - ΟΤΕ – Δ/νση Αθηνάς 45 Τ.Κ. 105-54 και ΤΕΑΠ – ΕΤΒΑ – Δ/νση Λ. Συγγρού 87 Τ.Κ. 117-45), που τα θέματα ασφάλισης και παροχών υποστηρίζει η Γ' Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑ.

4) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ: ΤΕΑΠ - ΕΡΤΤ – Δ/νση Πειραιώς 9-11 Τ.Κ. 105-52 και ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ – Δ/νση Μυλλέρου 13 Τ.Κ. 104-36), ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του, που τα θέματα ασφάλισης και παροχών υποστηρίζει η Δ' Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑ.

Β. Από 1.1.2013:

1) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) και οι Τομείς αυτού Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. και Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Δ/νση Φιλελλήνων 13-15 Αθήνα Τ.Κ. 105-57, που τα θέματα ασφάλισης και παροχών υποστηρίζουν οι Διευθύνσεις Ασφάλισης, Συντάξεων, τ.ΤΕΑΔΥ, και Α' και Β' Διευθύνσεις επικουρικής Ασφάλισης του τ. ΤΕΑΔΥ αντίστοιχα.

2) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.) του Τ.Ε.Α.Ι.Τ. - Δ/νση Ευαγγελιστρίας 5 Καλλιθέα Τ.Κ. 176-71, που τα θέματα ασφάλισης και παροχών υποστηρίζει η Α' Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης του τ.ΤΕΑΙΤ.

Γ. Από 1.2.2013:

Από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.) :

1) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (Τ.Ε.Α.Υ.Ν.Τ.Π.) - Δ/νση Ακτή Μιαούλη 17-19 Πειραιάς Τ.Κ. 185-35, που τα θέματα ασφάλισης και παροχών υποστηρίζει η Γ' Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης του τ.ΤΕΑΙΤ.

2) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (Τ.Ε.Α.Χ. ) - Δ/νση Χρήστου Λαδά 1 Αθήνα Τ.Κ. 105-61, που τα θέματα ασφάλισης και παροχών υποστηρίζει η Ε' Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης του τ.ΤΕΑΙΤ.

Δ. Από 1.3.2013 :

Από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) ως προς την επικουρική ασφάλιση :

1) Ο Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών της Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) – Δ/νση Σόλωνος 11 Αθήνα Τ.Κ. 106-71 και

2) Το Ταμείο ασφάλισης προσωπικού τράπεζας Πίστεως – Alpha Bank (ΤΑΠΤΠ) – Δ/νση Πλ. Θεάτρου 9 Αθήνα Τ.Κ. 105-52 .

ΙΙ. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΑΠΟ 01.03.2013 ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – Ν.Π.Ι.Δ.

Οι πρώην Τομείς ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΕΑΠΕΠ και ΤΕΑΑΠΑΕ του Τ.Ε.Α.Ι.Τ. μετατράπηκαν από 01.03.2013 σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης – Ν.Π.Ι.Δ., με τις εξής ονομασίες :

α) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ – ΝΠΙΔ) (ΦΕΚ 412/Β ́/22.2.2013, με ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ - ΣΦΞ),

β) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ – ΝΠΙΔ) (ΦΕΚ 410/Β ́/22.2.2013, με ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ - Χ9Π),

γ) Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΕΤΕΑΠΕΠ - ΝΠΙΔ) (ΦΕΚ 409/Β ́/22.2.2013, με ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ – ΠΒΥ) και

δ) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ) (ΦΕΚ 411/Β ́/22.2.2013, με ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ - ΙΟΚ).

Τα ως άνω επαγγελματικά ταμεία διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α ́ 160) και τα υπαγόμενα σ’ αυτά πρόσωπα εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΤΕΑ.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΜΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο