Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-1998 ]

ΠΟΛ.1121/28.4.1998 Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των τηλεφωνικών αιτήσεων των πολιτών,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2539/1997, για την έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας

(Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των τηλεφωνικών αιτήσεων των πολιτών,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2539/1997, για την έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των τηλεφωνικών αιτήσεων των πολιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2539/1997, για την έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας 1025954/682/0006Γ/ΠΟΛ.1121/28.4.1998

1. Σε συνέχεια του υπ' αριθ. 1029427/731/0006Γ/4.3.1998 εγγράφου μας, σας πληροφορούμε σχετικά τα εξής:

α) Με το άρθρο 22 του Ν.2539/4.12.1997 (ΦΕΚ 244/Α'), θεσπίσθηκε η διαδικασία των τηλεφωνικών αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, η αποστολή βεβαιώσεων χωρίς αίτηση του πολίτη και η αναζήτηση πιστοποιητικών από την υπηρεσία, με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη. Με την παρ. 1, περ. ε' του ως άνω άρθρου, δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλει τηλεφωνικά μέσω ΟΤΕ, αίτηση για έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας.

β) Για την υλοποίηση και εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, εκδόθηκε η υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.29/2145/29.1.1998 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 58/Β'/30.1.1998) που καθορίζει τη διαδικασία υποβολής των τηλεφωνικών αιτήσεων των πολιτών για έκδοση των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.2539/1997 και τον τρόπο παραλαβής ή αποστολής αυτών, ενώ με τα υπ' αριθ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.29/3652/16.2.1998 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.29/8281/14.4.1998 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.), δόθηκαν οδηγίες για την έκδοση Aποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας με την παραπάνω διαδικασία.

γ) Με το υπ' αριθ. 1040435/930/0006Γ/27.3.1998 έγγραφό μας, στείλαμε στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. συγκεντρωτική κατάσταση με τους αριθμούς τηλεφώνων και fax, καθώς και τα ονοματεπώνυμα δύο (2) υπαλλήλων από κάθε ΔΟΥ, που θα μεριμνούν για την έκδοση Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας, ύστερα από τηλεφωνική αίτηση των πολιτών.

2. Ενόψει της έναρξης εφαρμογής των ανωτέρω από 4.5.1998, σας στέλνουμε αντίγραφα των ως άνω διατάξεων, αποφάσεων και εγκυκλίων και παρακαλούμε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες.

α) Να ενημερώσετε τους υπαλλήλους που θα εκδίδουν το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για τη διαδικασία που πρέπει ν' ακολουθούν για την έκδοση και αποστολή του αποδεικτικού αυτού.

β) Να μεριμνήσετε για την κατασκευή:

β1) Της σφραγίδας με την οποία θα σφραγίζεται το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, όπως το συνημμένο υπόδειγμα αυτής.

β2) Της σφραγίδας με την οποία θα πρέπει να σφραγίζεται ο φάκελος που θα περιέχει το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, όπως στο συνημμένο υπόδειγμα αυτής.

3. Για οποιοδήποτε πρόβλημά σας, σχετιζόμενο με την αποστολή της τηλεφωνικής αίτησης (όταν θα αρχίσει η υπηρεσία του ΟΤΕ να αποστέλλει τηλεφωνικές αιτήσεις για την έκδοση του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας), παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα με την αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΕ στα τηλέφωνα: 82.10.698, 82.53.302.

Επισημαίνουμε τέλος σχετικά ότι: α) Οι προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α'), αναφορικά με το χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών, ισχύουν και για την περίπτωση των τηλεφωνικών αιτήσεων (άρθρο 22, Ν.2539/1997, ΦΕΚ 244/Α') και β) Οι
ισχύουσες διατάξεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας εφαρμόζονται πλήρως και κατά την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος τηλεφωνικών αιτήσεων των πολιτών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο