Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2013 ]

Αριθμ. Δ12 1090959 ΕΞ 4.6.2013 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω δυσλειτουργιών ενόψει της έναρξης λειτουργίας του νέου TAXIS στις Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας – Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω δυσλειτουργιών ενόψει της έναρξης λειτουργίας του νέου TAXIS στις Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας – Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθμ. Δ12 1090959ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 1365/04-06-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. της 28.7.1931 (239 Α΄) «Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 86 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών κ.λπ. που κυρώθηκε με το Ν. 2961/2001.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ).

9. Τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012 – ΦΕΚ 222 Α΄).

10. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Καθιέρωση φορολογικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις».

11. Την ΑΥΟ ΠΟΛ.1212/23.11.2012 (ΦΕΚ 3338 Β΄) «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ», όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α΄) με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.

13. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογουμένους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω δυσλειτουργιών ενόψει της έναρξης λειτουργίας του νέου TAXIS στις Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας – Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου.

14. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και καταβολής βεβαιωμένων χρεών, οι οποίες γίνονταν αποκλειστικά στις Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας – Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου και όχι μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οι οποίες έληγαν από 29.5.2013 έως 3.6.2013, παρατείνονται μέχρι και τις 6.6.2013 ημέρα Πέμπτη.

Μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία παρατείνονται επίσης οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και του ν. 1809/1988 για την υποβολή γνωστοποιήσεων, δηλώσεων μεταβολών φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων, την υποβολή αιτήσεων για παροχή εγκρίσεων, οι οποίες γίνονται αποκλειστικά στις Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας – Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου και όχι ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, καθώς και η προθεσμία ενημέρωσης ή εκτύπωσης ή εγγραφής σε οπτικό δίσκο των χειρόγραφα ή μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων αντίστοιχα, στην περίπτωση εξάντλησης των χρησιμοποιουμένων θεωρημένων εντύπων ή οπτικών δίσκων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο