Σχόλια

Καταργήθηκε με την κ.υ.α. 128799/23.11.2017.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2013 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 22576/27.5.2013 Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998, όπως ισχύουν σήμερα

(Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998, όπως ισχύουν σήμερα)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 27 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ. 22576

(ΦΕΚ Β' 1340/03-06-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5
Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλ. : 2103332253, 2103332254
Φαξ : 210 333 2264
e-mail :

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998, όπως ισχύουν σήμερα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 21 παρ. 6 του ν.4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.» (Φ.Ε.Κ. 90/Α΄/18−4−2013).

β) Του ν.3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.» (Φ.Ε.Κ.8/Α΄/1−2−2011), όπως ισχύει σήμερα.

γ) Του ν.3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Φ.Ε.Κ.261/Α΄/23−12−2004), όπως ισχύει σήμερα.

δ) Του ν.2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας» (Φ.Ε.Κ.81/Α΄/15−4−1998), όπως ισχύει σήμερα.

ε) Την υπ’ αριθ. 17301/19.4.2011 (Φ.Ε.Κ. 653/Β΄/20−4−2011) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011».

στ) Την υπ’ αριθ. 8355/3.3.2005 (Φ.Ε.Κ. 337/Β/16−3−2005) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν.3299/2004».

ζ) Την υπ’ αριθ. 51436/5.2.2002 (Φ.Ε.Κ. 148/Β΄/12−2−2002) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.2601/1998 καθώς επίσης και για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδύσεων στο καθεστώς επιδότησης τόκων παράλληλα με τη φορολογική απαλλαγή σύμφωνα με την παρ. 24 του άρθρου 8 του Ν.2601/1998» και την υπ’ αριθ. 57335/30.6.1998 (Φ.Ε.Κ. 694/Β΄/8−7−1998) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.2601/1998 καθώς επίσης και για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδύσεων στο καθεστώς επιδότησης τόκων παράλληλα με τη φορολογική απαλλαγή σύμφωνα με την παρ. 24 του άρθρου 8 του Ν.2601/1998».

η) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).

θ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14−7−2000).

ι) Του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 211/Α΄/5−11−2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (Φ.Ε.Κ. 56/Α΄/15−4−2010), 28/2010 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/6−5−2010), 50/2010 (Φ.Ε.Κ. 89/Α΄/16−6−2010) και 96/2010 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/28−9−2010).

κ) Του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/21−6−2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

λ) Του Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/21−6−2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

μ) Της υπ’ αριθμ. 3077/Δ106722/2012 (Φ.Ε.Κ. 2094/Β΄/6−7−2012) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη».

ν) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Φ.Ε.Κ. 2105/Β΄/9−7−2012).

2. Το γεγονός ότι ο χρόνος και το κόστος της εξέτασης του αιτήματος τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων συναρτάται με το μέγεθος αυτών και το ύψος της συνολικής δαπάνης τους.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το ύψος του χρηματικού ποσού (παραβόλου) που καταβάλλεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υπαχθέντων στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με το άρθρο 14Β του ν.3908/2011 [όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 21 του ν.4146/2013 (Φ.Ε.Κ. 90/Α΄/18−4−2013)] συναρτάται με το συνολικό κόστος του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου και ορίζεται ως εξής:
το ένα τρίτο του αρχικού καταβληθέντος παραβόλου, (ήτοι του παραβόλου που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου).

2. Η καταβολή του παραβόλου βεβαιώνεται με αποδεικτικό κατάθεσης σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), το οποίο συνυποβάλλεται με την αίτηση τροποποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του ν. 4146/2013.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο