Σχόλια

Βλέπε και εγκύκλιο Δ17γ/163/5/Φ.Ν.433/5.6.2013 "Ενημέρωση για τις αλλαγές του άρθρου 95 του ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» που επήλθαν με το άρθρο 28 του ν.4151/2013."

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ17γ/173/7/Φ.Ν.433/14.6.2012 Ενημέρωση για τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 2362/1995 « Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» σχετικά με την αναγγελία και τη νομιμότητα εκχώρησης απαίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου

(Ενημέρωση για τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 2362/1995 « Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» σχετικά με την αναγγελία και τη νομιμότητα εκχώρησης απαίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 14-6-2012
Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/173/7/Φ.Ν.433

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17)
ΤΜΗΜΑ: γ΄

Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες: κ.Βρόντος
TELEFAX: 210 6464392
Τηλέφωνο: 2131523566
E-mail : [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17

Θέμα : Ενημέρωση για τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 2362/1995 « Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» σχετικά με την αναγγελία και τη νομιμότητα εκχώρησης απαίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου

Με αφορμή ερωτήματα των υπηρεσιών που αφορούν τη νομιμότητα εκχώρησης απαίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και το υπ αριθμ 1709/ΓΦ/29-05-2012 έγγραφο του Γρ Νομ Συμβούλου της ΓΓΔΕ σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 2362/1995 « Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» με τίτλο «Κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου και εκχώρηση», ορίζουν:

1. Η κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου γίνεται τηρουμένων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία με κοινοποίηση του κατασχετηρίου σωρευτικώς:
α) Στον υπουργό, ο οποίος είναι καθ ύλην αρμόδιος εν σχέσει προς την αιτία της οφειλής του Δημοσίου,
β) στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή στην οικεία χρηματική διαχείριση,
γ) στην αρμόδια για τη συγκεκριμένη οφειλή του Δημοσίου Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου,
δ) στις αρμόδιες για την φορολογία τόσο του καθ ου η κατάσχεση (δανειστή του Δημοσίου) όσο και του κατασχόντος Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

2. Στο κατασχετήριο εις χείρας του Δημοσίου, πρέπει αναγκαίως να αναφέρεται σαφώς η ακριβής αιτία της οφειλής του Δημοσίου, το πρόσωπο του δικαιούχου της σχετικής απαιτήσεως με την ακριβή διεύθυνση του και το ποσό αυτής.

3. Η κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ολοκληρώνεται μόνο από της χρονολογίας της έγκυρης κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου στον κατά την παρ.1 του παρόντος αρμόδιο υπουργό, η οποία όμως για να είναι έγκυρη πρέπει αναγκαία αφ 'ενός να γίνει χρονικά τελευταία από τις αναφερόμενες στην ίδια παράγραφο λοιπές κοινοποιήσεις και αφ "ετέρου να συνοδεύεται από νόμιμα υπό αρμοδίου δικαστικού επιμελητή επικυρωμένα αντίγραφα των επιδοτηρίων όλων των κατά τις διατάξεις του παρόντος όρθρου αναγκαίων προηγουμένων εγκύρων επιδόσεων του κατασχετηρίου αυτού στις λοιπές υπηρεσίες ή χρηματικές διαχειρίσεις.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και επί αναγγελίας εκχωρήσεως απαιτήσεως κατά του Δημοσίου. Η αναγγελία τοιαύτης εκχωρήσεως πρέπει επί ποινή ακυρότητας αυτής, να καταχωρίζεται στο κάτω μέρος του νόμιμα συντεταγμένου πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου του εκχωρητηρίου εγγράφου.

5. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται την ακυρότητα της εις χείρας του Δημοσίου κατασχέσεως ή της προς αυτό αναγγελίας εκχωρήσεως απαιτήσεως λαμβανομένων υπόψη υπό των δικαστηρίων και αυτεπάγγελτα. Επί άκυρης εις χείρας του κατάσχεσης, το Δημόσιο δεν υποχρεούται σε καμία δήλωση».

Β. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 2362/1995, όπως έχουν ερμηνευθεί (βλ. γνωμ. ΝΣΚ 257/2011 καθώς και 476/2004,171/2005, 58/2005, 6/2006,148/2009 κ.α.) προκύπτουν τα εξής:

«Για να πληρωθούν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω άρθρων, πρέπει η αναγγελία εκχωρήσεως της απαιτήσεως κατά του Δημοσίου να κοινοποιηθεί: α) Στον Υπουργό, ο οποίος είναι καθ' ύλην αρμόδιος εν σχέσει προς την αιτία της οφειλής του Δημοσίου, β) στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή στην οικεία χρηματική διαχείριση, γ) στην αρμόδια για την συγκεκριμένη οφειλή του Δημοσίου Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, δ) στις αρμόδιες για τη φορολογία τόσο του καθ' ου η κατάσχεση (δανειστή του Δημοσίου), όσο και του κατασχόντος (εκδοχέως), Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν. 2362/1995 για να είναι έγκυρη η κοινοποίηση της αναγγελίας στον καθ' ύλην αρμόδιο υπουργό, πρέπει αφ' ενός μεν η κοινοποίηση σ' αυτόν να γίνει χρονικά τελευταία από τις αναφερόμενες στην ίδια παράγραφο λοιπές κοινοποιήσεις και αφ "ετέρου να συνοδεύεται από νόμιμα υπό αρμοδίου δικαστικού επιμελητή επικυρωμένα αντίγραφα των επιδοτηρίων όλων των κατά τις διατάξεις του ιδίου άρθρου αναγκαίων προηγουμένων εγκύρων επιδόσεων της εκχωρήσεως στις λοιπές υπηρεσίες ή χρηματικές διαχειρίσεις.

Εξάλλου, από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 2362/1995 συνάγεται, ότι προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομιμότητας εκχωρήσεως απαιτήσεως κατά του Δημόσιου εξ οιασδήποτε αιτίας προερχομένης, πρέπει πέραν των ανωτέρω, στο κάτω μέρος του νόμιμα συντεταγμένου πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου του εκχωρητηρίου εγγράφου να καταχωρίζεται αναγγελία εκχωρήσεως που περιλαμβάνει την ακριβή αιτία της οφειλής του Δημοσίου, τα πρόσωπο του δικαιούχου της σχετικής απαιτήσεως με την ακριβή διεύθυνση του, καθώς και το ποσό αυτής και το εν λόγω πρωτότυπο ή αντίγραφο του εκχωρητηρίου εγγράφου να επιδίδεται στις αρχές που αναφέρονται στην παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, νόμιμα από αρμόδιο δικαστικό επιμελητή.

Εφόσον δεν τηρηθούν οι άνω προϋποθέσεις η αναγγελία εκχωρήσεως της απαιτήσεως είναι άκυρη και η ακυρότητα αυτή λαμβάνεται υπόψη από τα δικαστήρια αυτεπαγγέλτως.

Επιπροσθέτως, επί συμβάσεως ενεχυριάσεως/εκχωρήσεως κατά τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 39 και 44 του Ν.Δ. 17.7/13.8.1923 «Περί ειδικών διατάξεων περί ανωνύμων εταιρειών» απαιτείται να τηρηθούν σωρευτικώς τόσο η κοινοποίηση του άρθρου 39 του ανωτέρω Ν.Δ/τος, όσο και οι κοινοποιήσεις του άρθρου 95 του Ν. 2362/1995. »

Γ. Κατόπιν τούτων, οι υπηρεσίες πρέπει να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή την τήρηση των προβλεπομένων στις παρ 1,2,3,4 του 95 του Ν. 2362/1995 προϋποθέσεων και να αντιτείνουν νομίμως και προσηκόντως την τυχόν έλλειψή τους. Η τυχόν έλλειψη των προϋποθέσεων αυτών του νόμου δεν παράγει έννομα αποτελέσματα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Δ. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της.

Επίσης, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.(www.ggde.gr) για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο