Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-1998 ]

ΠΟΛ.1116/15.4.1998 Κοινοποίηση διατάξεων Ν.2545/1997

(Κοινοποίηση διατάξεων Ν.2545/1997 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 15 Απριλίου 1998
Αρ. Πρωτ.:1048561/265/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1116

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων ν.2545/1997.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2545/15.12.1997 (ΦΕΚ 254/Α') "Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις" που αναφέρονται μεταξύ άλλων σε θέματα φορολογίας κεφαλαίου προς ενημέρωσή σας.


N.2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α')

Αρθρο 15
Ατέλειες και φορολογικές απαλλαγές

1. Με εξαίρεση το ΦΠΑ απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, Δήμων και Κοινοτήτων και τρίτων, κάθε δικαιοπραξία του φορέα Β.Ε.Π.Ε., που αφορά την ίδρυση του φορέα ή τρίτου φορέα Β.Ε.Π.Ε., την κτήση από το φορέα αυτόν της κυριότητας των αναγκαίων για την ίδρυση της Β.Ε.Π.Ε. εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και των άλλων συναφών εμπράγματων δικαιωμάτων, τη μεταβίβαση δικαιώματος κυριότητας προς τρίτους, τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων, την εκμίσθωση, τη σύσταση ενοχικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλη εμπράγματη ή ενοχική δικαιοπραξία που αφορά την έκταση, που προορίζεται για την ίδρυση και οργάνωση της Β.Ε.Π.Ε. και τα κτίρια που προορίζονται για την εγκατάσταση. Οι παραπάνω δικαιοπραξίες υποβάλλονται μόνο σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου που καθορίζεται στις χίλιες (1.000) δρχ. Τα δικαιώματα συμβολαιογράφου και του άμισθου ή έμμισθου υποθηκοφύλακα για τη μεταγραφή των παραπάνω δικαιοπραξιών δεν μπορούν να υπερβούν τις εξήντα χιλιάδες (60.000) δρχ. για το συμβολαιογράφο και τις είκοσι χιλιάδες (20.000) δρχ. για τον υποθηκοφύλακα. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης.

2. Τέλη, εισφορές, δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και κάθε τρίτου που τυχόν προβλέπονται για τις συμβάσεις δανεισμού ή άλλες συμβάσεις χρηματοδότησης, που συνάπτονται από το φορέα Β.Ε.Π.Ε. ή από το φορέα διαχείρισης της Β.Ε.Π.Ε. ή από πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί στη Β.Ε.Π.Ε., καθώς και για τη σύσταση, έγγραφη ή εξάλειψη υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή σύβαση ενεχύρου για την ασφάλεια των παραπάνω δανείων ή άλλων χρηματοδοτήσεων και των τόκων τους και εφόσον οι
χρηματοδοτήσεις αυτές προορίζονται να εξυπηρετήσουν την επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα, περιορίζονται στο ένα πέμπτο.

3. Επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2, εφόσον μεταφέρονται και εγκαθίστανται μέσα σε Β.Ε.Π.Ε., απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για το ποσό που εισπράχθηκε από την εκποίηση των ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων που κατείχαν μέχρι τη μεταφορά, με τον όρο ότι το προϊόν της εκποίησης θα χρησιμοποιηθεί στο
σύνολό του για την εγκατάστασή τους μέσα στις Β.Ε.Π.Ε. και ότι η επιχείρηση που έτυχε των απαλλαγών αυτών θα εξακολουθήσει να υπάρχει για μία πενταετία από την τελευταία εκποίηση. Η απαλλαγή αυτή αίρεται, αν η επιχείρηση που απηλλάγη, έπαυσε τη δραστηριότητα που ασκούσε στη Β.Ε.Π.Ε. μέσα στην ως άνω πενταετία. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

4. Η συγχώνευση επιχείρησης με άλλη που βρίσκεται μέσα ή έξω από τη Β.Ε.Π.Ε. δεν αναιρεί τις απαλλαγές που έχει λάβει τη συγχωνευθείσα, εφόσον συνεχίζεται η λειτουργία της μέσα στη Β.Ε.Π.Ε., ως τμήμα της νέας ή της συγχωνεύουσας επιχείρησης.

5. Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται, προκειμένου για επιχειρήσεις που μεταφέρονται από επαρχία και εγκαθίστανται μέσα σε Β.Ε.Π.Ε. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο