Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-1998 ]

ΠΟΛ.1119/10.4.1998 Συγκρότηση επιτροπής αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του άρθρου 33 του v.2238/1994 και καθορισμός προϋποθέσεων για τη μείωση του ελάχιστου αυτού ποσού

(Συγκρότηση επιτροπής αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του άρθρου 33 του v.2238/1994 και καθορισμός προϋποθέσεων για τη μείωση του ελάχιστου αυτού ποσού)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 10 Απριλίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1035969/592/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1119

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του άρθρου 33 του ν.2238/1994 και καθορισμός προϋποθέσεων για τη μείωση του ελάχιστου αυτού ποσού.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α').
2. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Το υπ' αριθ. 3907/13.3.1998 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4. Οτι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Συγκροτούμε επιτροπή για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους υπόχρεους φορολογούμενους του Νομού Αττικής (εκτός αυτών που παρέχουν υπηρεσίες), που η επαγγελματική τους εγκατάσταση είναι επί οδών στις οποίες εκτελούνται έργα κατασκευής του Μετρό και έργα κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισού με την οδό Δυρραχείου και για περιορισμένο μήκος
των κάθετων οδών, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

α) Τον Μηλιώνη Κωνσταντίνο, Οικονομικό Επιθεωρητή ΠΕ/Α Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Μπάτση Απόστολο, Οικονομικό Επιθεωρητή ΠΕ/Α, Προϊστάμενο του Β' Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

β) Τον αρμόδιο Επιθεωρητή της οικείας ΔΟΥ ως μέλος ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Τον Αθηνιώτη Στέλιο, Πρόεδρο του Εμπορικού Τμήματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών ως εκπρόσωπό του ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Παντικίδη Βασίλειο, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Εμπορικού Τμήματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

δ) Τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ως εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ε) Χρέη Γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος ΠΕ της αρμόδιας ΔΟΥ που ορίζεται από τον Προϊστάμενο αυτής.

Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας του Δημοσίου στο κατάστημα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών.

2. Για να γίνει δεκτή η αμφισβήτηση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος στο σύνολό του ή για τμήμα αυτού, θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

α) Σε βάρος των επιχειρήσεων να μην έχει διαπιστωθεί παράβαση του ΚΒΣ κατά την κρινόμενη διαχειριστική χρήση που να θίγει το κύρος των βιβλίων, κατά την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 30 του Π.Δ.186/1992.

β) Η περιοχή να έχει καταστεί δυσπρόσιτη τουλάχιστον για δύο (2) μήνες μέσα στην κρινόμενη διαχειριστική περίοδο.

γ) Προκειμένου για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Α' Κατηγορίας του ΚΒΣ, το ύψος των αγορών εμπορεύσιμων αγαθών της κρινόμενης διαχειριστικής περιόδου να υπολείπεται του μέσου όρου των αντίστοιχων αγορών των δύο προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων κατά ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%).

δ) Προκειμένου για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β' Κατηγορίας του ΚΒΣ, το ύψος των ακαθάριστων εσόδων της κρινόμενης διαχειριστικής περιόδου ή του τμήματος αυτής στην περίπτωση που η εκτέλεση των υπόψη έργων διήρκησε για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, να υπολείπονται του μέσου όρου των ακαθάριστων εσόδων των δύο προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων ή του αντίστοιχου τμήματος αυτών κατά ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%).

ε) Για τη διαπίστωση των οδών και του ύψους αυτών εντός του οποίου εκτελούνται ή εκτελέστηκαν τα υπόψη έργα, καθώς και του μήκους των κάθετων οδών, η επιτροπή καθορίζει κάθε αναγκαίο, κατά την κρίση της σε κάθε περίπτωση, δικαιολογητικό.


3. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για την αμφισβήτηση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως υποκαταστήματα επιχειρήσεων και βρίσκονται στις περιοχές αυτές.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο