Σχόλια

Ο χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. καθορίζεται με την ΠΟΛ.1108/14.4.2014, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 937/15-04-2014).

Η παρούσα καταργείται από 01-04-2015 με την ΠΟΛ.1198/25.8.2014.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2013 ]

ΠΟΛ.1129/3.6.2013 Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS

(Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 3.6.2013            

(ΦΕΚ Β' 1365/04-06-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
I.    ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ  Α΄
II.    Γ.Γ.Π.Σ.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΚΕ.Π.Υ.Ο
30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  Η/Υ
ΤΜΗΜΑ  Β΄
                        
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κωδ.:106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Γ. Αναγνωστόπουλος                                             
Τηλέφωνο:210 – 3647202-5
FAX:210 – 3645413    

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1129

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν:
α) της παραγράφου 4 περίπτωση β΄ και της παραγράφου 9 περίπτωση α΄ του άρθρου 36,
β) των παραγράφων, 1 περίπτωση α΄ και 11 του άρθρου 38,
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,                        
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθμό ΠΟΛ.1267/30.12.2011 (ΦΕΚ 44Β΄/23.1.2012) «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ».

3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθμό ΠΟΛ.1149/14.7.2011 (ΦΕΚ 1688B΄/29.7.2011) «Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS)».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) και του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄/5.1.1989), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

5. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄/7.10.2009) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

7. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος μέχρι:
α) Την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.  
β) Την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η περιοδική δήλωση θεωρείται υποβληθείσα εφόσον με την υποβολή της καταβάλλεται στο δημόσιο το σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου και των ενδεχόμενων φορολογικών προσαυξήσεων, ή τουλάχιστον ποσό δέκα ευρώ (10,00€) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ.».

3. Σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011 αναφέρεται η «26η» ημέρα αντικαθίσταται από την «20η» ημέρα.

4. Στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης 050-ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011 , Φ2 TAXIS γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α)  Στο λεκτικό του κωδ. 400 του εντύπου ο συντελεστής «5%» αντικαθίσταται σε «3%».
β) Το λεκτικό του κωδικού 514 «ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔ. 522 Χ 2%» αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (λόγω δόσεων)».
γ)  Το λεκτικό που αναγράφεται πάνω από τον κωδ. 521 «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΩΔ.511 (μέχρι 3 δόσεις – μόνο για εμπρόθεσμη δήλωση)» αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΩΔ. 511».
δ)  Το κείμενο που αναγράφεται κάτω από τον κωδ. 522 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εμπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται έως 31.5.2013 γίνονται αποδεκτές εφόσον με την υποβολή καταβάλλεται τουλάχιστον το 40% του χρεωστικού υπολοίπου.  Οι εμπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.6.2013 και οι εκπρόθεσμες που υποβάλλονται από 1.7.2013, γίνονται αποδεκτές με την καταβολή κατ’ ελάχιστον δέκα ευρώ (10€).».

Επισημαίνεται ότι τα έντυπα της περιοδικής δήλωσης 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS τα οποία έχουν ήδη εκτυπωθεί και δεν περιλαμβάνουν τις ανωτέρω τροποποιήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων με χειρόγραφη διόρθωση των αναφερομένων στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄.

5. Ως ημερομηνία για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου στην περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης για τις οποίες η καταληκτική προθεσμία υποβολής ήταν η 26η ημέρα και για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, λαμβάνεται εφεξής η 20η ημέρα.

6. Η παράγραφος 2 της παρούσας ισχύει για τις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.6.2013 και τις εκπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.7.2013 και εφεξής.

7. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


12 Σχόλια

image description DC045494710 | June 4, 2013 5:49 PM | Απάντηση
Μήπως μπορεί να μας πει ο κυριος Μαυραγάνης, που είναι και τεχνοκράτης, εαν θεωρεί όλα τα παραπάνω εφαρμόσιμα από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν δικό τους λογιστήριο και εξυπηρετούνται από τα λογιστικά γραφεία? Ή μήπως προεξωφλεί ότι σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις? Πως είναι δυνατόν, εγώ σαν λογιστής να μπορώ να στέλνω την δήλωση του ΦΠΑ και ταυτόχρονα να πληρώνει ο πελάτης έστω και 10 ευρώ?
image description ποκοπικο | June 4, 2013 6:39 PM | Απάντηση
θα τα κονομισετε τωρα κυριε μαυραγανη,οι ημερομηνιες φταιγανε ,η μηπως η ηλεκτρονικη υποβολη που υστερουσαν τα έσοδα απο το φπα,τριαλαριλαρω
image description σπεσιαλ | June 4, 2013 7:25 PM | Απάντηση
Το 26 τι τους έφταιγε δηλαδή;
image description STIOANNOU | June 4, 2013 7:01 PM | Απάντηση
Τώρα που σκέφτηκαν πως μπορεί να πεθάνω και θα παρατείνουν την υποβολή του ΦΠΑ των πελατών μου, ΕΧΩ ΗΡΕΜΗΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ.......
image description O ANOHTOS | June 4, 2013 7:31 PM | Απάντηση
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΩ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΣ 20 ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΣΤΗΣ 20,ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΦΠΑ 1000 ΕΥΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΤΩ 10 ΕΥΡΩ ( ΠΟΥ ΑΡΑΓΕ ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΩ ΑΥΤΟ;) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ ΝΑ ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΝΩ. ΜΑΖΕΨΤΕ ΚΥΡΙΕ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΣΑΣ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ Ή ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ. ΚΑΝΤΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΣ 26 ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕ Ή ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ.ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΟΛΑ
image description vfridas | June 4, 2013 8:00 PM | Απάντηση
ΗΜΑΡΤΟΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
image description verris | June 4, 2013 9:22 PM | Απάντηση
Το βάρος που έχουν επωμιστεί τα λογιστικά γραφεια είναι πλέον δυσβασταχτο!!! ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΑΠΔ μηνιαια, προσλήψεις, απολύσεις,φορολογικές δηλωσεις, δημοσιευσεις, ενημεροτητες, εκτυπώσεις Τ.Ο για βεβαιωμένες οφειλες (απο 01/06 υποχρεωτικα μεσω τραπεζών), απόστολη Α21 για επίδομα τέκνων κ.α πολλά !!!!!Είναι τεράστιο το εργο που επιτελέι ενας λογιστής και δεν υπάρχει καμια ανταμοιβή απο το κρατός αντιθέτως τον πιεζουν ακόμη περισσότερο.....Ας ξυπνήσουν πλέον οι σύλλογοι και ας διεδικήσουν απο την κεντρικη εξουσια αυτό που πρεπει για το κλάδο μας...
image description STIOANNOU | June 5, 2013 10:57 AM | Απάντηση
Τώρα που το καλοσκέπτομαι και καλοδιαβάζω την ,ΠΟΛ.1267/30.12.2011 προβλέπεται παράταση στην υποβολή του ΦΠΑ μόνο σε περίπτωση θανάτου του Λογιστή (Σε περίπτωση βαριάς ασθένειας θα είμαι υποχρεωμένος επαγγελματικά απέναντι στον πελάτη και στο δημόσιο να βγω από την εντατική να στείλω το ΦΠΑ έγκαιρα και να επιστρέψω στο κρεβάτι του πόνου). Μήπως όμως έτσι, με στείλουν αδιάβαστο μια ώρα νωρίτερα; ΑΡΧΙΖΩ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΩ ΠΑΛΙ....
image description LEON76 | June 5, 2013 10:41 AM | Απάντηση
Κύριε Υπουργέ, Η αποδέσμευση του χρόνου και του τρόπου πληρωμής από της καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής ΦΠΑ είναι μία πολύ μεγάλη βοήθεια για την αγορά που αργοσβήνει και επίσης για τις φορολογικές αρχές να ξέρει ποιος χρωστάει και από πότε. Βάζοντας όμως ως προϋπόθεση την καταβολή χρηματικού ποσού την ίδια μέρα "ταυτόχρονα σχεδόν" με την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ ακυρώνεται αυτόματα αυτό που θέλετε να πετύχετε.1) Γιατί κανένας συνάδελφος δεν θα πληρώνει το ΦΠΑ του πελάτη του (10,00€) για την υποβολή όταν την ίδια στιγμή μας χρωστάνε τις αμοιβές μας. 2) Γιατί κανένας συνάδελφος δεν θα θέλει ηλεκτρονικά να πάρει το ρίσκο να αποστείλει με web-banking την πληρωμή διότι κάνοντας λάθος στην πληκτρολόγηση της ταυτότητας πληρωμής επιστρέφει πίσω απλήρωτο και άρα ως μη υποβαλλόμενη η δήλωση ΦΠΑ και αν είναι τις 3-4 τελευταίες μέρες υποβολής κινδυνεύει να υποβληθεί ως εκπρόθεσμη και άρα χωρίς δόσεις. Συμπιέσατε το χρόνο υποβολής και δεν διαμαρτυρόμαστε γι αυτό, που αυτό και μόνο αποτελεί χρηματική δαπάνη για τα γραφεία μας με δύο επιλογές 1) Αύξηση ωρών εργασίας ή 2) πρόστιμα. Για όλα τα παραπάνω αλλά και άλλα που έπρεπε να τα σκεφτούν οι σύμβουλοι σας πριν τα εφαρμόσετε επίσημα και προκαλέσετε για άλλη μια φορά αναστάτωση στο ήδη επιβαρυμένο επάγγελμα μας εγώ σας προτείνω τα εξής: 1)Γιατί δεν λέτε καταβολή των 10,00€ έως τις 20 του μήνα ή 2)Γιατί δεν λέτε καταβολή εντός 1-2 ήμερών από την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ. Συμβουλευτείτε επιτέλους ανθρώπους της αγοράς και όχι του καναπέ.
image description nikos | June 5, 2013 11:55 AM | Απάντηση
δηλαδη και μεσω internet χρεωστικες μεχρι 20 του μηνα?πειτε μου τι θα κερδισετε με τις 6 μερες? ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 6 ΜΕΡΕΣ ΤΟ Κ...ΟΚΡΑΤΟΣ?να ανεβασει ολονων μας την πιεση και να μας γεμιζει αγχος? γιατι μονο αυτο κανει. αχρηστοι, ανεγκεφαλοι, καρεκλοκενταυροι που δεν ξερετε που σας πανε τα τεσσερα, ελατε να δουλεψετε ενα μηνα σε λογηστηριο και αν δεν καταληξετε να πινετε ψυχοφαρμακα να μην με λενε Νικο
image description TasosX | June 5, 2013 3:19 PM | Απάντηση
Eχουμε και λεμε π.χ. 400,000 ΜΗ υποβληθεισες τριμηνιαιες δηλωσεις Χ 10 ευρω Χ 4 τριμηνα= 16.000.0000 καλη εισπραξη , δε λεω. ΑΝ ΖΗΣΟΥΝ οι λογιστες για να τις υποβαλουν 6 ημερες νωριτερα
image description chris | June 7, 2013 12:31 AM | Απάντηση
Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος μέχρι Κάτι δεν μου αρέσει σε αυτο!! Στην ΔΟΥ!! Κατά τα άλλα συμφωνώ με τους συναδέλφους ο΄τι τα πράγματα έχουν ξεφύγει και το κράτος είνα κάτι παραπάνω απο τριτιοκοσμικό και χουντικο!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο